Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘monarki’

Anna Troberg har på sin blogg bett alla pirater om hjälp för att utveckla och konkretisera Piratpartiets politik. Eftersom jag själv länge har funderat på frågor som borde vara pirata, men som inte anses som det i nuläget, eller som vi helt enkelt nästan aldrig pratar om, tänker jag starta en liten inläggsserie med förslag på hur den pirata politiken kan utvecklas. Det hela påminner mycket om det infallsvinkel initierade strax efter förra valet: ett samarbete via PiratePad för att bredda politiken. Meningen var att det hela skulle formaliseras med arbetsgrupper, men den delen blev det inte mycket av. Däremot framkom många intressanta förslag i paddorna, och jag tänker använda mig av dem.

Förslagen grundar sig i princip alltid på det jag uppfattar som våra principer; men just bristen på en gemensam, aktuell principsamling är en av anledningarna till att Anna gått ut med sin uppmaning, varför många säkert inte kommer hålla med mig om flera av mina förslag. Kommentera då gärna! För att strukturera upp mina inlägg kommer jag skriva dem i just den form Anna föreslog: först principer/värderingar, sedan vision, sedan sakpolitik. Det jag skriver är de ultimata ställningstagandena från partiets sida jag kan tänka mig; därför formuleras texten som om det redan vore officiell politik och inte blott ett förslag från min sida.

Det första ämnet i denna serie är demokrati. Med det avses alla frågor som rör grundlagarna, statsskicket, medborgarinflytande och liknande. Däremot undantas sakpolitik som handlar om mänskliga rättigheter men inte berör statsskick eller liknande – sådan sakpolitik fördelas på andra områden. Here we go.

Piratpartiets syn på demokratin

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Principer
Demokratiska principer ska utgöra grunden för landet. Medborgarnas vilja ska styra och forma politiken, och alla medborgare ska tillåtas delta i det politiska systemet, oavsett irrelevanta egenskaper som kön, etnicitet, ålder, uppfattning eller liknande. Rösters betydelse ska vara så proportionerlig som praktiskt möjligt. Demokrati är dock inte bara majoritetsbeslut; demokrati, i denna betydelse, inkluderar även respekten för mänskliga rättigheter liksom principen att alla grundläggande offentliga positioner utses efter val. En majoritet av folket – eller representanter för en sådan – ska inte problemlöst kunna avskaffa demokratins grundläggande principer. Det system Sverige använder idag – med val vart fjärde år till det lagstiftande parlamentet som utser regeringen – är på det stora hela bra; Sverige är ett demokratiskt land. Emellertid har systemet brister, odemokratiska inslag som bör avskaffas; makthavare kan ignorera folkets opinion mellan valen, vilket gör det reella medborgarinflytandet till tämligen begränsat.

Vision
Sverige är en fulländad demokrati som upprätthåller alla det statsskickets principer. Samtliga medborgare deltar i politiken för att finna bästa möjliga lösningar på samhällets problem, och medborgarna har möjlighet att påverka politiken konkret även mellan valen. Respekten för demokratins principer är stor, och principerna är även väl skyddade mot alla eventuella attacker.

Sakpolitik

  • Monarkin bör avskaffas. Statschefen – om behov för sådan finnes – ska utses demokratiskt.
  • Rösträttsåldersgränsen bör avskaffas.
  • Fyra procent-spärren bör avskaffas.
  • Konstitutionsdomstol bör införas.
  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bör upphöjas till grundlag.
  • Någon form av direktdemokratisk möjlighet för medborgare att stoppa lagförslag bör införas, exempelvis en institution med enda uppgift att göra opinionsundersökningar om nya lagförslag och utifrån dem (om en viss andel av befolkningen protesterar mot ett visst lagförslag) kunna tvinga fram bindande folkomröstningar, en möjlighet för riksdagsoppositionen att tvinga fram en bindande folkomröstning i en fråga och/eller en möjlighet för medborgare att göra likaledes genom namninsamling.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, demokrati, rösträtt, konstitutionsdomstol, monarki, proportionalitet, grundlagen, direktdemokrati

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Inte en fullvärdig sådan, åtminstone. Varför tänkte jag berätta i detta och två till inlägg. Nu åsyftar jag inte massövervakning från statens håll, eller överskjutande av rättsskippandet på företag. Nej, jag åsyftar själva formen på detta lands styrande: styrelseskicket. Jag fokuserar på tre punkter i denna blogginläggsserie. Har ni flera, är det förstås bara att kommentera. Första punkten lyder:

1. Ovald statschef. Medborgarna, folket, har intet att säga till om när det gäller valet av statschef. Statschefen (drottningen eller kungen) ärver sin post. Nog för att statschefen enbart har en deremoniell betydelse i Sverge, på pappret; i praktiken spelar statschefens uttalanden och åsikter ganska stor roll i folkets åsikter. Om inte annat har statschefen alltså väldigt mycket lättare att göra sin röst hörd och påverka folket än ”vanliga” medborgare. ”Men Carl Gustaf Bernadotte är en bra kung! Han är väldigt duktig i sitt arbete, och har ett stort folkligt stöd!”, kan invändas. Men det spelar ingen roll. Skulle vi godta en diktator, hur mycket vi än gillade vederbörandes politik?

Om Carl Gustaf har brett folkligt stöd – vilket jag inte betvivlar; min personliga åsikt är att han är rätt bra, faktiskt, särskilt efter tsunamikatastrofen – vore det ingen fara med att demokratisera valet av en statschef; han skulle ju bli vald! Har han inte brett folkligt stöd, och därmed inte skulle bli vald, är det rätt att han får kliva ned från sin post.

En annan lösning är att helt enkelt sluta ha en statschef; det vill säga, det skulle bli statsministerns roll, och det skulle inte finnas någon statschef med – skenbart – enbart ceremoniell betydelse (med andra ord skulle vi ha som ett slags republik). Nu verkar det dock finnas en hel del som tycker att det är fint och traditionellt med en statschef, och jag ser inga större problem med at ha en sådan – folkvald, förstås – med ceremoniell betydelse.

Hur skall vi gå ifrån monarkin då, rent konkret? Jo, regeringen (eller riksdagen?) utlyser en folkomröstning i frågan (det är knappast nödvändigt för att gå ifrån monarkin, men ytterst önskvärt anser jag). Om majoriteten anser  att vi bör frångå monarkin, kan en motion/proposition skrivas om det. Sedan sker en sedvanlig riksdagsomröstning. Om utfallet blir att monarkin bör avskaffas, får vi vänta tills efter nästa val med att faktiskt slutligt rösta om det i riksdagen, för grundlagsändringar måste ske mellan två val (lagen finns nog för att förebygga att de styrande blir helt galna på diktaturmetooder och försöker stoppa valen).

Nästa del i blogginläggsserien kommer senare. Punkten kommer vara ”Enbart en del av folket styr”. Jag funderar förresten på att försöka få Piratpartiet att gå med på detta, men å andra sidan skulle vi behöva utesluta massor av medlemmar då. Kanske är det bäst att bara fokusera på dessa tre frågor: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »