Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘statsskick’

Efter en stunds inaktivitet i politiken, återkommer jag idag för att lämna in mina sista motioner till Piratpartiets årsmöte 2010, som går av stapeln i april. Följande motion finns upplagd i forumet för motioner till årsmötet – diskutera och kommentera gärna, och rösta naturligtvis under årsmötet.

Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som bygger på tanken på att demokrati är det bästa styrelseskicket. Demokrati innebär att folket bestämmer, och Sverige har valt att nyttja representativ demokrati, vilket innebär att landet har ett antal parlamentariker med den lagstiftande makten, som ska företräda landets befolkning. Det systemet är någorlunda okej ur ett demokratiskt perspektiv – om det inte vore för fyraprocentsspärren (och diverse andra problem jag tagit upp i andra motioner; det är dock inte relevant i denna motion). Istället för antalet parlamentariker som företräder ett visst parti, en viss uppfattning, direkt motsvarar antalet röstande på den parlamentarikern, utesluts per automatik alla parlamentariker med mindre än fyra procent av rösterna, även i de fall då andelen borde berättiga till platser i riksdagen (exempelvis motsvarar tre procent av rösterna 10 platser i riksdagen strikt matematiskt). Detta är mycket odemokratiskt, i och med att det förenklar för de etablerade partierna (som redan har det enklare för sig på grund av exempelvis partistöd och utdelning av valsedlar) och därmed försvårar för medborgare att åsamka förändring genom att skapa nya partier.
Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att följande stycke läggs till på lämplig plats i principprogrammet (förslagsvis i slutet av avsnittet ”Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter”):

Föreslagen lydelse:
Sverige är en demokrati, och bör som sådant ha alla egenskaper en fullvärdig demokrati har. Tyvärr har inte Sveriges demokrati det i nuläget; partier som har mindre än fyra procent av rösterna utesluts ur riksdagen, oavsett att rösterna i vissa fall egentligen motsvarar så många procent av befolkningen att det bör berättiga flera platser i parlamentet. Denna odemokratiska ordning vill Piratpartiet ändra på, för att stärka Sveriges demokrati.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Tidigare idag skickade jag in en motion (vars syfte är att få Piratpartiet att ta ställning för avskaffande av rösträttsåldersgränsen) till Piratpartiets årsmöte som kommer äga rum på Piratpartiets forum i april i år, och skrev om motionen här på bloggen. Motionstråden på forumet har fyllts med kommentarer, varav de flesta är kritiska till mitt förslag (alla lyckas hålla en sansad debatten, vilket är bra), och jag har så gott jag kunnat försvarat mitt värnande om demokrati och mänskliga rättigheter. Men den motionen är inte den enda jag vill få igenom på årsmötet för att stärka Sveriges demokrati; jag har nu skrivit och publicerat en till motion på forumsdelen för motioner till årsmötet (utöver motionen om fri programvara jag hjälpte Etu med). Det övergripande temat är identiskt med min förra motion (demokrati), och samma tema kommer gälla för samtliga (bortsett från fri mjukvara-motionen) mina motioner till årsmötet (jag har några idéer). Nedan följer motionen i sin helhet:

Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som stödjer demokratin. Tyvärr är demokratin inte särskilt total i Sverige. Hade den varit helt total, hade vi haft direktdemokrati. Då direktdemokrati inte är praktiskt möjligt att genomföra (och hursomhelst inte skulle vara särskilt direkt, då majoriteten av folket inte skulle hinna/kunna rösta i alla frågor), bör ett så demokratiskt alternativ som möjligt användas. Idag används den representativa demokratin, med någorlunda fria, öppna och hemliga val till riksdagen, kommunfullmäktiga och landstinget vart fjärde år. Den metoden är i och för sig någorlunda demorkatisk, men har en stor brist: mellan valen bestämmer de folkvalda. De folkvalda är visserligen valda av folket, men om de folkvalda skulle agera på något annat sätt än de lovade inför valet, om någon ny fråga skulle dyka upp som de folkvalda har en viss åsikt i som inte delas av folket eller om folket inte ändrar sig, har folket ingen möjlighet att hindra de folkvalda innan nästa val (vilket kan dröja fyra år till).

Detta är en form av demokrati som skulle kunna vara betydligt mer demokratisk; de folkvalda är så gott som enväldiga härskare under perioder av fyra år, då folket inte har något att säga till om (bortsett från de folkvaldas vilja att ha kvar makten efter nästa val, en vilja som tack och lov är stark men som tyvärr skulle kunna struntas i). Vidare röstar många på partier de egentligen inte helt håller med om i alla frågor, och om alla partier tycker samma sak i en liten fråga som majoriteten i folket tycker tvärtom i, finns det liten möjlighet för folket att genomföra sin åsikt i den frågan; även om ett parti skulle skapas med en åsikt likt folkets, skulle antagligen majoriteten prioritera större frågor.

Mitt förslag på lösning på detta är inte införande av direktdemokrati, av tidigare angivna skäl. Mitt förslag är kopierat från bloggen Reality Check (http://www.keyboardrebellion.net/realitycheck/?p=76), och lyder: en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution införs, med makt att utlysa bindande folkomröstning i en fråga om institutionen upptäcker att riksdag och regering är i färd att stifta en lag i strid med viljan hos majoriteten av folket. Institutionen skall skyddas i Sveriges grundlag, och arbetet ska praktiskt gå till genom att institutionen då varje nytt beslut är på väg att fattas i Sveriges riksdag genomföra en undersökning av vad svenska folket tycker om förslaget (exempelvis en telefonundersökning då institutionen ringer runt till ett par tusen medborgare och frågar vad de tycker om beslutet). I de fall institutionen upptäcker att 60 procent eller mer av de som svarar på undersökningen är emot ett beslut, utlyser institutionen omedelbart bindande folkomröstning i frågan. På så sätt skulle Sverige bli betydligt mer demokratiskt, och folket få reell makt även i frågor de flesta inte prioriterar när de röstar, eller frågor de ångrat sig om sedan de röstade. Troligen skulle folkomröstningar utlysas mycket sällan, och då kostnaden för den vanliga verksamheten (undersökning av folkviljan) torde vara relativt liten, lär institutionen inte kosta mycket.

Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att principprogrammet ändras genom att följande stycke läggs till mellan de två allra sista styckena under rubriken ”Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter” i principprogrammet:
Vidare bör en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution i Sverige införas, med makt att förhindra lagförslag som går emot folkviljan. Institutionen skall varje gång ett beslut är på väg att röstas igenom i riksdagen genomföra en undersökning av folkets åsikt i frågan (exempelvis genom att ringa runt till ett par tusen medborgare och fråga dem om deras åsikt i frågan), och om institutionen upptäcker att fler än 60 procent av de svarande opponerar sig mot förslaget, skall institutionen omedelbart utlysa en bindande folkomröstning i frågan. En sådan institution skulle innebära att den maktlöshet de flesta medborgare har mellan valen vart fjärde år försvinner, då folket skulle kunna stoppa beslut en majoritet ogillar (som det är nu måste de flesta medborgare prioritera frågor när röstar, och om alla större partier tycker likadant i en mindre fråga är det så gott som omöjligt för en medborgare som prioriterar andra frågor framför den mindre frågan att få igenom sin åsikt i den mindre frågan, även om hela folket skulle hålla med om åsikten i den mindre frågan), och politiker skulle inte heller kunna bryta sina vallöften lika enkelt. Sammantaget skulle en sådan institution leda till att Sverige blir mer demokratiskt, vilket är ett av Piratpartiets huvudmål.

Författat 2010-03-03 av Leo Rudberg

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nyligen publicerade jag en motion till Piratpartiets årsmötesforum. Piratpartiet skall nämligen ha årsmöte 12-25 april i år, och då jag har en del önskemål på smärre förändringar (eller snarare ställningstaganden) i partiets politik ämnar jag skicka in flera motioner. Denna motion går helt enkelt ut på att partiet bör ta ställning för att avskaffa rösträttsåldersgränsen, och kan hittas på Piratpartiets Motioner inför årsmötet-forumdel. Kommentera och diskutera gärna, och rösta naturligtvis gärna för motionen om ni håller med mig under årsmötet. Nedan följer motionen (för vidare argumentation, se ett gammalt blogginlägg):

Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns

Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som bygger på demokrati och principer som normalt förknippas med demokratin, såsom mänskliga rättigheter. Demokrati innebär kort och gott att folket bestämmer. Idag är dock så inte fallet i Sverige. En stor del av Sveriges befolkning vägras rättigheten att vara med och bestämma, i och med att de inte har rösträtt. Denna del av Sveriges befolkning är de som är under 18 år. Detta är mycket odemokratiskt, och därför förkastligt. Vidare är det inte bara en del av grundprincipen i en demokrat att samtliga medborgare får vara med och bestämma; det är även en mänsklig rättighet att få vara med och bestämma i sitt land (artikel 21, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, lyder: ”1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud. 2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land. 3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.”; notera att deklarationen ingenstans gör skillnad på mänskliga rättigheter för människor med olika ålder, utan tvärtom tydligt i artikel 2 anger att följande rättigheter gäller alla människor: ”Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”).

Yrkande:
Jag yrkar därmed:
– att principprogrammet ändras enligt följande:
Nuvarande lydelse:
Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.
Föreslagen lydelse:
Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Vidare skall demokratin i Sverige innefatta alla medborgare, varför åldersgränsen för rösträtt snarast bör avskaffas. Åldersgränsen är mycket odemokratisk och kränker en stor del av befolkningens mänskliga rättigheter, då det enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 21) är en mänsklig rättighet att ”att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud”.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Åtminstone inte en fullvärdig sådan. Detta är del tre i en artikelserie om vad jag menar med detta, vars början publicerades för ett par veckor sedan, och vars del två offentliggjordes för  några dagar sedan.

3. Mellan valen bestämmer politikerna. Visst, det där kan tyckas uppenbart. Men det är ett problem. Ja, ni (!) kan gå till vallokalerna vart fjärde år och rösta, men politikerna behöver inte hålla vad de lovat. Den enda hållhake vi har på dem under en fyraårsperiod är deras vilja att bli omvalda. Det är det enda.

Now, den viljan hos politikerna är tack och lov ganska stor. Tyvärr kan de dock ofta vara lite strategiska och välja att agera mot opinionen i någon fråga, men med den i de övriga. Eftersom få partier har folk som sympatiserar med alla dess beslut och åsikter, väljer folk på valdagen oftast de som har närmast åsikter – inte de som tycker som dem helt och hållet, för de finns inte. Det är egentligen helt förfärligt att folket i en demokrati inte ska kunna bestämma i alla frågor, utan behöva prioritera.

Vi har något annat – än politikernas maktvilja – som är ämnat att motverka alltför sjuka beslut från de nuvarande politikerna. Ni gissar rätt: grundlagarna. Ingen lag får strida mot grundlagarna. Grundlagarna är så finurligt gjord också, så att de enbart kan ändras med riksdagsmajoritet två gånger – och mellan gångerna ska ett val ha hållts. Således kan inte Alliansen bli helt galna och införa en diktatur rakt upp och ner, utan först måste ett val hållas, innan förslaget går igenom, även om så hela riksdagen skulle stödja det första voteringen.

Problemet, som jag ser det, är inte att vi enbart är utelämnade till politikerna vad gäller de icke-grundlagsrelaterade frågorna. Vi är utelämnade till dem även vad gäller grundlagarna. FRA-lagen gick igenom, trots att flera hävdat att den strider mot grundlagen. Det är svårt att inte hålla med de som hävdat detta, efter att ha läst 2. kap av regeringsformen, artiklarna två och tre:

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1988:1439).

Men FRA-lagen gick igenom. Den har redan trätt i kraft. Trots alla vackra ord i grundlagen, Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (som av någon för mig helt obegriplig anledning till synes inte i sig är upphöjd till grundlag!). Således garanterar grundlagen inget skydd för oss. Det enda skydd vi har, är att politikerna vill bli omvalda. Ja, de skulle kunna åsidosätta grundlagen även vad gäller valen, men där skulle det ta stopp. Folket skulle inte tolerera det, tror jag. Och nu ska vi inte heller bli så pessimistiska: att avskaffa demokratin helt vill nog inte politikerna.

Lösningen då? Att bara klaga på hur odemokratisk den så kallade demokratin Sverige är leder ingen vart. Tja, ärligt talat har jag ingen solklar lösning. Ett första, stort steg vore att införa en konstitutions-/författningsdomstol, det vill säga en domstol som kollar alla (?) lagförslag för att se om de bryter mot grundlagarna. Jag har inget konkret exempel, men vill dra mig till minnes att andra avskyvärda lagförslag i FRA-lagsstil har stoppats i andra länder på sådant sätt.

Now, det finns kritik mot sådana domstolar. Vissa hävdar att det skulle vara odemokratiskt, eftersom lagstiftarna – och därmed folket – ibland skulle ha mycket svårare att införa önskade lagar; domstolen skulle fungera som en gigantisk, irriterande bromskloss för det demokratiska lagstiftandet. Som någon sade, vore det dock bra, för grundlagarna skaagera gigantiska irriterande bromsklossar för nya lagar – det är det som är syftet med dem. De ska vara starka (”i vägen”), just eftersom grundlagarnas värden är så viktiga.

Visst, politikerna skulle fortfarande kunna lova något men sedan agera annorlunda när de väl valts – men då skulle åtminstone mänskliga rättigheter och dylika demokratiska principer upprätthållas. Någon form av direktdemokrati vore det bästa, men problemet är hur det skulle fungera i praktiken. Ska varje väljare åtskilliga gånger i veckan gå och rösta på olika motioner som kommit in från nio miljoner invånare?

Njae… Jag vill inte invända ”direktdemokrati är en vacker tanke, men fungerar inte i praktiken”, för dylikt har en viss annan person sagt. Faktum kvarstår dock: direktdemokrati är inte hållbart i ett land med nio miljoner invånare. Dela upp Sverige i många små stater? Jag vet inte. Jag har ingen bra lösning. Om någon annan har det, kanske någon medlem i Piratpartiet (för medlemmar i Piratpartiet brukar ha väldigt  bra argument vad gäller allt demokrati-relaterat), kommentera! Kommentarer, vill jag ha hursomhelst… Men apropå det, till vad jag har skrivit, har ni några..

…motargument?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Rubriken är något överdriven. Vad jag menar är att Sverige inte är en fullvärdig demokrati. Detta inlägg är andra delen i en artikelsere vars första del publicerades för några dagar sedan. Punkten jag då tog upp var det faktum att statschefen i Sverige inte väljs, eftersom vi har monarki. Till dagens punkt:

2. Enbart en del av folket styr. Det är sant. Folket styr inte, bara en del av det. Nej, nu åsyftar jag inte majoritetens möjlighet att bestämma över minoriteten, utan det faktum att vissa helt och hållet saknar rösträtt. Enligt uppgift uppemot en fjärdedel av folket. Vilka jag åsyftar? Alla individer under 18 år.

IPRED är en usel lag enligt min mening. Det är inte förnuftigt att införa en lag som IPRED. Alla resonemang för IPRED är irrationella och visar på bristande analysförmåga, menar jag. Ger detta mig rätten att frånta riksdagsledamöterna som röstade för IPRED deras rösträttm, för att det enligt mig visar att de tydligen inte är förmmögna att analysera beslut och deras konsekvenser korrekt (åtminstone brukar de inte denna förmåga, om de innehar den)? NEJ! För detta är en demokrati. Och i en demokrati skall även folk som har oförnuftiga, idiotiska eller helt galna åsikter få vara med och bestämma. Varför kan ni läsa här (det handlar om yttrandefriheten, men argumenten är även applicerbara på rösträtt).

Vilka anledningar till att unga inte bör ha rösträtt har presenterats? Att de inte kan företa sig goda analyser av argument och beslut, och att de tänker kortsiktigt. Just de egenskaper jag tillskriver en stor del av Sveriges riksdag! Skillnaden är att det tydligen är okej att avskaffa rösträtten för folk som anses vara dåliga på analyser, om de är under en viss ålder. Sådant  brukar kallas diskriminering. Att detta dessutom gäller något så viktigt som rösträtt är rent förödande odemokratiskt.

”Men vad skulle hända då, om vi gav unga rösträtt? Alla politiker som lovade ett gratis kilogram godis i veckan och förbud mot godisförbud skulle få massor av röster! Populism!” Det är förstås sant. Men tänk lite nu: är det inte populism när politikerna lovar en extra tusenlapp i veckan till alla vuxna? Bara det att det är en annan form på godiset, och att populismen är mycket mer accepeterad, just eftersom de som har något att säga till om (läs: vuxna) gynnas av den.

Och vidare: om det, i en demokrati, är ett kilogram godis varje söndag, eller en tusenlapp extra i månaden, som folket vill ha, då skall folket få det också! Politikerna skall fatta de beslut folket vill ha fattade, varken mer eller mindre.

Hur vi bör lösa detta rent praktiskt? Vi låter folk rösta när de själva känner sig redo. Ja, säkerligen kommer många rösta som sina föräldrar. Men lika säkert är att många inte kommer göra det. Och lika säkert är att många gör så även idag, då rösträttsåldern är 18 år.

Motargument?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Inte en fullvärdig sådan, åtminstone. Varför tänkte jag berätta i detta och två till inlägg. Nu åsyftar jag inte massövervakning från statens håll, eller överskjutande av rättsskippandet på företag. Nej, jag åsyftar själva formen på detta lands styrande: styrelseskicket. Jag fokuserar på tre punkter i denna blogginläggsserie. Har ni flera, är det förstås bara att kommentera. Första punkten lyder:

1. Ovald statschef. Medborgarna, folket, har intet att säga till om när det gäller valet av statschef. Statschefen (drottningen eller kungen) ärver sin post. Nog för att statschefen enbart har en deremoniell betydelse i Sverge, på pappret; i praktiken spelar statschefens uttalanden och åsikter ganska stor roll i folkets åsikter. Om inte annat har statschefen alltså väldigt mycket lättare att göra sin röst hörd och påverka folket än ”vanliga” medborgare. ”Men Carl Gustaf Bernadotte är en bra kung! Han är väldigt duktig i sitt arbete, och har ett stort folkligt stöd!”, kan invändas. Men det spelar ingen roll. Skulle vi godta en diktator, hur mycket vi än gillade vederbörandes politik?

Om Carl Gustaf har brett folkligt stöd – vilket jag inte betvivlar; min personliga åsikt är att han är rätt bra, faktiskt, särskilt efter tsunamikatastrofen – vore det ingen fara med att demokratisera valet av en statschef; han skulle ju bli vald! Har han inte brett folkligt stöd, och därmed inte skulle bli vald, är det rätt att han får kliva ned från sin post.

En annan lösning är att helt enkelt sluta ha en statschef; det vill säga, det skulle bli statsministerns roll, och det skulle inte finnas någon statschef med – skenbart – enbart ceremoniell betydelse (med andra ord skulle vi ha som ett slags republik). Nu verkar det dock finnas en hel del som tycker att det är fint och traditionellt med en statschef, och jag ser inga större problem med at ha en sådan – folkvald, förstås – med ceremoniell betydelse.

Hur skall vi gå ifrån monarkin då, rent konkret? Jo, regeringen (eller riksdagen?) utlyser en folkomröstning i frågan (det är knappast nödvändigt för att gå ifrån monarkin, men ytterst önskvärt anser jag). Om majoriteten anser  att vi bör frångå monarkin, kan en motion/proposition skrivas om det. Sedan sker en sedvanlig riksdagsomröstning. Om utfallet blir att monarkin bör avskaffas, får vi vänta tills efter nästa val med att faktiskt slutligt rösta om det i riksdagen, för grundlagsändringar måste ske mellan två val (lagen finns nog för att förebygga att de styrande blir helt galna på diktaturmetooder och försöker stoppa valen).

Nästa del i blogginläggsserien kommer senare. Punkten kommer vara ”Enbart en del av folket styr”. Jag funderar förresten på att försöka få Piratpartiet att gå med på detta, men å andra sidan skulle vi behöva utesluta massor av medlemmar då. Kanske är det bäst att bara fokusera på dessa tre frågor: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »