Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2009

Rejta gärna inlägget, och svara på enkäten i högerspalten.

Övervakningskameror är kameror som registrerar generellt. Allt som befinner sig i området övervakningskameran är inställd på täcks av övervakningen. Allt lagras. Ingen urskiljning sker. Ingen analys vid varje enskilt intrång i privatlivet sker, och det finns ingen egentlig anledning till att övervaka en enskild individ (den extremt lilla sannolikheten för att individen skulle begå ett brott är inte tillräcklig, för då övervakas fortfarande alla och någon urskiljning sker inte). Vad har då detta med något att göra? Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja och därför inget att vara orolig för när det gäller övervakning – eller?

Enligt min åsikt är mänskliga rättigheter något samtliga mänskliga individer har rätt att inte inskränkas. De mänskliga rättigheter jag stödjer och anser vara okränkbara är de som listas i Förenta Nationernas deklaration över mänskliga rättigheter. Någon däremot? Någon som anser att folk som har rent mjöl i påsen inte bör få sina mänskliga rättigheter respekterade? Nej, jag trodde väl inte det (om någon mot förmodan anser att det är okej att inskränka mänskliga rättigheter är det bara för mig att konstatera att vi isåfall inte delar grundvärderingar, och därmed kan ingen av oss någonsin övertyga den andra med mindre än indoktrinering).

”Men jaha, och? Privatlivet är ju ingen mänsklig rättighet?” Jo, det är den, eller, rättare sagt, är det en mänsklig rättighet att slippa godtyckliga ingripanden i det. Vad som är godtyckligt och vad som inte är det i sammanhanget är en högst berättigad fråga, men först vill jag hänvisa till den artikel i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter som nämner privatlivet:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

”Godtyckligt” är nyckelordet. Vad är godtycklig? Vad är det inte? Gränsen är förstås lite godtycklig (metaironiskt…), men generellt anser jag att det skall finnas något som motiverar varje enskild inskränkning, något som rättfärdigar privatlivskränkningen; privatlivet skall inte vara något som lite hipp som happ inskränks, utan något som i vissa enskilda fall där god anledning finns kan tas till som metod. Det bör gå att vid varje privatlivskränkning exakt motivera vilket resultat som sannolikt skulle uppnås/faktskt uppnådddes av inskränkningen. Jag baserar detta på dels vad själva ordet ”godtycklig” betyder, men även på praxistolkningen av ”godtycklig” när det används på andra ställen i FN:s deklaration. Ett sådant ställe är artikel 17:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Alltså: om en egendomsinskränkning är godtycklig, är motsvarande privatlivsinskränkning godtycklig, och därmed ett brott mot FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Nu kanske någon menar att ju samtliga (vuxna) svenska medborgares egendomsrätt kränks då alla är skyldiga att betala skatt, och att kränkningen därmed visst kan ske per automatik men inte anses vara godtycklig. Men det stämmer inte riktigt: om du frågar staten varför den tar x antal kronor av någon, kan motiveras exakt vilka projekt pengarna ska gå till. Det är inget tvivel om att målet – att få in x antal kronor för att använda de till olika projekt – fungerar och uppfylls.

En motsvarande privatlivsinskränkning vore att samtliga personer tvingas uppge personuppgifter vid skattedeklaration; målet kan beskrivas exakt (folks skattebetalning ska kunna knytas till en viss person med säkerhet, för att få korrekta uppgifter så att skatteväsendet fungerar). Skatteverkets krav på personuppgifter anses knappast någon vara godtyckliga, inte sant? Problematiskt blir det dock när ingen konkret anledning kan ges för det enskilda ingreppet: tänk dig att staten rutinmässigt skulle beslagta stora delar av folks matvaror, för att det säkerligen skulle göra massor av brottslingar hungrigare och därmed göra det svårare för dem att begå brott.

Även om syftet är gott, går det inte att vid en enskild egendomsinskränkning peka ut vad inskränkningen skulle (sannolikt) leda till i det enskilda fallet: det är i varje enskilt fall mycket osannolikt att personen är en brottsling och att den enskilda egendomsinskränkningen leder någon vart överhuvudtaget, och därför är det en godtycklig inskränkning. Motsvarande inskränkning i privatlivet skulle vara att en stor del av privatlivet kränks, för att försvåra för brottlingar att begå brott. Återigen: visst, brottlingar skulle få svårare att begå brott, men i ett enskilt utpekat fall skulle det inte gå att motivera varför människans privatlivsrätt inskränktes, för privatlivsinskränkningen skulle i det enskilda fallet ytterst troligt inte uppfylla syftet.

Och det är kameraövervakning ett exempel på: i varje enskilt fall går det inte att ange varför inskränkningen skedde på just den människans privatlivsrätt, vad det troligen skulle leda till, och därför är den godtycklig och därmed en kränkning av en mänsklig rättighet som angiven i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Och en ytterligare anledning till att ogilla kameraövervakning är att de är, enligt en ny undersökning Dagens Nyheter tagit del av, ineffektiva.

Misslyckas jag i mitt resonemang? Har jag fel? Har jag missförstått eller -uppfattat något? Är kameraövervakning egentligen bra? Menar FN:s deklaration inte alls det jag hävdar att den menar? Om ni anser det, så snälla, kommentera! Eftersom detta med privatliv är en av de frågor jag engagerar mig mest i politiskt, är det på ett personligt plan av avgörande betydelse att jag inte har fel i den frågan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Rejta gärna inlägget, och svara på enkäten till höger.

Dagens Nyheter har idag en intressant artikel om de senaste turerna kring det så kallade Telekompaketet. Nyligen fick vi reda på vilka företrädarna för EU-parlamentet blir i förlikningsprocessen mellan ministerrådet och EU-parlamentet (första mötet är redan på måndag kväll). Inte mindre fem av de sjuttion EU-parlamentarikerna är svenskar. Den stora striden handlar om tillägg 138 (i Frankrike, där nuvarande regimen inte vill veta av något så larvigt som demokratiska principer då de vill införa straff utan föregående rättegång, kallad Bono-paragrafen), och den i sin tur  fokuserar på rättssäkerhetsaspekten. Tillägg 138 säger att länder inte skall få införa avstängning från Internet utan föregående domstolsbeslut (mnisterrådet driver linjen att avstängning från Internet skall få ske utan föregående domstolsbeslut; de som menar sig vara oskyldiga skall dock själva få överklaga occh inleda en domstolsprocess).

Now, det är förstås viktigt. I alla demokratier värda namnet utdelas formella, statliga bestraffningar med en föregående domstolsprövning; det är nödvändigt för rättssäkerheten (tänk dig att en misstänkt misshandlare skulle åka in bakom lås och bom i ett par år, och om den misstänkta skulle protestera skulle den misstänkta själv få överklaga… och under tiden som domstolen handhar ärendet sitter den misstänkta där inspärrad i fängelset trots att den misstänkta kan vara helt oskyldig; jag åsyftar inte tillfälliga anhållanden, som i Sverige kan vara högst ett par dagar, utan långa fängelsestraff). Låt se vad FN:s deklaration över universella mänskliga rättigheter har att säga i frågan:

Art. 11.

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Deklarationen talar faktiskt om rätten till föregående domstolsprövning: ”envar […] har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång […]”; med andra ord: innan någon dömts i rättssäker rättegång, är hen att betrakta som oskyldig (och därmed, förstås, inte få något straff; oskyldiga människor ska förstås inte straffas). Således är 138:an bra för mänskliga rättigheten till en rättssäker domstolsprövning, och bör stödjas. Låt oss hålla tummarna för att minst 14 av EU-parlamentarikerna i förlikningsgruppen inser vilka otroliga värden som står på spel. Allt väl med 138:an så långt – så vadan rubriken?

Jo, det 138:an gör – tja, det enda 138:an gör – är att hindra från statlig avstängning från Internet utan föregående domstolsprövning. Så, vadå då? kanske vissa läsare tänker. Det är ju för tusan dess – mycket goda – syfte! What’s the issue? Till er: Läs det där igen. Det enda 138:an gör – är att hindra från avstängning från Internet utan föregående domstolsprövning. Det enda. Min poäng är att den inte hindrar från avstängning från Internet med föregående domstolsprövning. Och det är dåligt. Nej, mer än dåligt: miserabelt. Hemskt. Förkastligt. EU kommer, om 138:an går igenom, tillåta statlig avstängning från Internet.

Jaha, och?, kanske någon läsare menar. Men det är inte ”Jaha, och?”. Det är en kränkning av en mänsklig rättighet, vilket jag kan bevisa med följande logiska resonemang:

1. FN:s deklaration över universella mänskliga rättigheter, artikel 19, lyder (min kursivering): ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” Alla har en rätt att yttra sig utan att staten hindrar en (så länge en inte i och med sina yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter, som anges längre ned i deklarationen: ”Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.”); den rätten gäller vilket medium som helst.

2. Internet är ett medium.

3. Alla har en rätt att yttra sig utan att staten hindrar en (så länge en inte i och med ens yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter); den rätten gäller även Internet.

4. Att hindra en från att yttra sig via Internet (så länge en inte i och med ens yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter) är således en kränkning av yttrandefriheten.

5. En kränkning av en mänsklig rättighet är alltid en kränkning av en mänsklig rättighet, oavsett hur många domstolar som “godkänt” den.

6. Således är det en kränkning av en mänsklig rättighet att hindra någon från att yttra sig via Internet ÄVEN med föregående rättegång.

Folk som tycker att det här med okränkbara mänskliga rättigheter såsom de definierats i FN:s deklaration över universella sådana är en utmärkt idé, kan inte rationellt förespråka någon avstängning alls från Internet. Eftersom en del uppenbarligen vill att folk ska kunna stängas av från Internet, är frågan om de
1) gillar mänskliga rättigheter men inte insett det jag nyss spaltade upp i sex punkter,
2) gillar mänskliga rättigheter, visst insett det jag nyss spaltade upp men ändå stödjer Internetavstängning,
3) helt enkelt ogillar mänskliga rättigheter, eller, naturligtvis,
4) att JAG har missförstått något.

Om 1) är fallet är det lite oroväckande att vi har politiker med sämre förmåga till logiskt tänkande än en 13-åring (retoriska knep for the win; eftersom det är sant, både att det är oroväckande och att jag är 13, använder jag mig av det retoriska knepet), om 2) är fallet är det än mer oroväckande att vi har politiker med en stark ideologi som hycklar och inte följer ideologin, och om 3) är fallet är det svordomligt oroväckande; jisses, vissa politiker struntar isåfall i våra mänskliga rättigheter! Det vore i och för sig inte så förvånande…

Men om 4) är fallet, tja, det är det nog mest oroväckande, åtminstone på ett personligt plan. Då pratar jag nämligen totalt och fullkomligt i nattmössan… Måhända talar jag faktiskt i nattmössan? Tala då 0m det! Kommentera! Peka på vilken av mina teser som inte håller och berätta varför! Övertyga mig! Målet med bloggen är förstås delvis att sprida mina egna åsikter och uppfattningar, för att på så vis åsamka det som med ett samlingsnamn skulle kunna kallas samhällsförbättring, men lika viktigt, om inte viktigare, är möjligheten för mig själv att bli övertygad; jag förbättrar ju inte samhället ett dugg om jag går runt och sprider tokiga idéer!

Summa summarum: tillägg 138 är bra, då den försäkrar att inget EU-land kränker den mänskliga rättigheten till rättegång före straffutdelning, men inte tillräcklig, för ingen skall få stängas av från Internet alls (så länge Internetanslutningen inte används för att kränka andras fri- och rättigheter); avstängning från Internet, förutom där Internetanslutningen används för kränkning av andras fri- och rättigheter, är en kränkning av en mänsklig rättighet: yttrandefriheten. Således bör Christian Engström kämpa för något bättre än 138:an.

Förresten vill jag härmed offentligt tacka Anna Troberg för hennes mycket underhållande bok Chefer från helvetet som jag fick ett exemplar av häromdagen (ja… gratis är gott :-)). Chefer från helvetet är skriven ur en anställds perspektiv, och handlar om denna anställdas minst sagt… irriterande… chef och samma chefs  märkliga upptåg. Chefer från helvetet är en mycket välskriven och bitvis rolig bok; tack igen, Anna! (Ni kan förresten köpa boken, och/eller ladda ner den.)

Jag är för övrigt inne i en ganska inaktiv bloggningsperiod just nu, av okänd anledning, men jag lär komma tillbaka till samma aktivitetsnivå jag hade i valrörelsen i våras. Måhända är det mycket svårare att finna motivation i tider då inget klart, tydligt mål finns i en nära framtid; människans hjärna är inte anpassad för mycket långsiktig planering, vilket får mig att betänka anledningen till att jag inte deltog på gårdagens Piratpartiet-möte på Café Gråmunken i Stockholm: jag var global premiär för filmen The Age of Stupid, en miljöfilm som målar upp en möjlig dystopi (hur det går om vi inte vidtar allvarliga åtgärder för att hindra den globala uppvärmningen; och detta, bloggläsare, är även anledningen till att jag inte lägger energi på att övertyga miljöpartister att bli piratpartister; aktivism för miljön vs. aktivism för mänskliga rättigheter är en jämn strid i som jag ser den; jag menar förstås inte att de kämpar mot varandra, bara att de är, ungefär, lika viktiga) och varvar den med autentiska videoklipp från vår tid.

Jag tror knappast den kommer få lika stort genomslag som En obekväm sanning (länk överflödig, men intressant är att jag även såg den på en av de första visningarna, nämligen en förhandsvisning jag fått biljetter till via en släkting som arbetar på en miljöorganisation). Filmen är litet piratrelaterad, i det att den använder ett par klipp från nyhetssändningar och bygger vidare på dem; rexmikultur for the win!

Nåväl, om jag hade fått skriva filmen, hade inledningen varit It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the age of technology. It was the age of stupid. med ”best of times” och ”age of wisdom” förstås syftandes på teknikens (den miljöfarliga åsyftas förstås) enorma fördelar, de goda sidorna, det enorma uppsvinget för transport och kommunikation, medan ”worst of times” och ”age of foolishness” förstås syftar på den miljöfarliga teknikens nackdelar: den oerhörda inverkan den har på klimatet och den inverkans konsekvenser på mänskligt och icke-mänskligt liv. Hmm, å andra sidan skall inte inledningar behöva långa förklarande texter. Jaja. Se den riktiga filmen istället (trailer) – den lär komma på DVD, om den inte går upp på biografer i stor skala! (Och till er som hävdar att vetenskapen inte är säker på klimatförändringar, se ett videoklipp som bemöter just det argumentet.)

UPPDATERING: Christian Engström skrev, (mig veterligt) ovetandes om mitt blogginlägg (och jag i min tur ovetandes om hans), ett blogginlägg på ungefär samma tema som detta blogginlägg och publicerade det bara någon dryg kvart innan jag publicerade detta blogginlägg; åtminstone är grundåsikten som promotas samma, nämligen att ingen skall få stängas av från Internet (Christian hänvisar dock varken till FN:s deklaration över mänskliga rättigheter eller skriver apropå Telekompaketet, utan använder snarare jämförelser i sn argumentation.)

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Anna Anka från tv-programmet Lyxfruar har på Newsmill skrivit en artikel som hyllar hemmafruar. Roland Poirier Martinsson har skrivit en svarande artikel som, ungefär, går ut på att han ”har” en hemmafru och tycker det är väldigt trevligt. Patricia Kimondo  har i sin tur skrivit ett välformulerat svar till Martinssons artikel. Min huvudsakliga kritik mot Ankas och Martinssons artklar går ut på att många hemmafruar (jag använder termen hemmafruar av enkelhet; män som också tagit på sig det huvudsakliga ansvaret för hemmasysslor inbegrips under beteckningen) nog faktiskt inte vill vara hemmafruar, utan helt enkelt är det för att det förväntas av dem och de gör som deras partners vill.

Nå, istället för att själv försöka formulera ett svar på dessa två artiklar – som ärligt talat lika gärna skulle kunna vara satir, som jag ser dem – länkar jag vidare till bloggen Folkilskens inlägg om hemmafruar, som är ytterst träffsäkert (fast överdrivet i sin kritik; inget blir bättre av att meningsmotståndare kallas hjärndöda plasthuvuden eller idioter). Läs!

Nåväl. Man behöver alltså inte läsa mycket alls av det hon skrivit för att inse att hon är en stor idiot. Hon förespråkar ett hemmafruliv för kvinnor, men jag kan garantera att hennes hemmafruliv – med hembiträden, barnsköterskor, trädgårdsmästare, lyxbilar och jetplan– är ganska långt från det som de flesta – hrm – riktiga hemmafruar lever i. Detta hjärndöda plasthuvud hade inte överlevt en enda dag om hon tvingats axla den traditionella kvinnorollen, det kan jag lova.

För mig handlar feminism om att kvinnan skall vara jämställd med mannen. Hon skall ha samma valmöjligheter och lika lön för lika arbete. Om hon sedan väljer att vara hemmafru eftersom det är vad hon vill, då har jag inga problem med det. Om hon vill vara outbildad, ytlig och aldrig tänka en enda egen tanke – tja, då tycker jag det är sorgligt, men jag tänker inte motsätta mig. Så länge det är ett eget val.

Som sagt, läs vidare på den fantastiska bloggen Folkilsken.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Den så kallade FRA-lagen är på tapeten igen. Riksdagen skall relativt snart rösta om ännu en ny version av FRA-lagen (som säkerligen är lite förändrad mot första versionen, kanske till och med förbättrad, men det spelar ingen roll; det är fortfarande massövervakning av privat kommunikation, då åtkomst till all privat kommunikation behövs för att sålla ut kommunikation som hotar säkerheten, och det är nog för att privatlivet ska anses kränkas ganska rejält), och detta har fått ett par jurister att gå till attack mot FRA-lagen med argumentet att den kan strida mot Europakonventionen. Now, det är ett gammalt argument (vilket, förstås, inte innebär att det är dåligt; fortfarande bör FRA-lagen granskas mot Europakonventionen av någon instans som har möjlighet att stoppa den om den finner den Europakonventionensvidrig), men det är alltid lika trevligt när etablerade media skriver en sådan artikel om mänskliga och medborgerliga rättigheter.

En av nämnda FRA-lagskritiserande jurister är Mark Klamberg. På sin blogg tar han särskilt upp trafikdataaspekten på lagen eventuella brytande av Europakonventionen, och jag skrev en ganska lång kommentar till hans inlägg som jag nu bestämt mig för att skapa ett eget blogginlägg (detta) av. Först vill jag dock länka till Henrik Alexanderssons inlägg på temat; som vanligt är HAX uppdaterad och välinformerad (jag är mycket glad över att hans blogg är en av de mest populära politikbloggarna; information som bör spridas, som måste spridas, får lätt spridning via HAX). Hursomhelst: här kommer min egen amatörmässiga analys av FRA-lagens kompabilitet med Europakonventionen:

Europakonventionens artikel om privatlivet (en analys borde rimligtvis utgå därifrån) lyder:

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets
ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Det eventuella skydd vi får av den i FRA-lagen föreslagna övervakningen är knappast nödvändigt för att upprätthålla den allmänna säkerheten (för om den vore nödvändig för den allmänna säkerheten, skulle vi inte ha någon allmän säkerhet utan den; nu har vi förstås inte FRA-lagen, men det är min bestämda uppfattning att Sverige trots det är ett mycket säkert land; det är inte direkt högsta prioritet, enligt mig; om en vill minimera antalet döda bör vi kanske hellre satsa tid och energi på att förhindra trafikolyckor, då dessa år 2008 tog oändligt många fler människors liv i Sverige än terrorism, då vi helt enkelt inte hade någon terrorism alls). Jag kan därmed inte kan se hur FRA-lagen skulle kunna klara av en granskning mot Europakonventionen.

Det är, som Farmorgun i Norrtälje anmärker, förkastligt att lagförslag inte kollas upp mot Europakonventionen  som steg 1A i lagförslagsskapandet, istället för att, som dagens läge är, lagar skjutsas igenom den politiska processen, medan politikerna ”lyssnar” på folks kritik – bland annat med tanke på Europakonventionen – genom att pressa händerna mot öronen och säga: ”LALALALALA! Det blir bäst för alla om ni håller tyst nu! LALALALA!” Som förfarandet är nu möjliggör det lagar som bryter mot Europakonventionen, och varför, i hela fridens namn, skulle våra politiker vilja det? Det är märkligt.

Antingen har de rätt i att FRA-lagen är alldeles utmärkt och inte kränker någon mänsklig rättighet (eller de är åtminstone uppriktigt övertygade om det), och då skadar inte en granskning i Europadomstolen ett dugg, utan tvärtom skulle det ge dem ett mycket effektivt argument till dem (de skulle ha svart på vitt att den inte kränkte någon mänsklig rättighet – i och för sig bara såsom mänskliga rättigheter definieras Europakonventionen, men ändå) – eller så kränker faktiskt FRA-lagen Europakonventionen, och då ljuger politikerna om att den inte bryter mot någon mänsklig rättighet, och tycker faktiskt att total säkerhet är viktigare än mänskliga fri- och rättigheter (vilket de förstås får tycka, men de bör vara öppna med den åsikten; väljare har rätt att få veta vilka grundvärderingar ett parti har i sin politik, så att de får möjlighet att välja bort partier vars grundvärderingar inte överrenstsämmer med deras egna)

Således är en möjlighet att de är för dumma för att förstå hur smart det vore att gå ut och säga ”FRA-lagen kränker inte alls någon mänsklig rättighet, vi har rätt i att vanliga svenskars kommunikation inte övervakas, och för att bevisa det tar vi den nu till Europadomstolen” (om inte annat ger det mer goodwill än en ignorerande attityd). Så dumma tror jag dock knappast politikerna/deras PR-folk är (minns att intelligens inte har ett dugg att göra med åsikter eller respekt för mänskliga rättigheter), vilket leder till att den enda återstående möjligheten är att de faktiskt vet att FRA-lagen strider mot Europakonventionen, men att de ändå gillar den av någon anledning och därför försöker tysta ned debatten om det.

Vidare kan en granska FRA-lagen mot FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, som trots sitt juridiska icke-rollspelande kan användas effektivt som argument mot FRA-lagen (tja… det ÄR ett bra argument mot FRA-lagen för alla som gillar FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, och även den anledning till att jag överhuvudtaget tar mig tid att skriva ned det här blogginlägget och bry mig ett dugg om FRA-lagen; internationell säkerhetspolitik är annars – det vill säga, då den inte inskränker människors fri- och rättigheter – något jag inte bryr mig så mycket om). Utgångsartikeln är, precis som i Europakonventionsamatöranalysen, naturligt nog den artikel som rör privatlivet:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Godtyckliga ingrepp är (enligt min förståelse av begreppet ”godtycklig”; har du någon annan mening av vad begreppet åsyftar, kommentera!) ingrepp som sker lite hipp som happ, utan någon direkt anledning för det enskilda ingreppet. FRA-lagen innebär just övervakning utan någon direkt anledning vid varje enskilt ingrepp (sannolikheten för att en enskild person av alla som kommunicerar elektroniskt ska vara terrorist är försumbar och ingreppet därmed inte motiverat), varför FRA-lagen bryter mot FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Och det är, enligt min mening, allvarligare ur ett rättighetssynpunkt än huruvida FRA-lagen bryter mot Europakonventionen.

Har jag kanske fel? Misslyckas jag totalt i min analys av de båda dokumenten som utarbetats för att skydda våra grundläggande fri- och rättigheter? Har jag missförstått innebörden i FRA-lagen? Kort sagt: håller du inte med mig? Kommentera isåfall! Snälla, kommentera. Övertyga mig om att FRA-lagen visst är bra. Det vore faktiskt väldigt skönt att få slippa bry sig om den, då lagen vid det här laget är extremt uttjatad, och alla gamla argument mest framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen…

(Missförstå mig inte: debatten bör inte lägga sig, oavsett vilken sida som har rätt; däremot vore det bara mycket trevligt om jag personligen kunde lämna den. Nu kan jag det inte, för, vad tusan, den bryter ju mot en mänsklig rättighet.) Hmm, fast än gladare skulle jag nog bli om politikerna (med ”politikerna” i detta inlägg menar jag de FRA-lagsgillande politikerna, förstås) bara erkände att allt beror på att de misslyckats med att förstå att privat kommunikation på Internet också bör få vara privat. Att mänskliga rättigheter gäller i alla delar av världen, även på Internet.

Och just det: om du, som jag, tycker att mänskliga rättigheter är det viktgaste i politiken och tröttnat på tokerier såsom FRA-lagen, rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet nästa år, ty mänskliga rättigheter är vår största fråga.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

I en Signerat-ledare i Dagens Nyheter idag skriver Hanne Kjöller om interaktion mellan politiker och ”vanliga” medborgare (ogillar termen/uppdelningen, men visst, den kan ha sina syften, så jag nöjer mig med den). Kjöller skriver bland annat:

För nu råder jagismen. Och den funkar så här: när jag, moi i egen hög person, tycker att jag har någonting att säga så ska politikerna lyssna. Basta.

Under de rödgrönas dag i Kungsträdgården står jag bredvid socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan. En man kommer fram och med matrester och saliv flygande ur munnen skäller han ut partisekreteraren för att han inte varit tillgänglig per telefon.

Vid presskonferensen bakom scenen lite senare finns ingen avspärrning. Journalister samsas om utrymme och luftrum med privatpersoner som tar tillfället i akt att ventilera sina åsikter. Under de personliga intervjuerna finns människor som tränger sig så nära att jag – som ju inte ens är föremål för uppvaktningen – tycker att situationen är obehaglig. Främmande, kanske oberäkneliga, människor som kryper in på skinnet.

Ja, vissa vanliga medborgare är överdrivet påstridiga och aggressiva, vilket förstås är dåligt – men personer bör inte vara överdrivet påstridiga eller aggressiva mot någon, och det gäller alldeles oavsett om denna någon är en politiker eller en annan vanlig medborgare. Det finns ingen specialuppsättning etiska regler när det gäller interaktioner mellan vanliga medborgare och politiker; politiker (och vanliga medborgare!) får nöja sig med samma gamla regler som alltid gäller då två människor interagerar: var hövlig, ta inte till våld, avbryt inte andra som pratar och så vidare. Däremot bör politikerna i en annan utsträckning agera efter vad vanliga medborgare tycker än vanliga medborgare bör agera efter vad andra vanliga medborgare tycker,  vilket skiljer samtal vanliga medborgare emellan och samtal med vanliga medborgare och politiker: då medborgaren är politikerns uppdragsgivare, lönebetalare, och chef, kan medborgaren förvänta sig ett visst mått av lyssnande – och svarande – från politikern. Nå, men det rättfärdigar inte att en vanlig medborgare är alltförr påstridig eller aggressiv.

Jagismen – som Kjöller tar upp – är dock knappast särskilt utbredd bland vanliga medborgare. Det finns dock en liten grupp personer som anser sig i alla lägen ha något slags förtur till politikernas åsikter och information från dem, en grupp personer som anser sig ha rätt att få en del av politikernas tid, en grupp personer som ständigt söker svar från politikerna och verkligen menar sig vara mer värda dem än någon annan. Naturligtvis talar jag om journalisterna. Etablerade medias företrädare. Kjöllers vänner. Gammelmedianerna.

Men Kjöller säger inte ett ont ord om journalisterna som dag ut och dag in pressar politikerna på svar i syfte att tjäna pengar – däremot nedvärderar Kjöller de vanliga medborgarna som blivit upprörda över något beslut, och förminskar deras demokratiska rätt att bli lyssnade på av politikerna. Journalister är, kort sagt, betydligt oftare än vanliga medborgare pressande och påstridiga. Det beteendet är inte nödvändigtvis fel (även om överdriven påstridighet förståts är det), men jag undrar om det skiljer sig särskilt mycket från de vanliga medborgarnas som Kjöller såg vid den rödgröna dagen  Kungsträdgården. Kanske ett beteende är betydligt mer godtagbart i Kjöllers ögon för att någon som fått yrket journalist utövar det, än om en vanlig medborgare gör det? Men det är isåfall lite hycklande.

Summa summarum: visst, det finns påstridiga medborgare, men många journalister är minst lika påstridiga. Påstridighet kan vara okej (till och med bra; medborgare har rätt att få svar från politiker om varför de röstade så eller så i olika frågor för demokratins och transparensens skull), men överdriven påstridighet är inte okej; jag kan inte bedömma om de i Kungsträdgården passerade gränsen eller höll sig inom den. Däremot passerar säkerligen många journalister gränsen.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, politiker, öppenhet, transparens, demokrati, samtal, diskussion, medborgare, politiker, media, gammelmedia, journalism, journalist, journalister, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

******************************************************************

Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter fem pirater i källaren, och inom några minuter anländer två till. Någon som som examensarbete skapar en dokumentärfilm om Piratpartiet är här och ska filma oss. Vi är nu – 18.30 – tretton personer inklusive dokumentärfilmaren. 18.36 starar mötet.

*Förra mötet hade vi diskussion om kommunikationssätt. Tomas håller på att kolla upp det. #val-stockholm är död (IRC-kanalen), #stockholm finns dock. På Skype finns någon robot som kan användas för att hoppa mellan kanaler, men den funkar inte; Sthlmskanalerna på Skype är således invite-only. Det finns ingen kanal för enbart Sthlm på Skype. Information om kommunikationsvägar kommer läggas ut på forumet och på bloggen. Ngn efterlyser kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt; om vi föregår med gott exempel kanske andra sådana kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt skapas. Det bästa sättet att påverka partiet är att diskutera på forumet.

*I framtiden bör inte personer ha flera poster i partiet samtidigt. Vi behöver ha en förklarande text för ansvarsindelningen i Stockholm på piratpartiet.se eller Stockholmsbloggen. På piratpartiet.se bör vi ordna om så att det framgår tydligare att vår grundfråga är medborgarrätt och inte immaterialrätt. Den frågan bör lyftas till styrelsen på riksnivå.

*Programvaran för distriktsledarvalet är under testning spå det kommer gissningsvis bli klart snart. Han som fixar det är Gert, men han är inte här just nu. Om ett par veckor lär det vara klart. På Pride fanns det en ganska bra version, men det blev något strul. Valet kommer som sagt ske via Internet på en valsajt. En kan mejla Jan punkt Lindgren snabela piratpartiet punkt se för nomineringar. Vissa menar att en valberedning bör tillsättas, för detta är så viktigt att folk djupintervjuas och så. Ngn annan menar att ngn bör ringa och kontakta de som är nominerade. Ngn menar att valberedningen bör föreslå folk och sedan kan folk nomineras fritt; jag menar att det är dåligt, för det blir mer (intern)demokratiskt om folk får nomineras fritt från början. Ngra menar dock att folk bör få presentera sig själva bara.

Jan Lindgren är valansvarig för valet av hans ersättare, vilket ngn dock tycker är odemokratiskt. Ngn föreslår att vi tillsätter ngn annan som valberedning (fast det är inte avancerat). Ngra tycker att det är principiellt fel att Jan har hand om valet  av hans efterträdare; interndemokratin haltar. Ngn annan menar att om ingen ska få vara ”kontaminerad” genom att ha flera poster elr vara jävig finns det helt enkelt inte tillräckligt många aktivister. Ngn annan menar att detta är första gng vi har distriktsledarval, så problemen är helt nya och därför kommer det bli en del fel/barnsjukdomar som vi kan undvika vid nästa gng. Partiet har blivit mkt större sedan i våras, vilket ger oss nya förutsättningar gentemot det ”gamla” partiet där alla kände alla (i princip) och beslut kunde tas på ett helt annat sätt. Om varje kandidat som presenterar sig inför distriktisvalet ska presntera sig själv bör vi sammanställa ngra frågor/intervju så att presentationerna blir bra. Tidigare i partiets historia har det INTE varit kompiskorruption enligt en. Mötet  kan bara besluta om aktiviteter/sådantt som rör sthlm (sådant som kan beslutas per trepiratersregeln), men inte policyn. DISKUSSION KRING HUR POLICYN BÖR SE UT, OCH HUR VI SKA FASTSTÄLLA POLICYN; FINNS I EN FORUMTRÅD – DISKUTERA DÄR! Ang. intervjufrågorna bör ngn skapa en forumtråd och diskutera och vidareutveckla, alla tycker det är en bra idé. Jag ska skapa en forumtråd där sådan diskussion kan ske (fast jag har inga förslag på frågor själv).  Styrdokument/policyn för hur arbete i distrikt bör se ut håller på att skapas i en forumtråd, men ingen kan bestämma om huruvida det gälelr eller ej, bara styrelsen. Därför bör styrelsen skapa ett styrdokument/policyn för arbete i distrikt.

*Folk ska nominera sig på distriktsvalssajten sedan, det gäller även de som redan anmält sig till Jan och/eller Anna (alla anmälningar måste postas igen på distriktsvalssajten; anmälningar till Jan och/eller Anna gäller alltså inte); detta håller alla på mötet med om. Vi vill gärna ha ett svar från Jan om hans åsikt; om han håller med oss, ska han mejla alla som mejlat anmälningar till honom om att de måste anmäla sig på distriktsvalsajten också.

*Möteslokal kommer troligen vara på Östra Real fram till vi fixat ngt annat.

*Freedom not Fear är på lördag den tolfte; det är en dag för mänskliiga rättigheter mot övervakningshysteri, och den är internationell (Berlin, Londdon, Buenos Aires,… ). Vi vet inte om huruvida vi nationellt i Piratpartiet har beslutat att delta. Klockan 15.00 kommer det i Berlin hållas i en jättemanifestation. På Sergels Torg är en motsvarande manifestation i sthlm som hålls 18.00 som arrangeras av Nätverket Svart Måndag. Jan bör kontakta styrelsen om det, och uppmärksamma det. Piratpartiet ska försöka vara på Sergels Torg 18.00 på lördag, vi ska försöka få dit flaggor. Vi borde annonsera om den här manifestationen på piratpartiet.se. Dessutom bör vi kontakta tidningar om detta.

*Vi bör kanske vara med på Internetsäkerhetsdagarna/Internetdagarnaa, som handlar om Internet ur ett tekniskt perspektiv, för att nätverka och driva frågan om Internetfrihet (vi kommer antagligen inte kunna tala). Det kommer vara inom en månad, i oktober typ. Det kostar ganska mkt för att delta i de tre dagarna, deltagarna måste betala tre-fyratusen kronor.  Vi bör iaf anordna ngt i samband med det. Det kan generera medieuppmärksamhet. Eftersom det handlar om budget kan vi inte besluta ngt, för det är rikvsnivåfråga. Vi skickar frågan uppåt till styrelsen.

*Ngn har en idé om att skapa olika  grupper för folk med olika intressen (PR, ekonomi, juridik,…) men den bör lyftas på forumet.

*Demonstrationstillstånd behövs bara sökas vid större demonstrationer som stör trafiken elr så, det blir svårare för polisen att flytta på en. Det kostar lite grann.

*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

SJ inför personliga biljetter. Resenärer – med ett fåtal undantag – kommer nu att registreras med namn, för att förhindra vidareförsäljning av köpta biljetter. Expressen, Svenska Dagbladet (och igen), Dagens Nyheter och Aftonbladet har rapporterat om nyheten, och den har fått stort gehör i bloggosfären. Många menar att den hotar den personliga integriteten, medan vissa anser att faran hos resenärsregistrering är överdriven.

Rick Falkvinge (PP) undrar vad för ”jävla samhälle” de försöker skapar, Mark Klamberg frågar retoriskt om alla spärrar släppt, Ravenna uppmärksammar ändamålsglidningsmöjligheten, Pär Ström ser integriteten som utrotningshotad, Sidvind skriker NEJ, Svensson anser kritiken gå till överdrift och vara löjlig, Stefan Stenudd menar att SJ frossar i sitt monopol och Copyriot ställer en annan icke-integritetsrelaterad fråga om saken.

Erik Laakso föreslår att flygplansregister ska raderas direkt efter att flygplanet landat i säkerhet, Isak Gerson (pp) bojkottar SJ, Opassande funderar på att det ska visas respekt under en övergångsperiod, Leo Erlandsson tycker att SJ hotar det fria resandet, Henrik Alexandersson noterar kopplingen till Stockholmsprogrammet, Lite av varje undrar vad SJ sysslar med, Hanna Wagenius tror att många kommer glömma legitimation, Anna Troberg föreslår att SJ rensar upp i sitt krångliga prissystem, och konspirationer och sanningar tänker att det kanske kommer sluta med chip i allas kroppar så att en blir övervakad hela tiden.

Min egen åsikt? Först vill jag presentera artikel 12 ur FN:s deklaration över mänskliga rättigheter:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Vad menas då med ”godtyckligt” ingripande? Tja, någon exakt definition finns inte, varför det ofta blir gråzoner. Att bryta någons brevhemlighet – som är en mycket stor och viktig del av privatlivet – för att det finns en ytterst, ytterst, ytterst liten sannolikhet för att denna någon är en terrorist och dess planer kan avslöjas genom brytandet av brevhemligheten, tja, på grund av den låga sannolikheten är det ganska klart godtyckligt. Jämför med att ta stora delar av någons egendom för att personen ytterst, ytterst, ytterst otroligt är terrorist och blr störd i sina planer av att få sin egendom beslagtagen – jämförelsen är relevant, då egendomen också skyddas från just godtyckligt ingripande via ovan nämnda deklaration, i artikel 17, som följer här:

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

I de fall ett egendomsrättsingripande bör klassificeras som godtyckligt (och därmed ett brott mot en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration), bör även den motsvarande privatlivsrättsingripandet klassificeras som godtyckligt (och därmed ett brott mot en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration). Med brevhemlighetsexemplet är saken klar; motsvarigheten är att staten skulle ta stora delar av varenda medborgares egendom för att försvåra för de medborgare som är terrorister (om det finns några) att använda sin egendom för att iscensätta sina hemska planer. Just detta exempel är förstås FRA-lagen; FRA-lagen är solklart ett brott mot en mänsklig rättighet.

Men med SJ:s personliga biljetter är det svårare. En hyfsat liten del av ens privatliv inskränks (vart en har åkt vet ju faktiskt alla som såg en på tåget eftersom det är offentligt utrymmme, uppgifterna lagras bara i en månad och så vidare) för att förhindra för svartabörsförsäljning av biljetter, och i varje enskilt fall är det mycket låg sannolikhet att resenären faktiskt är en svartabörshandlare. Det är, tja, gråzon för huruvida det är ett brott mot artikel 12, vill jag påstå (om du har avvikande uppfattning, presentera gärna den i en kommentar). Alltså går det inte att dänga FN:s deklaration över mänskliga rättigheter i huvudet på SJ (eh, verbalt, förstås), utan andra metoder får tas till för att på ett förnuftigt sätt förkasta SJ:s nya personliga biljetter.

Och det finns en annan metod: det sluttande planet. Resonemanget går som följer: för varje, liten, privatlivskränkande åtgärd, flyttas gränsen för vad som anses acceptabelt lite, lite närmare ett fullblodigt övervakningssamhälle. Och för varje, liten, privatlivskränkande åtgärd, närmas också ett fullblodigt övervakningssamhälle. Till slut har alla små steg lett till ett fullblodigt övervakningssamhälle, och då är det för sent. Då sker privatlivskränkningar och övervakning av slentrian, utan tanke på några mänskliga rättigheter. Och då kommer definitivt artikel 12 att kränkas.

Summa summarum: även om SJ:s nya biljetter inte nödvändigtvis kränker FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (det är lite av en gråzon), flyttar det samhället ett litet steg till på vägen mot ett storebrorssamhälle där FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kränks. Och det är inte bra. Ett övervakningssamhälle är alldeles för skrämmande; hellre har vi en svart börs ett tag till – tills SJ kommer på något annat sätt att tackla problemet – än att vi riskerar att hamna i ett samhälle där alla alltid övervakas.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »