Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolpolitik’

Efter att ha genomgått min första dag på gymnasiet kommer jag hem och möts av ett inlägg på frekar06 blogg som handlar om just skolan – närmre bestämt frekar06′ eget förslag på en ny, breddad piratpartistisk politik inom området. Men frekar06 är inte den enda som sedan mitt förslag till en utveckling av Piratpartiets demokratipolitik deltagit i den av Anna Troberg initierade debatten om hur Piratpartiets ideologi ska konkretiseras och formuleras inom olika traditionella politiska områden. Then Piratska Angus publicerade sina åsikter om hur Piratpartiet bör ställa sig i invandringsfrågor, och har även tidigare skrivit om ett inlägg om RIT-avdrag och ett om politiskt tillsättning av tjänstemän. Mer abstrakt har Mathias Hellsten skrivit om olika ideologier. Allt detta – och mer därtill – har sammanfattats av Anna Troberg i en sammanfattande sammanfattning. Och nu, idag, min andra gymnasiedag, har emma opassande, Sveriges bästa länkkärleksguru just nu, postat en egen summering, med länkar även till ett forskningspolitiskt förslag av Henrik ”Fantastiska Forskarpiraten” Brändén, samt ett finans- och immaterialrättspolitiskt dito av Erik Lönroth och Amelia Andersdotter.

Om jag ska gå tillbaka till början och börja därifrån på en annan fortsättning, blev jag inspirerad av frekar06 och – ja, utan vidare krusiduller, trumpetfanfarer, eller annan valfri tidsuppehållande metafor, kommer här mitt förslag på hur Piratpartiets syn på skolan bör utformas (inklusive högre utbildning). Ja, och en sista grej: mycket kommer från en av paddorna.

Piratpartiets syn på skolan

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto (Wikimedia Commons): Oscar Franzén (”Oxygenic”), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Principer
Demokratiska värderingar – däribland de mänskliga rättigheterna – bör utgöra fundamentet för samhället och alla dess beståndsdelar. Skolundervisningen bör ske med respekt för elevernas mänskliga rättigheter.

Alla människors frihet bör generellt vara så stor som möjligt. Skolplikten – som handlar om rättigheterna hos omyndiga vilka överhuvudtaget inte har samma sätt eller möjlighet att bestämma över sitt eget liv då vårdnadshavare har ansvar över dem – är ett accepterat undantag. Skolplikten är trots acceptansen en inskränkning av människors frihet, varför skolregler, om än ej upphöjda till lagstiftning, i praktiken utgör samma sorts inskränkning i människors frihet som motsvarande lagstiftning skulle göra.

Det finns två huvudsakliga skäl till acceptansen för skolplikten, ett ur samhälleligt perspektiv och ett ur individuellt perspektiv.  Ur samhällelig synvinkel bör världen bli ett kunskapssamhälle; för detta är skolan av största betydelse. Ur individuellt perspektiv är skolgång en (positiv) mänsklig rättighet erkänd i FN:s deklaration (artikel 26), klassificerad som sådan på grund av den fundamentala betydelsen hos utbildning för möjlighet till ett drägligt liv; såsom varande mänsklig rättighet gäller den för alla, oavsett godtyckliga irrelevanta personliga egenskaper.

Den nya teknikutvecklingen är av stor vikt för att realisera och utveckla kunskapssamhället, vilket inbegriper alla delar av samhället. Teknikutvecklingen sker som effektivast då den tillåts ha så stor frihet som möjligt, varför fri programvara och öppen källkod generellt är positivt för samhällsutveckling. Korporativism är av ondo och tillgänglighet av godo; vid kommunikation med samhället ska medborgare därför inte behöva använda ett särskilt företags produkter. Av den anledningen bör hela samhället övergå till fri programvara och öppen källkod.

Den högre utbildningen skapar mängder av kunskap, vilket är positivt för kunskapssamhället. Kunskapen bör komma hela kunskapssamhället till godo i möjligaste mån; på så vis gynnas kunskapssamhället än mer.

Vision
Skolan är en välfungerande institution för lärande och utgör grundbulten i det utvecklade kunskapssamhället. Respekten för elevernas rättigheter är inom skolan självklar, och alla elever är lika välkomna i skolan. Skolan använder sig av de senaste tekniska framstegen inom undervisningen, och tekniken skolan använder kan nyttjas av alla och är öppen för förändring. Den högre utbildningens praktiska bidrag till kunskapssamhället är omfattande och välspridda.

Sakpolitk

 • Avskaffa alla inskränkningar i klädesfriheten i skolor (såsom förbud mot huvudbonader inomhus).
 • Avskaffa drogtester i skolan (utöver vid konkreta, välgrundade misstankar riktade mot särskilda elever).
 • Undanta skolor från utbildningshämmande upphovsrättsslagstiftning.
 • Inför avgiftsfria datorer för alla elever i grundskolan.
 • Inför fri licensiering av samtligt kunskapsmaterial som skapas av  institutioner för högre utbildning som får ekonomiskt stöd från staten, och gör sådant kunskapsmaterial då det är praktiskt möjligt lättillgängligt för allmänheten.
 • Avskaffa stegvis all proprietär programvara i skolan till förmån för fri sådan.
 • Ge Skolverket i uppdrag att utvärdera och utbilda om fri programvara för skolbruk.
 • Utöka utbildningen av eleverna angående datorkunskap, med särskilt  fokus på fri programvara.
 • Avskaffa kameraövervakning i skolan.
 • Inför någon möjlighet till sanktioner riktade gentemot lärare eller rektorer som inte tar mobbning på allvar.
 • Inför bättre stöd till elever som på grund av brist på fullgott stöd inte kan gå i skolan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, skola, skolan, skolpolitik, utbildning, IT, informationsteknik, teknik, dator, datorer, medborgarrätt, frihet, klädesfrihet, fri programvara, öppen källkod, FOSS, proprietär programvara, kunskap, datorkunskap, kunskapssamhället, drogtest, drogtester, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag hade idag samhällskunskap på SO:n. Nejdå, detta är inget dagboksinlägg. Jag tänker inte berätta hur intressant jag tyckte att lektionen var och inte heller huruvida vi hade en vikarie eller ej. Det jag ämnar skriva om är själva undervisningen. Men förtvivla icke. Det är inget dagboksinlägg. Nej, det är politiskt i högsta grad.

Ämnet vi undervisades – läste – om var nämligen samhällsskicket: demokrati. Förstås är det bra att elever undervisas om demokrati. Jag störde mig dock på ett ensidigt hyllande av demokratin och fördömande av odemokratiska åsikter. Hela tiden hävdades att demokratin var väldigt viktig, och att nazismen var mycket dålig. Now, jag håller förstås med om att demokratin är väldigt viktig och att nazismen är mycket dålig. Men det spelar ingen roll.

Det är min poäng. I en demokrati är alla åsikter tillåtna, och staten bör inte förklara de ”rätta” åsikterna, det ”rätta” sättet att tänka, för elever. Alltid måste någon nämligen definiera vad som är de rätta åsikterna, det rätta sättet att tänka. Och detta innebär att det kan vara vilka åsikter som helst, som definiören beslutar sig för, vilket i sin tur innebär att nazistiska åsikter om några år kan läras ut som det rätta i skolorna. Det vore inte bra.

Tycker jag då att politik inte alls ska undervisas om? Nejdå! Det är jättebra med undervisning om politik. Men den skall vara neutral. Skolan bör vara neutral. Även i frågor som rör själva demokratin som sådan. Visst, nämn gärna att demokratin i Sverige fungerar såhär och såhär och att det stödjs av nästan alla, men presentera även kritiken. Presentera gärna motargument mot nynaizism, men presentera då även nynazismens argument.

Varför jag blir så upprörd? Tja, detta är en viktig fråga. I en demokrati  bör inte staten lära ut rätta åsikter. Och smaka på formuleringar (hämtade ur minnet om boken) som dessa: ”Hur ska vi lära nynazisterna att tänka demokratiskt?” och (visserligen inte riktigt demokratirelaterat, men däremot neutral undervisning-relaterat) ”Vissa menar att trygghetsåtgärderna gått för långt och begränsar friheten. Några vill ha total frihet. Det bästa är dock att ha en balans. Hur ser balansern ut för dig?” Skolan skall svordom heller lära ut att det bästa är en balans mellan frihet och trygghet! Att så grovt förkasta ett par politiska ideologier (anarkismen, liberalismen och den viktigaste mänskliga rättigheten är rätten att inte bli sprängd i luften-åsikten) för att hävda att mellantinget är bäst, ja, det bör läroböcker på en statlig institution inte få göra – ja, de böckerna bör förstås inte brännas eller censureras utan helt enkelt väljas bort till förmån för neutrala läroböcker.

Now, detta är hur det ser ut på min skola. Jag vet inte hur det ser ut på andra skolor. Förhoppningsvis var det här ett olyckligt undantag. Var det det – tja, inlägget var ändå inte meningslöst, då min argumentation ändå är aktuell. Tyvärr ser det inte ut att vara ett undantag, dock. Följande finner jag i läroplanen:

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Så ser läroplanen ut idag. Om Sverigedemokraterna kommer till makten har de ett guldläge för indoktrinering av unga; de behöver inget annat än att ändra lite på läroplanen till att det skall vara deras åsikter istället för motsatsen som skall läras ut som rätta i skolorna. Förvånansvärt nog har inte något parti hittills kommit på att lägga in några… egna… formuleringar i läroplanen om vad som skall läras ut. Hmmm. Hmmm. Åter hmmm.

Detta får mig att dra mig till minnes någon broschyr som på Piratpartiets webbplats skrevs om. Den propagerade för upphovsrätt, i det att den menade att det var en förutsättning för skapande. Solklart fall av statsledd indoktrinering (det hade varit riktigt trevligt att få argumentera sönder den om den klass jag gick på då mottagit broschyren – hmm, i och för sig var det innan jag var pirat), som Piratpartiet borde motsätta sig. How about lägga till något i principprogrammet om att ändra läroplanen så att sådan propaganda uttryckligen förbjuds istället för uppmuntras till?

Något annat relaterat: minns ni talet om att sverigedemokraterna inte fick komma in på skolor och förevisa sin politik? När den debatten gick som störst läste jag en krönika om en lärare som delat ut flygblad från Nationaldemokraterna. Sedan gick de igenom alla argument i diskussion och fann att de var – skräp. Nej, det var inte indoktrinering. Där var det nämligen en diskussion. En elev som hade annan åsikt kunde förevisa den, och avsändaren av budskapet – att ND:s argumentation är dåligt – var läraren, inte staten.

Motargument?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag håller inte med moderaterna, som anser att längre skoldagar borde införas, enligt Sveriges television. Eleverna måste få ha fritid också, och nuvarande skoltid är ganska lagom, anser jag. Och även om detta vore en bra idé, anser jag att det finns massor av andra saker i skolan som borde prioriteras. Som elev är det inte särskilt svårt att uppnå målen för godkänt, om man pluggar på och lyssnar på lektionerna. Hellre bättre skoldagar än längre skoldagar.

Read Full Post »