Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2010

Efter en stunds inaktivitet i politiken, återkommer jag idag för att lämna in mina sista motioner till Piratpartiets årsmöte 2010, som går av stapeln i april. Följande motion finns upplagd i forumet för motioner till årsmötet – diskutera och kommentera gärna, och rösta naturligtvis under årsmötet.

Bakgrund:
För närvarande deltar Sverige med soldater i den väpnade konflikten i Afghanistan. Att Sverige deltar i krig är totalt oacceptabelt ur ett människorättsperspektiv, då krig så gott som per definiton innebär kränkande av både civilpersoners och soldater mänskliga rättigheter. Då Piratpartiets kärna är just mänskliga rättigheter och demokrati, bör Piratpartiet arbeta mot Sveriges närvaro i Afghanistan.
Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att följande stycke läggs till på lämplig plats i principprogrammet (förslagsvis i slutet av avsnittet ”Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter”):

Föreslagen lydelse:
Sverige bör respektera mänskliga rättigheter, för alla människor och på alla platser i världen. Detta gäller naturligtvis även Afghanistan, där Sverige för närvarande är inblandat i en väpnad konflikt. Piratpartiet anser det vara oacceptabelt att Sverige deltar i ett krig, då krig innebär massiva kränkanden av mänskliga rättigheter. Därför förespråkar Piratpartiet att Sveriges soldater snarast lämnar Afghanistan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Efter en stunds inaktivitet i politiken, återkommer jag idag för att lämna in mina sista motioner till Piratpartiets årsmöte 2010, som går av stapeln i april. Följande motion finns upplagd i forumet för motioner till årsmötet – diskutera och kommentera gärna, och rösta naturligtvis under årsmötet.

Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som bygger på tanken på att demokrati är det bästa styrelseskicket. Demokrati innebär att folket bestämmer, och Sverige har valt att nyttja representativ demokrati, vilket innebär att landet har ett antal parlamentariker med den lagstiftande makten, som ska företräda landets befolkning. Det systemet är någorlunda okej ur ett demokratiskt perspektiv – om det inte vore för fyraprocentsspärren (och diverse andra problem jag tagit upp i andra motioner; det är dock inte relevant i denna motion). Istället för antalet parlamentariker som företräder ett visst parti, en viss uppfattning, direkt motsvarar antalet röstande på den parlamentarikern, utesluts per automatik alla parlamentariker med mindre än fyra procent av rösterna, även i de fall då andelen borde berättiga till platser i riksdagen (exempelvis motsvarar tre procent av rösterna 10 platser i riksdagen strikt matematiskt). Detta är mycket odemokratiskt, i och med att det förenklar för de etablerade partierna (som redan har det enklare för sig på grund av exempelvis partistöd och utdelning av valsedlar) och därmed försvårar för medborgare att åsamka förändring genom att skapa nya partier.
Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att följande stycke läggs till på lämplig plats i principprogrammet (förslagsvis i slutet av avsnittet ”Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter”):

Föreslagen lydelse:
Sverige är en demokrati, och bör som sådant ha alla egenskaper en fullvärdig demokrati har. Tyvärr har inte Sveriges demokrati det i nuläget; partier som har mindre än fyra procent av rösterna utesluts ur riksdagen, oavsett att rösterna i vissa fall egentligen motsvarar så många procent av befolkningen att det bör berättiga flera platser i parlamentet. Denna odemokratiska ordning vill Piratpartiet ändra på, för att stärka Sveriges demokrati.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Datalagringsdirektivet är åter aktuellt. Häromdagen sade MP och V sig ha lagt sig för (S) krav på införande av datalagringen, men nu verkar saker och ting annorlunda. Alliannsen verkar också splittrad. Även om det mesta troligen är sätt att få integritetsröster, är det åtminstone glädjande att det finns viss övervakningskritik kvar i de etablerade partierna. Datalagringsdirektivet bör nämligen definitivt inte införas, oavsett vad EU tycker. Och dessutom finns det många sätt vi kan undvika att införa direktivet på annat sätt än att blankt strunta i vad EU tycker. Men först och främst varför är Datalagringsdirektivet dåligt?

För att det kränker en mänsklig rättighet. Datalagringsdirektivet innebär att staten får tillgång till trafikdata, det vill säga uppgifter som när, var och hur du kommunicerat med vem. Mobiltelefoner blir statliga spårsändare, och telefonsamtal loggas. Det är nästan lika illa som FRA-lagen, som överför all trafik (alltså även innehållet) till staten. Men är det inte att ta i att det kränker en mänsklig rättighet? kanske någon menar. Nej, det är det inte. Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder (min kursivering):

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Det vi har att göra med är ett förslag som om det genomförs kränker hundratusentals, om inte miljoner, människors mänskliga rättighet till privatliv skyddat från godtyckligt ingripande. Förslaget bör som sådant inte alls införas, oavsett vad EU säger, tycker eller vill. Om det krävs, bör vi gå ur EU för att slippa införa direktivet

Men vi behöver inte ta till så drastiska åtgärder. EU-parlamentariken Carl Schlyter (MP) – insatt på området – har några förslag som vi kan använda:

Det vore fullständigt vettlöst att införa direktivet eftersom kommissionen ska lämna en utvärderi’ng 15 september i år om hur det kan behöva ändras.

Det betyder att det någon gång under 2011 kommer ändras. Om EU insisterar på att det ska vara kvar även efter 2011 skall vi åberopa Lissbonfördragets stadga om mänskliga rättigheter (när det nu finns ska vi använda det för våra syften) och gå till EG-domstolen och få direktivet ogiltigförklarat. EU:s egna datasäkerhetskommittée har dömt ut direktivet.

Går inte heller detta får vi gå till Europadomstolen om mänskliga rättigheter och ifrågasätta det där och be att få böterna för att inte införa det inhiberade.

Om vi trots detta inte kan stoppa det så får vi helt enkelt betala 100 miljoner om året i böter. Det är ändå betydligt billigare än vad datalagringsdirektivet kostar (mellan 170-600 miljoner). Jag betalar hellre 20 kr om året i ”frihetskostnad” på tele/data-räkningen än 100 kr om året för finansiering av ”storebror”.

Tyvärr kan vi nog inte lita på att MP och V verkligen inte kommer rösta ja till Datalagringsdirektivet, att de verkligen kommer följa Schlyters rekommendationer. Enda alternativet för en medborgare som verkligen bryr sig om mänskliga och medborgerliga rättigheter är att rösta på medborgarrättspartiet Piratpartiet. Då är det ajöss med Datalagringsdirektivet, massavlyssningslagen FRA-lagen, privatpolislagen IPRED och det väldigt hemligstämplade ACTA-avtalet, och ett stort JA! till mänskliga rättigheter, demokratiska principer, källskydd och brevhemlighet.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,, , , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Tidigare idag skickade jag in en motion (vars syfte är att få Piratpartiet att ta ställning för avskaffande av rösträttsåldersgränsen) till Piratpartiets årsmöte som kommer äga rum på Piratpartiets forum i april i år, och skrev om motionen här på bloggen. Motionstråden på forumet har fyllts med kommentarer, varav de flesta är kritiska till mitt förslag (alla lyckas hålla en sansad debatten, vilket är bra), och jag har så gott jag kunnat försvarat mitt värnande om demokrati och mänskliga rättigheter. Men den motionen är inte den enda jag vill få igenom på årsmötet för att stärka Sveriges demokrati; jag har nu skrivit och publicerat en till motion på forumsdelen för motioner till årsmötet (utöver motionen om fri programvara jag hjälpte Etu med). Det övergripande temat är identiskt med min förra motion (demokrati), och samma tema kommer gälla för samtliga (bortsett från fri mjukvara-motionen) mina motioner till årsmötet (jag har några idéer). Nedan följer motionen i sin helhet:

Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som stödjer demokratin. Tyvärr är demokratin inte särskilt total i Sverige. Hade den varit helt total, hade vi haft direktdemokrati. Då direktdemokrati inte är praktiskt möjligt att genomföra (och hursomhelst inte skulle vara särskilt direkt, då majoriteten av folket inte skulle hinna/kunna rösta i alla frågor), bör ett så demokratiskt alternativ som möjligt användas. Idag används den representativa demokratin, med någorlunda fria, öppna och hemliga val till riksdagen, kommunfullmäktiga och landstinget vart fjärde år. Den metoden är i och för sig någorlunda demorkatisk, men har en stor brist: mellan valen bestämmer de folkvalda. De folkvalda är visserligen valda av folket, men om de folkvalda skulle agera på något annat sätt än de lovade inför valet, om någon ny fråga skulle dyka upp som de folkvalda har en viss åsikt i som inte delas av folket eller om folket inte ändrar sig, har folket ingen möjlighet att hindra de folkvalda innan nästa val (vilket kan dröja fyra år till).

Detta är en form av demokrati som skulle kunna vara betydligt mer demokratisk; de folkvalda är så gott som enväldiga härskare under perioder av fyra år, då folket inte har något att säga till om (bortsett från de folkvaldas vilja att ha kvar makten efter nästa val, en vilja som tack och lov är stark men som tyvärr skulle kunna struntas i). Vidare röstar många på partier de egentligen inte helt håller med om i alla frågor, och om alla partier tycker samma sak i en liten fråga som majoriteten i folket tycker tvärtom i, finns det liten möjlighet för folket att genomföra sin åsikt i den frågan; även om ett parti skulle skapas med en åsikt likt folkets, skulle antagligen majoriteten prioritera större frågor.

Mitt förslag på lösning på detta är inte införande av direktdemokrati, av tidigare angivna skäl. Mitt förslag är kopierat från bloggen Reality Check (http://www.keyboardrebellion.net/realitycheck/?p=76), och lyder: en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution införs, med makt att utlysa bindande folkomröstning i en fråga om institutionen upptäcker att riksdag och regering är i färd att stifta en lag i strid med viljan hos majoriteten av folket. Institutionen skall skyddas i Sveriges grundlag, och arbetet ska praktiskt gå till genom att institutionen då varje nytt beslut är på väg att fattas i Sveriges riksdag genomföra en undersökning av vad svenska folket tycker om förslaget (exempelvis en telefonundersökning då institutionen ringer runt till ett par tusen medborgare och frågar vad de tycker om beslutet). I de fall institutionen upptäcker att 60 procent eller mer av de som svarar på undersökningen är emot ett beslut, utlyser institutionen omedelbart bindande folkomröstning i frågan. På så sätt skulle Sverige bli betydligt mer demokratiskt, och folket få reell makt även i frågor de flesta inte prioriterar när de röstar, eller frågor de ångrat sig om sedan de röstade. Troligen skulle folkomröstningar utlysas mycket sällan, och då kostnaden för den vanliga verksamheten (undersökning av folkviljan) torde vara relativt liten, lär institutionen inte kosta mycket.

Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att principprogrammet ändras genom att följande stycke läggs till mellan de två allra sista styckena under rubriken ”Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter” i principprogrammet:
Vidare bör en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution i Sverige införas, med makt att förhindra lagförslag som går emot folkviljan. Institutionen skall varje gång ett beslut är på väg att röstas igenom i riksdagen genomföra en undersökning av folkets åsikt i frågan (exempelvis genom att ringa runt till ett par tusen medborgare och fråga dem om deras åsikt i frågan), och om institutionen upptäcker att fler än 60 procent av de svarande opponerar sig mot förslaget, skall institutionen omedelbart utlysa en bindande folkomröstning i frågan. En sådan institution skulle innebära att den maktlöshet de flesta medborgare har mellan valen vart fjärde år försvinner, då folket skulle kunna stoppa beslut en majoritet ogillar (som det är nu måste de flesta medborgare prioritera frågor när röstar, och om alla större partier tycker likadant i en mindre fråga är det så gott som omöjligt för en medborgare som prioriterar andra frågor framför den mindre frågan att få igenom sin åsikt i den mindre frågan, även om hela folket skulle hålla med om åsikten i den mindre frågan), och politiker skulle inte heller kunna bryta sina vallöften lika enkelt. Sammantaget skulle en sådan institution leda till att Sverige blir mer demokratiskt, vilket är ett av Piratpartiets huvudmål.

Författat 2010-03-03 av Leo Rudberg

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Som jag tidigare skrev idag håller jag på att skriva motioner att skicka till årsmötet för Piratpartiet i april. Min första motion handlade om rösträttsåldern, och min andra motion handlar om något annat (den kommer tillägnas nästa blogginlägg). När jag var mitt uppe i att diskutera den första motionen, kontaktades jag på IRC av Etu, som bad mig hjälpa till (eller om jag frivilligt erbjöd min hjälp; vid svärmarbete vet en inte så noga) med en motion Etu höll på att skriva på Etherpad. Jag surfade dit och läste igenom motionen, som verkade klart vettig. Efter att ha ändrat några smågrejer gjorde Etu vidare förändringar, och publicerade den sedan i Piratpartiets motionsdel av forumet, med mig som medmotionsförfattare (Etu gjorde naturligtvis det största arbetet). Gå dit, läs den, kommentera, diskutera och rösta naturligtvis gärna under årsmötet! Etu har publicerat motionen med tillhörande tankar på sin blogg, och även jag publicerar motionen:

Motionärer: Etu & Calandrella

Mjukvara är något som gör att Piratpartiet kan överleva; stora delar av partiets kommunikation sköts digitalt. Det är något som är livsviktigt för partiet.

Privatliv är en av våra stora frågor, och denna vill jag stärka genom denna motion.

Mjukvarupatent är ännu en fråga som berörs i denna motion.

Pirateweb och forumet hostas idag av en dator som kör Windows XP, Både forumet och pirateweb som är funktioner som är viktiga för partiet är båda skrivna i ett .NET språk.

.NET är patenterat på massor av punkter av Microsoft, och Windows är sedan länge känt att det skickar information om vad du gör på din dator till Microsoft.
Användningen av dessa två mjukvarorna i partiets infrastruktur tycker jag är att gå emot partiets principer.

Vi yrkar därmed…

att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.

att partiet frångår sin användning av .NET på sina webbplatser i samband med migrering till en fri plattform.

att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.

att partiet ska föregå med gott exempel för andra organisationer genom att använda sig av öppna format i samtliga dokument som publiceras officiellt i partiets namn såtillvida det inte finns särskild anledning att inte använda sig av det (såsom att en ordbehandlare om godtar öppna format inte finns tillgänglig och det är bråttom att publicera dokumentet); om särskild anledning finnes, måste partiet i efterhand se till att dokumentet finns i öppet format.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, teknik, dator, datorer, mjukvara, fri mjukvara, öppen källkod, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, .Net, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nyligen publicerade jag en motion till Piratpartiets årsmötesforum. Piratpartiet skall nämligen ha årsmöte 12-25 april i år, och då jag har en del önskemål på smärre förändringar (eller snarare ställningstaganden) i partiets politik ämnar jag skicka in flera motioner. Denna motion går helt enkelt ut på att partiet bör ta ställning för att avskaffa rösträttsåldersgränsen, och kan hittas på Piratpartiets Motioner inför årsmötet-forumdel. Kommentera och diskutera gärna, och rösta naturligtvis gärna för motionen om ni håller med mig under årsmötet. Nedan följer motionen (för vidare argumentation, se ett gammalt blogginlägg):

Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns

Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som bygger på demokrati och principer som normalt förknippas med demokratin, såsom mänskliga rättigheter. Demokrati innebär kort och gott att folket bestämmer. Idag är dock så inte fallet i Sverige. En stor del av Sveriges befolkning vägras rättigheten att vara med och bestämma, i och med att de inte har rösträtt. Denna del av Sveriges befolkning är de som är under 18 år. Detta är mycket odemokratiskt, och därför förkastligt. Vidare är det inte bara en del av grundprincipen i en demokrat att samtliga medborgare får vara med och bestämma; det är även en mänsklig rättighet att få vara med och bestämma i sitt land (artikel 21, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, lyder: ”1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud. 2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land. 3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.”; notera att deklarationen ingenstans gör skillnad på mänskliga rättigheter för människor med olika ålder, utan tvärtom tydligt i artikel 2 anger att följande rättigheter gäller alla människor: ”Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”).

Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att principprogrammet ändras enligt följande:
Nuvarande lydelse:
Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.
Föreslagen lydelse:
Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Vidare skall demokratin i Sverige innefatta alla medborgare, varför åldersgränsen för rösträtt snarast bör avskaffas. Åldersgränsen är mycket odemokratisk och kränker en stor del av befolkningens mänskliga rättigheter, då det enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 21) är en mänsklig rättighet att ”att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud”.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »