Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2011

Efter att ha genomgått min första dag på gymnasiet kommer jag hem och möts av ett inlägg på frekar06 blogg som handlar om just skolan – närmre bestämt frekar06′ eget förslag på en ny, breddad piratpartistisk politik inom området. Men frekar06 är inte den enda som sedan mitt förslag till en utveckling av Piratpartiets demokratipolitik deltagit i den av Anna Troberg initierade debatten om hur Piratpartiets ideologi ska konkretiseras och formuleras inom olika traditionella politiska områden. Then Piratska Angus publicerade sina åsikter om hur Piratpartiet bör ställa sig i invandringsfrågor, och har även tidigare skrivit om ett inlägg om RIT-avdrag och ett om politiskt tillsättning av tjänstemän. Mer abstrakt har Mathias Hellsten skrivit om olika ideologier. Allt detta – och mer därtill – har sammanfattats av Anna Troberg i en sammanfattande sammanfattning. Och nu, idag, min andra gymnasiedag, har emma opassande, Sveriges bästa länkkärleksguru just nu, postat en egen summering, med länkar även till ett forskningspolitiskt förslag av Henrik ”Fantastiska Forskarpiraten” Brändén, samt ett finans- och immaterialrättspolitiskt dito av Erik Lönroth och Amelia Andersdotter.

Om jag ska gå tillbaka till början och börja därifrån på en annan fortsättning, blev jag inspirerad av frekar06 och – ja, utan vidare krusiduller, trumpetfanfarer, eller annan valfri tidsuppehållande metafor, kommer här mitt förslag på hur Piratpartiets syn på skolan bör utformas (inklusive högre utbildning). Ja, och en sista grej: mycket kommer från en av paddorna.

Piratpartiets syn på skolan

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto (Wikimedia Commons): Oscar Franzén (”Oxygenic”), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Principer
Demokratiska värderingar – däribland de mänskliga rättigheterna – bör utgöra fundamentet för samhället och alla dess beståndsdelar. Skolundervisningen bör ske med respekt för elevernas mänskliga rättigheter.

Alla människors frihet bör generellt vara så stor som möjligt. Skolplikten – som handlar om rättigheterna hos omyndiga vilka överhuvudtaget inte har samma sätt eller möjlighet att bestämma över sitt eget liv då vårdnadshavare har ansvar över dem – är ett accepterat undantag. Skolplikten är trots acceptansen en inskränkning av människors frihet, varför skolregler, om än ej upphöjda till lagstiftning, i praktiken utgör samma sorts inskränkning i människors frihet som motsvarande lagstiftning skulle göra.

Det finns två huvudsakliga skäl till acceptansen för skolplikten, ett ur samhälleligt perspektiv och ett ur individuellt perspektiv.  Ur samhällelig synvinkel bör världen bli ett kunskapssamhälle; för detta är skolan av största betydelse. Ur individuellt perspektiv är skolgång en (positiv) mänsklig rättighet erkänd i FN:s deklaration (artikel 26), klassificerad som sådan på grund av den fundamentala betydelsen hos utbildning för möjlighet till ett drägligt liv; såsom varande mänsklig rättighet gäller den för alla, oavsett godtyckliga irrelevanta personliga egenskaper.

Den nya teknikutvecklingen är av stor vikt för att realisera och utveckla kunskapssamhället, vilket inbegriper alla delar av samhället. Teknikutvecklingen sker som effektivast då den tillåts ha så stor frihet som möjligt, varför fri programvara och öppen källkod generellt är positivt för samhällsutveckling. Korporativism är av ondo och tillgänglighet av godo; vid kommunikation med samhället ska medborgare därför inte behöva använda ett särskilt företags produkter. Av den anledningen bör hela samhället övergå till fri programvara och öppen källkod.

Den högre utbildningen skapar mängder av kunskap, vilket är positivt för kunskapssamhället. Kunskapen bör komma hela kunskapssamhället till godo i möjligaste mån; på så vis gynnas kunskapssamhället än mer.

Vision
Skolan är en välfungerande institution för lärande och utgör grundbulten i det utvecklade kunskapssamhället. Respekten för elevernas rättigheter är inom skolan självklar, och alla elever är lika välkomna i skolan. Skolan använder sig av de senaste tekniska framstegen inom undervisningen, och tekniken skolan använder kan nyttjas av alla och är öppen för förändring. Den högre utbildningens praktiska bidrag till kunskapssamhället är omfattande och välspridda.

Sakpolitk

 • Avskaffa alla inskränkningar i klädesfriheten i skolor (såsom förbud mot huvudbonader inomhus).
 • Avskaffa drogtester i skolan (utöver vid konkreta, välgrundade misstankar riktade mot särskilda elever).
 • Undanta skolor från utbildningshämmande upphovsrättsslagstiftning.
 • Inför avgiftsfria datorer för alla elever i grundskolan.
 • Inför fri licensiering av samtligt kunskapsmaterial som skapas av  institutioner för högre utbildning som får ekonomiskt stöd från staten, och gör sådant kunskapsmaterial då det är praktiskt möjligt lättillgängligt för allmänheten.
 • Avskaffa stegvis all proprietär programvara i skolan till förmån för fri sådan.
 • Ge Skolverket i uppdrag att utvärdera och utbilda om fri programvara för skolbruk.
 • Utöka utbildningen av eleverna angående datorkunskap, med särskilt  fokus på fri programvara.
 • Avskaffa kameraövervakning i skolan.
 • Inför någon möjlighet till sanktioner riktade gentemot lärare eller rektorer som inte tar mobbning på allvar.
 • Inför bättre stöd till elever som på grund av brist på fullgott stöd inte kan gå i skolan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, skola, skolan, skolpolitik, utbildning, IT, informationsteknik, teknik, dator, datorer, medborgarrätt, frihet, klädesfrihet, fri programvara, öppen källkod, FOSS, proprietär programvara, kunskap, datorkunskap, kunskapssamhället, drogtest, drogtester, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Kommentarer överflödiga. Det finns också en sida på Facebook. Gilla!

Pusha gärna filmen!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, miljö, jätteräkor, scampi, antiscampi, gambas

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Det är dags att prata om Sverigedemokraterna på denna blogg.

Först till frågan om vad Sverigdemokraterna är; är det ett rasistiskt parti eller inte? SD har, som ofta påpekats av kritiker, rötter i nazismen. Detta är inte betydelselöst  – av den anledningen är risken för att det just bland SD finns nazism större än hos andra partier. Men däremot är rötterna i sig inget bra argument för att partiet skulle utmärka sig som ovanligt dåligt; Vänsterpartiet stödde länge kommunismen under Sovjettiden, och Moderaterna har sina rötter i ett parti som aktivt motverkade att fattiga och kvinnor skulle få rösta. Ingen skulle väl komma på tanken att motsätta sig Moderaterna idag beroende på det? (Vad gäller Vänsterpartiet finns de som gör just det idag, och betraktar V som lika illa som – eller värre än – SD.)

Mer relevant är att kolla på nutiden. Att det finns eller nyligen funnits enstaka extrema SD-politiker med uppenbara rasistiska värderingar stämmer – men sådana brukar uteslutas ur partiet. Däremot finns det något många debattörer verkar ha missat: SD som parti driver rasistiska sakpolitiska frågor. Som källa till detta har jag det 33-punkts-program Expressen publicerat, enligt uppgift antaget 2005 (Expressen har även skrivit bakgrundsinformation, där Åkesson säger att ”Programmet var lite för komplicerat för att användas i valrörelsen. Men vi står bakom hela programmet och det tror jag att våra väljare också gör”). Skulle 33-punkts-programmet formellt ha slopats av partiet – istället som det verkar enbart ha plockats bort från deras webbplats – kommentera gärna angående det. Faktum kvarstår dock isåfall att partiet så sent som 2006 officiellt hade dessa värderingar; 33-punkts-programmet är hursomhelst inte helt fabricerat av Expressen, då det refereras 21 oktober 2006 på en SD-blogg.

En av de 33 punkterna, punkt 18, innebär att invandrare som fått svenskt medborgarskap ska kunna utvisas om de begår grova brott; denna utvisning vid grov brottslighet gäller dock ej infödda svenska medborgare. Medborgarskapets rättigheter ska, enligt SD, således gälla olika beroende på människors härkomst – detta är rasism. (För blott ett par dagar sedan skrevs en insändare till Politiskt Inkorrekt, som menar på att SD inte tycker detta. Om det stämmer – och om SD heller aldrig tyckt detta – kan SD naturligtvis inte kritiseras för det.) Vidare innebär punkt 29 att invandrare inte ska få skicka sina barn till islamska skolor i sina ursprungsländer – då formuleringen ”hemländer” används i programmet, gäller detta förbud enbart människor som har invandrat till Sverige, inte infödda svenskar. Således vill SD att även här olika rättigheter ska gälla för olika medborgare beroende på härkomst – således driver SD även inom denna fråga en rasistisk politik.

Utöver dessa rasistiska ställningstaganden visar SD upp en mer allmän brist på respekt för mänskliga rättigheter. Punkt 25 och punkt 26 handlar om förbud mot vissa attribut tillhörande en viss religion (förbudet mot särskilda religiösa byggnader finns även i SD:s invandringspolitiska program, liksom förbud mot heltäckande slöjer för omyndiga elever i skolan samt förbud mot friskolor samt att enbart skolor som ”vilar på judeo-kristen grund” ska få stöd av stat/kommun). SD vill således inskränka religionsfriheten – alla ska inte längre, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter talar om, ha rätt att ”utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”. Dessa förslag är, såsom riktade mot en viss religion, inte rasism i ordets egentliga mening (som är strikt knutet till härkomst), men väl diskriminering grundat på människors åsikter – något som enligt mig är lika illa som diskriminering grundat på etnicitet.

I en motion till Riksdagen skriver Sverigedemokraternas hela riksdagsgrupp att invandrare för att kunna få medborgarskap måste bekräfta ”sin lojalitet med Sverige” (ett identiskt krav finns i SD:s invandringspolitiska program från 2007). Detta är inget annat än att tvinga på människor en åsikt, och således inskränka deras åsiktsfrihet. I bakgrundsartikeln i Expressen säger Åkesson att de som inte är lojala mot ”svenska intressen” ska kunna utvisas, och medger själv att det ”i viss utsträckning” är avskaffande av invandrares yttrandefrihet (och då lojalitet inte krävs av infödda medborgare är även det rasistiskt). Sverigedemokraterna klagar ibland på att deras egen yttrande-, åsikts- eller demonstrationsfrihet inskränks, eller att de blir censurerade, när andra försöker störa deras demonstrationer eller när media vägrar förmedla deras åsikter (det första fallet är tveksamt, det andra fallet är solklart inte alls censur; varje media bestämmer själv vad de ska publicera); därför är det anmärkningsvärt att SD vill så uppenbart inskränka åsiktsfriheten för andra.

Vidare visar SD ingen större hänsyn till rättsstatens grundläggande principer i ett av sina förslag. Punkt 7, som talar om att asylsökande ska avvisas vid minsta brott begånget (och som även finns i invandringspolitiska programmet), är enligt min uppfattning om inte rasistisk så väldigt hård (ska en människa som flytt tortyr i sitt hemland behöva återvända dit eftersom hen gick mot rött?) – men det värsta är Jimmie Åkessons relaterade kommentar, även den från Expressens artikel: ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.”. Denna syn på brott går emot en av de mest fundamentala principerna i vårt rättssystem: den som begår ett brott är själv och ensam ansvarig för brottet. Det riktigt ironiska i det hela är förstås att SD så ofta säger sig stå för de svenska värderingarna gentemot religiöst grundad, osvensk lagstiftning- om något politiskt förslag av idag rimmar väl med sådan religiöst grundad lagstiftning som SD så ofta varnar för, är det nämligen just detta.

Jag har nu konstaterat att Sverigedemokraterna – som parti, märk väl, inte blott de enstaka virriga lokalpolitiker som figurerar i pressen med jämna mellanrum – är rasistiskt och saknar respekt för mänskliga rättigheter i stort. Nästa inlägg om Sverigedemokraterna handlar om hur en bör hantera det faktum att ett rasistiskt, människorättsfientligt parti kommit in i riksdagen.

UPPDATERING: det visar sig vid närmre efterforskning att den definition jag använder för begreppet ”rasism” ovan – det vill säga ”särskiljning  på grund av härkomst” är felaktig (enligt Nationalencyklopedin). Min definition stämmer bättre in på uttrycket ”rasdiskriminerande”. Jag har således inte funnit belägg för att Sverigedemokraterna är rasistiskt – Sverigedemokraterna är emellertid rasdiskriminerande. Det gör inte saken, ur mitt perspektiv, särskilt mycket bättre gällande SD:s anseende. För detaljer, se denna min kommentar i kommentarsfältet. Jag har på grund av detta ändrat rubriken (bytt ut ordet ”Rasistiska” mot ”Rasdiskriminerande”) men i övrigt inte ändrat inlägget; jag brukar bevara inlägg i sin ursprungliga form för att det speglar mitt dåvarande synsätt.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Sverigedemokraterna, SD, rasism, mänskliga rättigheter, diskriminering, likabehandling, medborgarrätt, medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet, frihet, religionsfrihet, rättsstat, rättssäkerhet, invandring, medborgarskap, klädesfrihet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Anna Troberg har på sin blogg bett alla pirater om hjälp för att utveckla och konkretisera Piratpartiets politik. Eftersom jag själv länge har funderat på frågor som borde vara pirata, men som inte anses som det i nuläget, eller som vi helt enkelt nästan aldrig pratar om, tänker jag starta en liten inläggsserie med förslag på hur den pirata politiken kan utvecklas. Det hela påminner mycket om det infallsvinkel initierade strax efter förra valet: ett samarbete via PiratePad för att bredda politiken. Meningen var att det hela skulle formaliseras med arbetsgrupper, men den delen blev det inte mycket av. Däremot framkom många intressanta förslag i paddorna, och jag tänker använda mig av dem.

Förslagen grundar sig i princip alltid på det jag uppfattar som våra principer; men just bristen på en gemensam, aktuell principsamling är en av anledningarna till att Anna gått ut med sin uppmaning, varför många säkert inte kommer hålla med mig om flera av mina förslag. Kommentera då gärna! För att strukturera upp mina inlägg kommer jag skriva dem i just den form Anna föreslog: först principer/värderingar, sedan vision, sedan sakpolitik. Det jag skriver är de ultimata ställningstagandena från partiets sida jag kan tänka mig; därför formuleras texten som om det redan vore officiell politik och inte blott ett förslag från min sida.

Det första ämnet i denna serie är demokrati. Med det avses alla frågor som rör grundlagarna, statsskicket, medborgarinflytande och liknande. Däremot undantas sakpolitik som handlar om mänskliga rättigheter men inte berör statsskick eller liknande – sådan sakpolitik fördelas på andra områden. Here we go.

Piratpartiets syn på demokratin

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Principer
Demokratiska principer ska utgöra grunden för landet. Medborgarnas vilja ska styra och forma politiken, och alla medborgare ska tillåtas delta i det politiska systemet, oavsett irrelevanta egenskaper som kön, etnicitet, ålder, uppfattning eller liknande. Rösters betydelse ska vara så proportionerlig som praktiskt möjligt. Demokrati är dock inte bara majoritetsbeslut; demokrati, i denna betydelse, inkluderar även respekten för mänskliga rättigheter liksom principen att alla grundläggande offentliga positioner utses efter val. En majoritet av folket – eller representanter för en sådan – ska inte problemlöst kunna avskaffa demokratins grundläggande principer. Det system Sverige använder idag – med val vart fjärde år till det lagstiftande parlamentet som utser regeringen – är på det stora hela bra; Sverige är ett demokratiskt land. Emellertid har systemet brister, odemokratiska inslag som bör avskaffas; makthavare kan ignorera folkets opinion mellan valen, vilket gör det reella medborgarinflytandet till tämligen begränsat.

Vision
Sverige är en fulländad demokrati som upprätthåller alla det statsskickets principer. Samtliga medborgare deltar i politiken för att finna bästa möjliga lösningar på samhällets problem, och medborgarna har möjlighet att påverka politiken konkret även mellan valen. Respekten för demokratins principer är stor, och principerna är även väl skyddade mot alla eventuella attacker.

Sakpolitik

 • Monarkin bör avskaffas. Statschefen – om behov för sådan finnes – ska utses demokratiskt.
 • Rösträttsåldersgränsen bör avskaffas.
 • Fyra procent-spärren bör avskaffas.
 • Konstitutionsdomstol bör införas.
 • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bör upphöjas till grundlag.
 • Någon form av direktdemokratisk möjlighet för medborgare att stoppa lagförslag bör införas, exempelvis en institution med enda uppgift att göra opinionsundersökningar om nya lagförslag och utifrån dem (om en viss andel av befolkningen protesterar mot ett visst lagförslag) kunna tvinga fram bindande folkomröstningar, en möjlighet för riksdagsoppositionen att tvinga fram en bindande folkomröstning i en fråga och/eller en möjlighet för medborgare att göra likaledes genom namninsamling.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, demokrati, rösträtt, konstitutionsdomstol, monarki, proportionalitet, grundlagen, direktdemokrati

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag har bloggat ytterst sporadiskt sedan årsskiftet. Eller tja, faktiskt sedan förra hösten. 19 september mer specifikt.

Anledningarna till denna min nätlitterära försumlighet är flera. För det första hade valet med föregående valrörelse – eller snarare resultaten därav – en grovt nedslående effekt på mig. I den bästa av världar hade ett rasistiskt partis inträde i det lagstiftande parlamentet och det fortsatt medborgarrättsvårdslösa styret av landet väckt ett brinnande engagemang för lika mänskliga rättigheter för alla (om vi bortser från det faktum att valet i en helt perfekt värld hade utfallit annorlunda). Så skedde inte för mig. Istället ersattes hoppfull framtidstro av desperation över den politiska situation Sverige för närvarande befinner sig i.

Foto: the Italian voice, CC-BY 2.0

Foto: the Italian voice, CC-BY 2.0

Foto: the Italian voice (flickr), CC-BY 2.0

Jag arbetade tämligen hårt på sluttampen inför riksdagsvalet med att sprida medborgarrättsfrämjande propaganda. Många arbetade betydligt hårdare. Det gav inte resultat. Nästan helt ignorerade av media stod vi på valkvällen på en pub i Sundbyberg och såg när rapport efter rapport anlände, med samma dystra besked. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Alliansregimen får fortsatt förtroende. Den enda glädjande nyheten var Miljöpartiets uppgång, men vad spelade det för större roll när miljön som politisk fråga svalnat betydligt bara de senaste par åren, dess ständigt ökande vikt till trots?

Denna nedslagenhet – som kändes nästan lika overklig den första tiden som glädjen över resultatet av det redan i piratkretsar legendariska valet våren 2009 upplevts – höll i sig. Och jag reagerade genom att vända mig bort från politiken. Saker och ting blir mycket mindre jobbiga när man får distans till de – allvarligt talat har nämligen tämligen få politiska beslut av Sverige idag praktisk påverkan på vardagen hos en 15-åring, något som är både en källa till glädje och till frustration. Glädje – för om vardagen förändrades reellt som följd av politiken, skulle det knappast vara en förändring av godo. Frustration – för hur ska man då någonsin få de flesta att engagera sig politiskt?

Jag jobbade på i skolan. Skötte mig väl. När så årsskiftet kom återupptog jag även fågelskådningen, som den mörka hösten fått mig att överge. Vårterminen gick i rasande fart, och slutligen stod jag i skolans aula (tack och lov inte i kyrkan – tydligen hade prästen nämligen lagvidrigt välsignat oss i julas, något jag till min egen förskräckelse undlåtit lägga märke till) och fick mitt betyg. 310 poäng. 14 MVG, 3 VG. Grundskolans slut var sorgesamt, då klassen i nian kanske varit min bästa någonsin. Vi tog farväl av varandra. Fortfarande kvarstod dock det sista steget till den högre utbildningen – gymnasiebeskedet. 1 juli fick jag äntligen veta, att jag med minsta möjliga marginal antagits på Kungsholmens gymnasium.

Min nätmässigt politiskt deltagande frånvaro till trots det senaste knappa året har jag hängt med hyfsat i samtidspolitiken. Glatts åt den demokratiseringsvåg som spred sig genom världen i våras. Lättats av uppskjutningen av Datalagringensdirektivet som V och MP lyckades genomdriva.  Funderat på kärnkraften sedan vad som hände i Japan. Diskuterat energislag på Naturskyddsföreningens konferens i Eskilstuna. Förfärats åt det förfärande SWIFT-avtalets än mer förfärande uppföljare. Sett Prideparaden passerade förbi, med något tjog pratpartister glatt vandrande gatan fram.

Vilket för mig tillbaka till inläggets början. Hopplösheten. Tidigare år har det (enligt uppgifter från andra) varit betydligt fler pirata deltagare. Överhuvudtaget: knuff.se domineras inte längre av de pirata bloggarna. Den febrila aktiviteten på LIVE! är som bortblåst. Media nämner oss knappt alls längre.

Varför skriver jag då detta? För att dra med andra i hopplösheten? Nej. Utan för att jag inte vill att de som följt min blogg inte skulle tro att jag lämnat politiken helt och hållet (för det har jag verkligen inte!). För att jag, förhoppningsvis, genom att skriva det här inlägget kan trycka undan den mentala spärr mot bloggande som för mig alltid infinner sig efter längre uppehåll, eftersom en känner sig osäker på formen, på vad en bör skriva, på om ens ämne ens är viktigt nog att motivera ”det första blogginlägget”.

Men framförallt skriver jag det här för att jag vet att om var och en av alla som någon gång varit aktiva pirater känner att piratrörelsen är över, att Piratpartiet är dött, att medborgarrättsfientlig politisk segrat, och därför tänker att de lika gärna kan ge upp, ”vad kan just jag, en enda, göra själv?” – så blir just det de uppfattar som sanning sant. Då dör Piratpartiet. Då förlorar piratrörelsen. Om var och en av alla som någon gång varit aktiva pirater å andra sidan tänker att just de enda, just de själva, kan bidra, kan blogga, kan väcka opinion, då kommer den sammanlagda summan av dessa ”enda” personer bli en stor massa, som kan återupprepa succén från 2009.

2014 närmar sig. SUPERVALÅRET, som kvällspressen kommer kalla det. Dubbelvalåret, med val till både EU-parlamentet och riksdagen. Det går inte att börja kampanja 2014 – då har folk redan glömt oss, och det är inte kul att börja om från noll. Redan idag finns uppfattningen att Piratpartiet skulle ha lagts ned. Visst, etablerad media har knappt alls uppmärksammat oss – men vi får ingen uppmärksamhet gratis. Vi måste redan nu skriva debattartiklar, skicka in insändare, blogga, ringa P1, mejla politiker, delta i paneler, närvara på festivaler, skriva under namninsamlingar och så vidare. Med det mycket lilla antalet aktiva som finns idag går det knappast. Pirater, aktivera er!

Foto: code poet, cc-by-nc-sa, http://www.flickr.com/photos/alphageek/233472093/

Foto: code poet, cc-by-nc-sa

Foto: code poet, cc-by-nc-sa 2.0

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, valet 2010

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »