Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dator’

Efter att ha genomgått min första dag på gymnasiet kommer jag hem och möts av ett inlägg på frekar06 blogg som handlar om just skolan – närmre bestämt frekar06′ eget förslag på en ny, breddad piratpartistisk politik inom området. Men frekar06 är inte den enda som sedan mitt förslag till en utveckling av Piratpartiets demokratipolitik deltagit i den av Anna Troberg initierade debatten om hur Piratpartiets ideologi ska konkretiseras och formuleras inom olika traditionella politiska områden. Then Piratska Angus publicerade sina åsikter om hur Piratpartiet bör ställa sig i invandringsfrågor, och har även tidigare skrivit om ett inlägg om RIT-avdrag och ett om politiskt tillsättning av tjänstemän. Mer abstrakt har Mathias Hellsten skrivit om olika ideologier. Allt detta – och mer därtill – har sammanfattats av Anna Troberg i en sammanfattande sammanfattning. Och nu, idag, min andra gymnasiedag, har emma opassande, Sveriges bästa länkkärleksguru just nu, postat en egen summering, med länkar även till ett forskningspolitiskt förslag av Henrik ”Fantastiska Forskarpiraten” Brändén, samt ett finans- och immaterialrättspolitiskt dito av Erik Lönroth och Amelia Andersdotter.

Om jag ska gå tillbaka till början och börja därifrån på en annan fortsättning, blev jag inspirerad av frekar06 och – ja, utan vidare krusiduller, trumpetfanfarer, eller annan valfri tidsuppehållande metafor, kommer här mitt förslag på hur Piratpartiets syn på skolan bör utformas (inklusive högre utbildning). Ja, och en sista grej: mycket kommer från en av paddorna.

Piratpartiets syn på skolan

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto (Wikimedia Commons): Oscar Franzén (”Oxygenic”), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Principer
Demokratiska värderingar – däribland de mänskliga rättigheterna – bör utgöra fundamentet för samhället och alla dess beståndsdelar. Skolundervisningen bör ske med respekt för elevernas mänskliga rättigheter.

Alla människors frihet bör generellt vara så stor som möjligt. Skolplikten – som handlar om rättigheterna hos omyndiga vilka överhuvudtaget inte har samma sätt eller möjlighet att bestämma över sitt eget liv då vårdnadshavare har ansvar över dem – är ett accepterat undantag. Skolplikten är trots acceptansen en inskränkning av människors frihet, varför skolregler, om än ej upphöjda till lagstiftning, i praktiken utgör samma sorts inskränkning i människors frihet som motsvarande lagstiftning skulle göra.

Det finns två huvudsakliga skäl till acceptansen för skolplikten, ett ur samhälleligt perspektiv och ett ur individuellt perspektiv.  Ur samhällelig synvinkel bör världen bli ett kunskapssamhälle; för detta är skolan av största betydelse. Ur individuellt perspektiv är skolgång en (positiv) mänsklig rättighet erkänd i FN:s deklaration (artikel 26), klassificerad som sådan på grund av den fundamentala betydelsen hos utbildning för möjlighet till ett drägligt liv; såsom varande mänsklig rättighet gäller den för alla, oavsett godtyckliga irrelevanta personliga egenskaper.

Den nya teknikutvecklingen är av stor vikt för att realisera och utveckla kunskapssamhället, vilket inbegriper alla delar av samhället. Teknikutvecklingen sker som effektivast då den tillåts ha så stor frihet som möjligt, varför fri programvara och öppen källkod generellt är positivt för samhällsutveckling. Korporativism är av ondo och tillgänglighet av godo; vid kommunikation med samhället ska medborgare därför inte behöva använda ett särskilt företags produkter. Av den anledningen bör hela samhället övergå till fri programvara och öppen källkod.

Den högre utbildningen skapar mängder av kunskap, vilket är positivt för kunskapssamhället. Kunskapen bör komma hela kunskapssamhället till godo i möjligaste mån; på så vis gynnas kunskapssamhället än mer.

Vision
Skolan är en välfungerande institution för lärande och utgör grundbulten i det utvecklade kunskapssamhället. Respekten för elevernas rättigheter är inom skolan självklar, och alla elever är lika välkomna i skolan. Skolan använder sig av de senaste tekniska framstegen inom undervisningen, och tekniken skolan använder kan nyttjas av alla och är öppen för förändring. Den högre utbildningens praktiska bidrag till kunskapssamhället är omfattande och välspridda.

Sakpolitk

 • Avskaffa alla inskränkningar i klädesfriheten i skolor (såsom förbud mot huvudbonader inomhus).
 • Avskaffa drogtester i skolan (utöver vid konkreta, välgrundade misstankar riktade mot särskilda elever).
 • Undanta skolor från utbildningshämmande upphovsrättsslagstiftning.
 • Inför avgiftsfria datorer för alla elever i grundskolan.
 • Inför fri licensiering av samtligt kunskapsmaterial som skapas av  institutioner för högre utbildning som får ekonomiskt stöd från staten, och gör sådant kunskapsmaterial då det är praktiskt möjligt lättillgängligt för allmänheten.
 • Avskaffa stegvis all proprietär programvara i skolan till förmån för fri sådan.
 • Ge Skolverket i uppdrag att utvärdera och utbilda om fri programvara för skolbruk.
 • Utöka utbildningen av eleverna angående datorkunskap, med särskilt  fokus på fri programvara.
 • Avskaffa kameraövervakning i skolan.
 • Inför någon möjlighet till sanktioner riktade gentemot lärare eller rektorer som inte tar mobbning på allvar.
 • Inför bättre stöd till elever som på grund av brist på fullgott stöd inte kan gå i skolan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, skola, skolan, skolpolitik, utbildning, IT, informationsteknik, teknik, dator, datorer, medborgarrätt, frihet, klädesfrihet, fri programvara, öppen källkod, FOSS, proprietär programvara, kunskap, datorkunskap, kunskapssamhället, drogtest, drogtester, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

…och frågan är om hänvisning faktiskt är olagligt rent juridiskt. Jag har inte i detalj granskat domen från Hudiksvalls tingsrätt som idag meddelades i ett mål rörande en person som länkat till Canal Plus onlinestreaming av hockeymatcher, men det låter helt uppåt väggarna att länkning – som bara är hänvisning – skulle kunna vara olagligt. Om länkning till upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse kan vara olagligt innebär det nämligen att det skulle kunna vara olagligt att länka till exempelvis nyhetssajter; deras material är upphovsrättsskyddat. Betydligt bättre och tydligare skriver Piratpartiet i ett pressmeddelande, och Skivad Lime i ett blogginlägg.

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, teknik, dator, datorer, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

I dagens DN kan en läsa att Söderortspolisen vill införa omvänd bevisbörda (det glädjer mig att DN är så någorlunda korrekta när de väljer rubrik och såpass kritiskt granskar myndigheterna att de har just det som rubrik istället för något annat som att ”Polisen skärper tagen mot ekobrott”; rubriken på huvudsidan Dn.se är dock mer propagandamässig). Om Söderortspolisen får som de vill kommer människor som inte alls är misstänkta för brott behandlas som misstänkta (vilket redan idag sker i Sverige genom FRA-lagen och lagen som medger att människor under 15 år kan utsättas för godtyckliga drogtester), genom att deras tillgångar kan komma att beslagtas.

FN:s deklaration över mänskliga rättigheter är tydlig i frågan. I artikel 17 anges:

 1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
 2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Att beslagta egendom av människor som inte alls är misstänkta för något brott är naturligtvis godtyckligt, och således förordar Söderortspolisen att polisen bör få rätt att kränka en mänsklig rättighet. Att det handlar om människor som tidigare dömts för och avtjänat sina straff spelar ingen roll; har en avtjänat sitt straff i ett rättssamhälle är en åter fri, och bör åter betraktas som en vanlig  medborgare av staten; dömda brottslingar bör efter avtjänat straff ha samma  rättigheter (och naturligtvis skyldigheter) som alla andra i samhället; allt annat vore rättsosäkert.

Att några poliser förblindade av sin egen makt och tjänsteutövning anser att möjligheten för dem att göra vad de uppfattar att de är anställda för är den viktigaste är förståeligt – men de har fel uppfattning. Polisens uppgift är inte att lösa brott, punkt, utan polisens uppgift är att lösa brott utan att inkräkta godtyckligt på rättigheter såsom rätten till egendom och rätten till privatliv, och utan att alls inkräkta rättssäkerheten (privatliv och egendom bör enligt FN:s deklaration enbart skyddas från godtyckliga ingrepp, medan rättssäkerheten är absolut och bör skyddas från samtliga ingrepp).

Och om egendomen beslagstals för gott, är det att jämföra med ett straff. Och om sådan beslagtagning sker utan rättegång, utmätes straff utan rättegång. Även detta kränker en mänsklig rättighet (artiklar 10 och 11, som skyddar rättssäkerheten):

Artikel 10

Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11

 1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

Om det vore så att det enbart var ett fåtal poliser som hade denna uppfattning, skulle det inte vara ett särskilt stort problem. De bör på något sätt upplysas om det felaktiga i deras beteende, så att medborgarna inte i än högre grad tappar förtroende för Polisen (vilket de skulle kunna göra om Polisen inte tar avstånd från dessa deras företrädares olämpliga åsikter) – naturligtvis är det acceptabelt för poliserna att i egenskap av privatpersoner anse att mänskliga rättigheter är ett dåligt fenomen, men i egenskap av poliser bör de inte gå ut i massmedia med en sådan inställning (och de bör naturligtvis inte agera efter sina egna övertygelser när de arbetar som poliser; de bör naturligtvis inte bryta mot några lagar, till exempel, för att de personligen anser lagarna vara felaktiga).

Men kommer de att få någon som helst slags varning eller påföljd? Knappast. Vi har en justiteminister som blev glad av att veta att en polis insats ”uppskattades” (polisen i fråga hade varit involverat i ett mål som berörde ett internationellt företag, ett internationellt företag vilket senare anställde nämnda domare), som föreslagit att misstänkta ska pekas ut som brottslingar, som infört en lag som medger godtyckliga drogtester  av människor under 15 år, som givit privata bolag större befogenheter än polisen i vissa fall och som föreslagit att polisen skall få rätt att utdela straff utan rättegång. Denna justitieminister – Beatrice Ask (M) – lär snarare uppmuntra polisernas förslag än förkasta det som det rättsosäkra, medborgarrättsvidriga förslag det är.

Och tyvärr skulle ett eventuellt blockmässigt regeringsbyte i höst troligen inte vara särskilt mycket bättre. De Rödgröna skulle antagligen föra fram Tomas Bodström som justitieminister, det vill säga människan bakom Datalagringsdirektivet i EU, människan som vill att FRA ska få massavlyssna svenska folket (de Rödgröna förefaller splittrade), människan som håller med sin var först med att föreslå att Polisen skulle få döma själva, och som allmänt värderar upprätthållande av säkerheten över att inte kränka mänskliga och medborgerliga rättigheter. Men det finns hopp: Piratpartiet. Piratpartiet är det enda parti idag i Sverige som alltid prioriterar mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är visserligen betydligt bättre än Alliansen och (S), men de skulle antagligen inte gå emot sin viktigaste samarbetspartner om (S) verkligen ansåg frågan viktig.

Rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet 19 september 2010. Rösta för mänskliga rättigheter.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

För några dagar sedan beslöt Wikileaks att offentliggöra det mycket omfattande sekretessbelagda material sajten fått inskickat av en anonym demokratikämpe – alla som kämpar för insyn i statens agerande kämpar för demokrati, då insyn i statens agerande är nödvändigt för att verkligen kunna vara med och bestämma; om en, för att ta ett närliggande exempel, röstar på Centerpartiet för att förvänta sig att någon i Alliansen kommer arbeta mot den människorättsfientliga FRA-lagen och den säkerhets- och miljöfientliga kärnkraften, men Centerpartiet sedan röstar för både FRA och kärnkraft, har en egentligen inte fått vara med i det demokratiska bestämmandet, då ens röst används till raka motsatsen mot vad en lovades den skulle användas till.

Materialet Wikileaks avslöjade, i samarbete med tre erkända, internationella tidningar, visar kanske inte på någon enskilt extremt oförväntad och avskyvärd handling, men den bekräftar att ”fredsbevarande insatser” som sker med vapen och soldater är precis lika ologiskt och korkat som det låter. Dessa ”fredsbevarande styrkor” har nämligen mördat just de civila medborgare i Afghanistan som de skulle beskydda; The Guardian har räknat till ett par hundra civila mördade bland de uppgifter som nu släppts till allmänheten. Och då verkar det säkert att räkna med att det finns en hel del fler som inte dokumenterats i detta material; vi vet att det finns fler dokument, då Wikileaks håller på många för att de skulle kunna hota säkerheten för soldater.

…vilket för mig till huvudkritiken som riktats mot den anonyma tipsarens och Wikileaks agerande. Publiceringen av materialet skulle kunna hota säkerheten för de fredsbevarande soldater som finns på plats i området. Jag är långt ifrån säkerhetsexpert, så jag vet inte hur farligt materialet är. Men Carl Bildt (som trots sin ondska gällande FRA-lagen torde ha väldigt bra koll på läget i Afghanistan; när det gällde FRA överdrev han möjligtvis säkerhetsrisken om vi inte införde lagstiftningen, men det förefaller otroligt att han skulle över- eller underdriva i det här fallet) hävdar att någon större källa till oro för soldaternas säkerhet inte finns, och det faktum att tre stora tidningar valt att publicera materialet tyder på detsamma; om det hade funnits stor risk för dödsfall på grund av publiceringen, hade knappast så ansedda tidningar gått med på att publicera. UPPDATERING: Försvarsmakten har nu gjort en första genomgång, och inte hittat något hot som kräver omedelbara åtgärder. Och Hanne Kjöller skriver f.ö. läsvärt i DN idag.

Men även om det finns risk för soldaternas säkerhet är det inte ett så stort problem som de flesta förefaller se det som. Naturligtvis är varje dödsfall en tragedi, och naturligtvis är det hemskt varje gång den mänskliga rättigheten till liv kränks – men soldaterna har själva valt att resa till Afghanistan. De är väl medvetna om att de befinner sig i ett krig, och att risken för att dö är jämförelsevis hög – och det skulle den vara oavsett om uppgifterna läckt ut eller ej. De har själva valt att riskera livet för ”freden” (som de flesta soldater antagligen ser det). Jag vill inte på något sätt nedvärdera sorgen hos soldaternas anhöriga eller ondskan hos mördarna, men det vi bör göra för att förhindra soldaternas död är inte att förneka medborgarna från insyn i deras länders handlingar, utan att kalla hem soldaterna.

Just det är min huvudtes: vi, USA och alla andra bör avbryta alla ”fredsbevarande insatser” som sker i Afghanistan genom bruk av våld. Att använda vapen för att bringa fred låter ruskigt likt den Orwellska tesen från ”1984”, krig är fred. Det är helt enkelt oönskvärt. Sveriges närvaro i Aghanistan – som förstås är det enklaste för oss svenskar att påverka – är en fråga Piratpartiet inte tagit ställning i (trots att jag motionerade om det på årsmötet i år), vilket är synd, då det i allra högsta grad berör mänskliga rättigheter.

Nåväl, trots att vi inte tagit ställning i Afghanistanfrågan, har vi i allra högsta grad tagit ställning i Wikileaksfrågan. Vi i Piratpartiet är för öppenhet och insyn i statens verksamhet, vilket naturligtvis även rör krig och ”fredsbevarande insatser” (en viss gräns kunde möjligtvis dras vid sådana uppgifter som på allvar hotar den nationella säkerheten, och inte enbart de frivilliga soldater som självvalt rest till krigsområden). Således är det inte alls märkligt att vice partiledare Anna Troberg gått ut i media och förklarat Piratpartiets vilja att Wikileaks, om det behövs och de vill, kan få både serverplats och bandbredd av oss, skyddade av det starka svenska källskyddet och vår benhårda vilja att inte lämna ut information om dem till myndigheterna (och vid ett eventuellt riksdagsinträde av den åtalsimmunitet riksdagsledamöter har för strikt politisk verksamhet, såsom att driva Wikileaks).

Detta visar återigen att Piratpartiet tyvärr är det enda parti i svensk rikspolitik som verkligen bryr sig om och prioriterar mänskliga rättigheter, öppenhet, demokrati 0ch dylikt. Alliansen har misshandlat just dessa värden genom att införa massövervakning av elektronisk kommunikation som går via utlandet (det vill säga de flesta e-mail och sms och det mesta surfandet) via FRA-lagen, givit privata bolag större befogenheter än polisen via IPRED, och förkastat idéer om öppenhet genom att trots all sekretess som är kring ACTA-förhandlingarna fortsätta med dem. De rödgröna är troligtvis bättre, men inte mycket; Socialdemokraterna har Tomas Bodström, som drev igenom Datalagringsdirektivet i EU, och både Miljöpartiet och Vänsterpartiet säljer nog ut sina medborgarrättsliga åsikter för att få en del av makten.

Rösta för mänskliga rättigheter. Rösta på Piratpartiet den 19 september i år, för att vända utvecklingen mot 1984, till att bli en utveckling mot 2022.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Som jag tidigare skrev idag håller jag på att skriva motioner att skicka till årsmötet för Piratpartiet i april. Min första motion handlade om rösträttsåldern, och min andra motion handlar om något annat (den kommer tillägnas nästa blogginlägg). När jag var mitt uppe i att diskutera den första motionen, kontaktades jag på IRC av Etu, som bad mig hjälpa till (eller om jag frivilligt erbjöd min hjälp; vid svärmarbete vet en inte så noga) med en motion Etu höll på att skriva på Etherpad. Jag surfade dit och läste igenom motionen, som verkade klart vettig. Efter att ha ändrat några smågrejer gjorde Etu vidare förändringar, och publicerade den sedan i Piratpartiets motionsdel av forumet, med mig som medmotionsförfattare (Etu gjorde naturligtvis det största arbetet). Gå dit, läs den, kommentera, diskutera och rösta naturligtvis gärna under årsmötet! Etu har publicerat motionen med tillhörande tankar på sin blogg, och även jag publicerar motionen:

Motionärer: Etu & Calandrella

Mjukvara är något som gör att Piratpartiet kan överleva; stora delar av partiets kommunikation sköts digitalt. Det är något som är livsviktigt för partiet.

Privatliv är en av våra stora frågor, och denna vill jag stärka genom denna motion.

Mjukvarupatent är ännu en fråga som berörs i denna motion.

Pirateweb och forumet hostas idag av en dator som kör Windows XP, Både forumet och pirateweb som är funktioner som är viktiga för partiet är båda skrivna i ett .NET språk.

.NET är patenterat på massor av punkter av Microsoft, och Windows är sedan länge känt att det skickar information om vad du gör på din dator till Microsoft.
Användningen av dessa två mjukvarorna i partiets infrastruktur tycker jag är att gå emot partiets principer.

Vi yrkar därmed…

att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.

att partiet frångår sin användning av .NET på sina webbplatser i samband med migrering till en fri plattform.

att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.

att partiet ska föregå med gott exempel för andra organisationer genom att använda sig av öppna format i samtliga dokument som publiceras officiellt i partiets namn såtillvida det inte finns särskild anledning att inte använda sig av det (såsom att en ordbehandlare om godtar öppna format inte finns tillgänglig och det är bråttom att publicera dokumentet); om särskild anledning finnes, måste partiet i efterhand se till att dokumentet finns i öppet format.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, teknik, dator, datorer, mjukvara, fri mjukvara, öppen källkod, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, .Net, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Dagens Nyheter skriver om en skola, Harriton High School, i USA som har delat ut datorer till eleverna, som sedan upptäckt att skolan installerat hemliga webbkameror på dem. Flera av eleverna och deras föräldrar har blivit upprörda, och tar nu saken till domstol. Medan vad skolan gjort förstås är klandervärt, gäller detta på sin höjd vad några hundra elever gör när deras datorer är påslagna. Om övervakningsfunktionen varit påslagen är ingreppet i den personliga integriteten mycket allvarligt, och kränker till och med en mänsklig rättighet, då det är en mänsklig rättighet (artikel 12 i FN:s deklaration) att slippa godtyckliga intrång i privatlivet.

Men, tyvärr, finns det ett betydligt allvarligare och mer omfattande privatlivsingrepp som pågår just i detta nu, som drabbar de största delen av Sveriges befolkning. Detta ingrepp skriver DN inte mycket om, utan tidningen förefaller istället ha gått på lögnerna om att det inte hotar integriteten. Jag talar om FRA-lagen, massavlyssningsproblemet som drevs igenom att Fredrik Reinfeldt (som ursäktats med att det skulle ha införts ”skyddsåtgärder” som en ”domstol” och att kommunikationen ”filtreras” innan den ges till FRA och därmed inte skulle innebära massavlyssning). Mina två huvudpoänger om FRA:

1. Staten har redan tillgång till kommunikationen. Det är sant att vissa hinder finns när den överförs till FRA, men innan den överförs till FRA, har staten (SIUN) tillgång till det helt ofiltrerat. Inget har tagits bort, utan all kommunikation som passerar gränserna finns tillgängligt för staten. Denna tillgång innebär i sig massavlyssning; just FRA behöver inte ha tillgång för att det ska vara dåligt, det räcker med att staten har det.

2. ”Signalspaning i kabel” är bara ett vackert sätt att säga massavlyssning av medborgarnas privata kommunikation på. Att signalspana i kabel innebär nämligen att ta del av all trafik i kablarna, och om all trafik i kablarna tas del av, drabbas förstås mängder av oskyldiga av övervakningen.

3. ”Domstolen” är ingen domstol. Domstolen är ingen riktig domstol, utan en institution som saknar de allra flesta av en riktig domstols rättssäkerhetsgarantier.

För vidare information om FRA-lagen, argument mot den samt svar på vanliga motargument mot argument mot den (såsom ”Det viktigaste är ju att rädda liv!” – det gör FRA-lagen inte – och ”Den som har rent mjöl i påsen har inget att oroa sig för” – det har de visst, då privatlivet skyddat från godtyckliga ingripanden är en mänsklig rättighet och FRA-lagen kan leda till ett sluttande plan), se min insändare om den. Och om du håller med mig om att statens första prioritet är att inte själv kränka mänskliga och medborgerliga rättigheter (såsom rätten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, yttrandefriheten och rättssäkerheten), rösta i höst på Piratpartiet; inget riksdagsparti är att lita på i dessa frågor.

Datorn på bilden har inget med inlägget att göra.

Datorn på bilden har inget med inlägget att göra.

Datorn på bilden har inget med inlägget att göra. Foto: Liftarn, Public Domain.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, webbkamera, webbkameror, dator, datorer, skola, skolan, Harriton High School, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Sveriges grundlag, grundlagen, grundlag, grundlagarna, , , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag har börjat använda den nya, bärbara, dator jag fick i julklapp. Om detta – som är på gränsen till dagboksbloggning – bara tråkar ut er, bör ni sluta läsa nu. Denna dator är en Asus EEE 904, med Windows XP och Internet Explorer förinstallerade. Windows går väl an – det har jag på den stationära datorn jag använde primärt förut – men Internet Explorer är, renligt mig, bara dåligt. Det saknar flikar. Det är bugg:igt. Det är sämre design än eldräven. Det kostar pengar. Det är inte öppen källkod. Det är inte fri programvara. Det… tja, jag ändrar utgångspunkt: nämn något som är bättre med Internet Explorer än med Mozilla Firefox.

Själva datorn då? Som nämnts är den skapad av Asus, eee-serien, version 904. Jag kan inte mycket om prestanda, men mig veterligt är det åtminstone tillräckligt bra för vad jag ämnar använda datorn till (inte mycket mer än surfande, dokumentskapande och – möjligtvis – bilddredigering). Det som utmärker eee-serien är dess stor- – eller snarare liten- – lek. De är mycket små. Skärmen är knappast särskilt mycket mer än ett par tum (höjd kanske två decimeter och bredd betydligt mer än höjden, nog tre till fyra decimeter). Tangentbordet är likaså litet; knapparna kan knappast (…) vara särskilt mycket större än någon kvadratdecimeter. Färgen på datorn är svart.

Det som står högst på min prioriteringslista är införskaffande av eldräven, världens bästa webbläsare (av de två jag hittills testat…). Än mer viktigt är nog Ubuntu, men det är mycket mer omständligt att installera ett operativsystem än att bara installera ett vanligt datorprogram. Om någon har en bra guide, helst en steg för steg-dito, eller länk eller någon slags hjälp, mottages den tacksamt i kommentarerna. Jag är en datoranalfabet; nej, jag överdriver inte. Jag kanske bloggar och skriver på Wikipedia, och kan surfa, men that’s all å andra sidan.

Fär blotta minuten sedan såg jag på text-tv rubriken ”Passagerarplan störtat i New York”, eller något liknande. NEJ, INTE ETT NYTT NINE-ELEVEN?!?! Jag tänkte en svordom men lugnades när jag läste att de flesta passagerarna verkat klara sig. Just nu , i denna sekund (när jag skrev detta), kollar jag på tv4nyheterna, som rapporterar om händelsen. Tydligen vet ingen varför planet kraschade. Uppdatering: Än troligare att ingen skadats, enligt tv4. Ny uppdatering: Dn.se rapporterar om det.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet

Read Full Post »

…vilket vissa dock verkar tro. Ofta ses Internet ned på som en plast med omfattande brottslighet. Men Internet kan faktiskt hjälpa till att klara upp brott. Som nu i Nya Zeeland. En tjuv identifierades av allmänheten eftersom en bild på/film som visar brottsligen hamnade på Facebook, rapporterar Dn.se. Personen står nu inför rätta. Det hade vederbörande kanske inte gjort om Internet inte funnits. Se där.

Nu när jag är inne på området ”fördelar med Internet” kan jag rabbla upp en hel del: gratis och enklare att kommunicera, möjlighet att få och sprida information, möjlighet att ta del av kultur, möjlighet att göra sin röst hörd (genom bloggar och dylikt), möjligt att diskutera med fler än de närmast anhöriga et cetera et cetera. Det där känner ni till. Vad jag hellre vill berätta om, som ni kanske inte vet, är att Wikipedia använts i praktiken för att skapa en värld där alla människor på planeten får fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Jag åsyftar inte det självklara – att en fri encyklopedi som finns gratis på Internet gör att många fler kan ta del av information – utan något annat, mer på gräsrotsnivå. Några artiklar av mycket hög kvalitet som fanns i engelskspråkiga Wikipedia plockades ut och kvalitetskontrollerades av experter (eller motsvarande). Det faktagranskade materialet – som därmed var mil mer tillförlitligt än Wikipedia, vars innehåll inte granskas av någon, ingen redaktion i alla fall, utan då folk som du och jag som hittar fel och korrigerar – lades i OLPC-datorer. OLPC, One Laptop Per Child, är ett projekt som syftar till att alla barn skall ha en egen laptop.

OLPC delar ut dessa datorer till mycket fattiga barn i mycket fattiga länder. Eftersom Internetanslutningen – antar jag – är mininmal eller obefintlig i områdena datorerna delas ut i, är datorerna istället fyllda med nedtankat material, till exempel Wikipedia. Hade någon mer traditionell, helt upphovsrättsskyddad encyklopedi tagits med hade det kostat mycket. Nu kostade det ingenting, åtmisntone inte mer än vad faktakontrollen gjorde.

Detta med faktakontrollen är jag inte 100 procent säker på. Jag kan ha blandat ihop allt detta med ett SOS Children-projekt. Nåväl. Det spelar ingen större roll. Poängen är att Internet kan förbättra världen. Poängen är att Internet inte bara är ett tillhåll för kriminella.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Många artiklar på Wikipedia är dåliga. Detta är naturligt, eftersom Wikipedia är en fri encyklopedi som alla kan redigera, och som alltså saknar redaktion. Ingen granskar artiklar innan de visas för andra. De ideella krafter som hängiver sig åt konsten att förbättra Wikipedia sliter med att förbättra de artiklar som är undermåliga. Men det säger sig självt att det är – så gott som – omöjligt att göra alla artiklar bra. Men vad är då en dålig artikel? Och vilka sätt finns och vilka av dessa är bäst för att minska antalet dåliga artiklar och höja antalet bra artiklar?

Meningarna går i sär ganska kraftigt i dessa frågor. För att besvara den första frågan först, vilket faktiskt är behövt för att ens kunna svara på den andra frågan, får jag således komma med en personlig åsikt snarare än en objektiv sanning (sedan om objektiv sanning verkligen existerar är en annan, betydligt djupare, filosofisk fråga som jag inte går inte på här – skulle en räkna med den filosofiska aspekten hela tiden tror jag att en skulle bli galen och bli likgiltig inför allt). Min åsikt är att en artikels kvalitet – hur bra eller dålig den är – inte kan mätas genom längden på artikeln ifråga. Att fylla ut en text med det som på Wikipedia kallas ”fluff” är inte bra. Det håller de flesta (alla?) med om. Däremot hävdar vissa att en väldigt kort artikel alltid är dålig (även om en lång artikel inte alltid är bra). Detta tycker jag inte håller.

Antalet encyklopedisk relevanta faktabitar spelar roll, absolut, men antalet tecken gör det inte. Därför ogillar jag också föreslaget om ett hinder som omöjliggör skapande av artiklar med färre än x antal byte. En svamlig artikel på 2000 byte utan källa är sämre än en artikel som lyder:

”’Bla”’, [[blä]]iskt [[rock]]band, med medlemmarna [[Gla]], [[Glä]] och [[Gli]], grundades [[1902]]. Bandet har vunnit femtio Grammys och sålt guld i Blä, Blo, Bli och Blö. De har uppträtt på över hundra konserter. Källa: Ne.se.”’

Ovanstående exempel är påhittat. Artikeln skulle vara 239 (eller 241) byte lång. Ganska litet. Antagligen skulle den inte komma in om en gräns infördes (gränsen skulle nog vara på 500 byte eller något sådant). Ändå är den bättre än tusentals existerande artiklar på svenskspråkiga Wikipedia. Detta tack vare dess nio faktabitar, dess mycket trovärdiga källa (och att den överhuvudtaget har källa, alldeles frånsett att den är mycket trovärdig), dess tillräckligt höga språkliga kvalitet och dess åtminstone hyfsat goda wikiformatering. Antalet faktabitar är alltså en aspekt, men enbart en sådan. Källhänvnisning är en annan, källornas antal en tredje och källan eller källornas trovärdighet ytterligare en aspekt. En femte aspekt är den språkliga kvaliteten, och till sist wikiformatering. Huruvida artikeln är illustrerad eller ej påverkar också kvaliteten, men bilder brukar ge mycken byte, varför jag inte tog med en sådan i detta exempel.

Nu när detta blogginläggs första fråga är utredd kommer vi fram till den andra frågan. ”Vilket sätt är bäst för att minska antalet dåliga artiklar och höja antalet bra artiklar?” Uppenbarligen är inte en bytegräns en särskilt bra idé; trots att längden ofta sammanfaller med antalet faktauppgifter, mängden god wikiformatering och att artikeln är illustrerad, är det bara ofta och inte alltid som längden och kvaliteten sammanfaller på något av de visen (förutom vad gäller bilder, som alltid utökar antalet byte; men en enda bild kan inte själv utgöra en artikel). Vad finns det då för sätt? Tja, jag nöjer mig med att länka till en läsvärd essä som listar tio olika sätt: wikipedianen Hannibals tio tankar om kvalitet (som visserligen inriktar sig mot satsning på antalet artiklar och för satsning på kvalitet, men ändå listar konkreta sätt att öka Wikipedias kvalitet på).

Read Full Post »

På Bybrunnen (sidans fulla namn är Wikipedia:Bybrunnen, och sidan är en diskussionsplats där ämnet är Wikipedia i stort) på Wikipedia pågår just nu en diskussion om huruvida folk bör förhindras från att skapa artiklar under x antal tecken. Detta skulle råda bot på problemet med nya korta artiklar, och på sikt förbättra Wikipedia. Nackdelarna överväger dock fördelarna, anser jag.

Wikipedia är en encyklopedi i wikiformat. Wikiformatet är det som gör att Wikipedia skiljer sig från traditionella uppslagsverk såsom Nationalencyklopedin (utöver friheten). Den viktigaste regeln på Wikipedia lyder: Strunta i reglerna. Tanken med regeln (som för sig, utan filosofin bakom den, är ganska lösryckt och humoristisk på grund av sin paradoxalitet) är att reglerna endast finns för att förbättra Wikipedia, och att om reglerna hindrar en från att göra uppslagsverket bättre, bör de struntas blankt i.

Ett annat, mer direkt argument, är att det nog ändå inte hjälper så bra. Om folk märker att det finns en spärr, förstärks deras tro ytterligare om att användarna visst inte kan skapa encyklopedin. De kanske att det är något officiellt redaktionellt meddelande, blir ”skrämda” och lämnar Wikipedia för att aldrig komma tillbaka. Att förlora nya användare är något av det sämsta som kan hända Wikipedia.

Korta koncisa artiklar är ofta bättre än långa fluffiga (typ ”svamliga”). En artikel som lyder  ”Bla (medlemmar: Blä, Bli och Blö), brittiskt rockband, grundat 2000, sålt guld i tio länder. Källa: NE.se” är 111 (!) byte (bevis), men innehåller så många som åtta källbelagda faktauppgifter, något som många artiklar över 2000 byte inte gör (tror jag). Visserligen är artiklarna över 2000 byte som inte innehåller särskilt mycket källbelagd information välformaterade och antagligen hyfsat välskrivna, men att formatera och språkligt förbättra artikeln om bandet Bla är mycket enklare än att komma med fler uppgifter till och lägga till källor i ”2000 byte”-artiklarna jag beskriver ovan.

Däremot är en trevlig skylt som ber en att förlänga artikeln lite, när en klickat på ”Spara” vid skapande av en artikel under, säg, 250 byte vore, om det är tekniskt enkelt, en bra idé (särskilt till oinloggade/icke auto-confirmed). Skylten skulle kunnas tas bort för en själv via finesserna, så att folk som skapar förgreningssidor inte drabbas. Vid omdirigeringsskapande skulle skylten inte visas.

Mycket korta artiklar (här avses med termen ”mycket korta artiklar” artiklar med kanske två eller tre okällbelagda faktauppgifter) håller jag med om är dåligt, absolut. Men att hindra folk från att rent tekniskt kunna skapa korta artiklar är dåligt, av ovan nämnda skäl. Varför är mycket korta artiklar dåliga då?

Jo, om du söker efter ett ämne vet du troligtvis redan lite om det. Vill du veta mer Ecuador, blir du bara besviken om du får upp en artikel där det står ”Ecuador är ett land”. Och ja, visst är det möjligt för dig att lägga till ”Landet ligger i Sydamerika.”, men det är ytterst sällan folk gör det (om de inte redan redigerar på Wikipedia). De flesta mycket korta artiklar är inom obskyra områden, vilket gör de svåra att bara förlänga sådär på rak arm. Visst, översättning från Wikipediaversioner på andra språk går ofta och det är ofta möjligt att leta upp information, men problemet är att de mycket korta artiklarna är så många. Att hävda att sannolikheten för att de med tiden blir utvalda (ett slags kvalitetsnivå på artiklar – som vanligt i Wikipedia är det inte experter som utser utvalda artiklar, utan Wikipediagemenskapen) närmar sig 1 stämmer kanske om en viss artikel kollas på. Däremot kommer det när den artikeln om säg femton år vara utvald tusentals nya stubbar finnas. Men tillbaka till besvikelsen: Den minskar folks gillande av Wikipedia och därmed deras användning av Wikipedia och därmed deras benägenhet att förbättra på Wikipedia. ”Mer seriösa” personer, typ professorer, lär inte vilja börja bidra till något som håller så pass låg kvalitet. Det gör det även lätt för de att fortsätta såga Wikipedia som något som är jättedåligt jämfört med Nationalencyklopedin. Något annat dåligt mycket korta artiklar orsakar är att folk tror att det är okej, eller till och med bra, att skapa mycket korta artiklar, vilket gör att vi får ännu fler mycket korta artiklar.

Read Full Post »

Older Posts »