Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘konstitutionsdomstol’

Anna Troberg har på sin blogg bett alla pirater om hjälp för att utveckla och konkretisera Piratpartiets politik. Eftersom jag själv länge har funderat på frågor som borde vara pirata, men som inte anses som det i nuläget, eller som vi helt enkelt nästan aldrig pratar om, tänker jag starta en liten inläggsserie med förslag på hur den pirata politiken kan utvecklas. Det hela påminner mycket om det infallsvinkel initierade strax efter förra valet: ett samarbete via PiratePad för att bredda politiken. Meningen var att det hela skulle formaliseras med arbetsgrupper, men den delen blev det inte mycket av. Däremot framkom många intressanta förslag i paddorna, och jag tänker använda mig av dem.

Förslagen grundar sig i princip alltid på det jag uppfattar som våra principer; men just bristen på en gemensam, aktuell principsamling är en av anledningarna till att Anna gått ut med sin uppmaning, varför många säkert inte kommer hålla med mig om flera av mina förslag. Kommentera då gärna! För att strukturera upp mina inlägg kommer jag skriva dem i just den form Anna föreslog: först principer/värderingar, sedan vision, sedan sakpolitik. Det jag skriver är de ultimata ställningstagandena från partiets sida jag kan tänka mig; därför formuleras texten som om det redan vore officiell politik och inte blott ett förslag från min sida.

Det första ämnet i denna serie är demokrati. Med det avses alla frågor som rör grundlagarna, statsskicket, medborgarinflytande och liknande. Däremot undantas sakpolitik som handlar om mänskliga rättigheter men inte berör statsskick eller liknande – sådan sakpolitik fördelas på andra områden. Here we go.

Piratpartiets syn på demokratin

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Foto: Slarre, CC-BY-SA 3.0

Principer
Demokratiska principer ska utgöra grunden för landet. Medborgarnas vilja ska styra och forma politiken, och alla medborgare ska tillåtas delta i det politiska systemet, oavsett irrelevanta egenskaper som kön, etnicitet, ålder, uppfattning eller liknande. Rösters betydelse ska vara så proportionerlig som praktiskt möjligt. Demokrati är dock inte bara majoritetsbeslut; demokrati, i denna betydelse, inkluderar även respekten för mänskliga rättigheter liksom principen att alla grundläggande offentliga positioner utses efter val. En majoritet av folket – eller representanter för en sådan – ska inte problemlöst kunna avskaffa demokratins grundläggande principer. Det system Sverige använder idag – med val vart fjärde år till det lagstiftande parlamentet som utser regeringen – är på det stora hela bra; Sverige är ett demokratiskt land. Emellertid har systemet brister, odemokratiska inslag som bör avskaffas; makthavare kan ignorera folkets opinion mellan valen, vilket gör det reella medborgarinflytandet till tämligen begränsat.

Vision
Sverige är en fulländad demokrati som upprätthåller alla det statsskickets principer. Samtliga medborgare deltar i politiken för att finna bästa möjliga lösningar på samhällets problem, och medborgarna har möjlighet att påverka politiken konkret även mellan valen. Respekten för demokratins principer är stor, och principerna är även väl skyddade mot alla eventuella attacker.

Sakpolitik

  • Monarkin bör avskaffas. Statschefen – om behov för sådan finnes – ska utses demokratiskt.
  • Rösträttsåldersgränsen bör avskaffas.
  • Fyra procent-spärren bör avskaffas.
  • Konstitutionsdomstol bör införas.
  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bör upphöjas till grundlag.
  • Någon form av direktdemokratisk möjlighet för medborgare att stoppa lagförslag bör införas, exempelvis en institution med enda uppgift att göra opinionsundersökningar om nya lagförslag och utifrån dem (om en viss andel av befolkningen protesterar mot ett visst lagförslag) kunna tvinga fram bindande folkomröstningar, en möjlighet för riksdagsoppositionen att tvinga fram en bindande folkomröstning i en fråga och/eller en möjlighet för medborgare att göra likaledes genom namninsamling.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, demokrati, rösträtt, konstitutionsdomstol, monarki, proportionalitet, grundlagen, direktdemokrati

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Åtminstone inte en fullvärdig sådan. Detta är del tre i en artikelserie om vad jag menar med detta, vars början publicerades för ett par veckor sedan, och vars del två offentliggjordes för  några dagar sedan.

3. Mellan valen bestämmer politikerna. Visst, det där kan tyckas uppenbart. Men det är ett problem. Ja, ni (!) kan gå till vallokalerna vart fjärde år och rösta, men politikerna behöver inte hålla vad de lovat. Den enda hållhake vi har på dem under en fyraårsperiod är deras vilja att bli omvalda. Det är det enda.

Now, den viljan hos politikerna är tack och lov ganska stor. Tyvärr kan de dock ofta vara lite strategiska och välja att agera mot opinionen i någon fråga, men med den i de övriga. Eftersom få partier har folk som sympatiserar med alla dess beslut och åsikter, väljer folk på valdagen oftast de som har närmast åsikter – inte de som tycker som dem helt och hållet, för de finns inte. Det är egentligen helt förfärligt att folket i en demokrati inte ska kunna bestämma i alla frågor, utan behöva prioritera.

Vi har något annat – än politikernas maktvilja – som är ämnat att motverka alltför sjuka beslut från de nuvarande politikerna. Ni gissar rätt: grundlagarna. Ingen lag får strida mot grundlagarna. Grundlagarna är så finurligt gjord också, så att de enbart kan ändras med riksdagsmajoritet två gånger – och mellan gångerna ska ett val ha hållts. Således kan inte Alliansen bli helt galna och införa en diktatur rakt upp och ner, utan först måste ett val hållas, innan förslaget går igenom, även om så hela riksdagen skulle stödja det första voteringen.

Problemet, som jag ser det, är inte att vi enbart är utelämnade till politikerna vad gäller de icke-grundlagsrelaterade frågorna. Vi är utelämnade till dem även vad gäller grundlagarna. FRA-lagen gick igenom, trots att flera hävdat att den strider mot grundlagen. Det är svårt att inte hålla med de som hävdat detta, efter att ha läst 2. kap av regeringsformen, artiklarna två och tre:

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1988:1439).

Men FRA-lagen gick igenom. Den har redan trätt i kraft. Trots alla vackra ord i grundlagen, Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (som av någon för mig helt obegriplig anledning till synes inte i sig är upphöjd till grundlag!). Således garanterar grundlagen inget skydd för oss. Det enda skydd vi har, är att politikerna vill bli omvalda. Ja, de skulle kunna åsidosätta grundlagen även vad gäller valen, men där skulle det ta stopp. Folket skulle inte tolerera det, tror jag. Och nu ska vi inte heller bli så pessimistiska: att avskaffa demokratin helt vill nog inte politikerna.

Lösningen då? Att bara klaga på hur odemokratisk den så kallade demokratin Sverige är leder ingen vart. Tja, ärligt talat har jag ingen solklar lösning. Ett första, stort steg vore att införa en konstitutions-/författningsdomstol, det vill säga en domstol som kollar alla (?) lagförslag för att se om de bryter mot grundlagarna. Jag har inget konkret exempel, men vill dra mig till minnes att andra avskyvärda lagförslag i FRA-lagsstil har stoppats i andra länder på sådant sätt.

Now, det finns kritik mot sådana domstolar. Vissa hävdar att det skulle vara odemokratiskt, eftersom lagstiftarna – och därmed folket – ibland skulle ha mycket svårare att införa önskade lagar; domstolen skulle fungera som en gigantisk, irriterande bromskloss för det demokratiska lagstiftandet. Som någon sade, vore det dock bra, för grundlagarna skaagera gigantiska irriterande bromsklossar för nya lagar – det är det som är syftet med dem. De ska vara starka (”i vägen”), just eftersom grundlagarnas värden är så viktiga.

Visst, politikerna skulle fortfarande kunna lova något men sedan agera annorlunda när de väl valts – men då skulle åtminstone mänskliga rättigheter och dylika demokratiska principer upprätthållas. Någon form av direktdemokrati vore det bästa, men problemet är hur det skulle fungera i praktiken. Ska varje väljare åtskilliga gånger i veckan gå och rösta på olika motioner som kommit in från nio miljoner invånare?

Njae… Jag vill inte invända ”direktdemokrati är en vacker tanke, men fungerar inte i praktiken”, för dylikt har en viss annan person sagt. Faktum kvarstår dock: direktdemokrati är inte hållbart i ett land med nio miljoner invånare. Dela upp Sverige i många små stater? Jag vet inte. Jag har ingen bra lösning. Om någon annan har det, kanske någon medlem i Piratpartiet (för medlemmar i Piratpartiet brukar ha väldigt  bra argument vad gäller allt demokrati-relaterat), kommentera! Kommentarer, vill jag ha hursomhelst… Men apropå det, till vad jag har skrivit, har ni några..

…motargument?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »