Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klädesfrihet’

Efter att ha genomgått min första dag på gymnasiet kommer jag hem och möts av ett inlägg på frekar06 blogg som handlar om just skolan – närmre bestämt frekar06′ eget förslag på en ny, breddad piratpartistisk politik inom området. Men frekar06 är inte den enda som sedan mitt förslag till en utveckling av Piratpartiets demokratipolitik deltagit i den av Anna Troberg initierade debatten om hur Piratpartiets ideologi ska konkretiseras och formuleras inom olika traditionella politiska områden. Then Piratska Angus publicerade sina åsikter om hur Piratpartiet bör ställa sig i invandringsfrågor, och har även tidigare skrivit om ett inlägg om RIT-avdrag och ett om politiskt tillsättning av tjänstemän. Mer abstrakt har Mathias Hellsten skrivit om olika ideologier. Allt detta – och mer därtill – har sammanfattats av Anna Troberg i en sammanfattande sammanfattning. Och nu, idag, min andra gymnasiedag, har emma opassande, Sveriges bästa länkkärleksguru just nu, postat en egen summering, med länkar även till ett forskningspolitiskt förslag av Henrik ”Fantastiska Forskarpiraten” Brändén, samt ett finans- och immaterialrättspolitiskt dito av Erik Lönroth och Amelia Andersdotter.

Om jag ska gå tillbaka till början och börja därifrån på en annan fortsättning, blev jag inspirerad av frekar06 och – ja, utan vidare krusiduller, trumpetfanfarer, eller annan valfri tidsuppehållande metafor, kommer här mitt förslag på hur Piratpartiets syn på skolan bör utformas (inklusive högre utbildning). Ja, och en sista grej: mycket kommer från en av paddorna.

Piratpartiets syn på skolan

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto (Wikimedia Commons): Oscar Franzén (”Oxygenic”), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Principer
Demokratiska värderingar – däribland de mänskliga rättigheterna – bör utgöra fundamentet för samhället och alla dess beståndsdelar. Skolundervisningen bör ske med respekt för elevernas mänskliga rättigheter.

Alla människors frihet bör generellt vara så stor som möjligt. Skolplikten – som handlar om rättigheterna hos omyndiga vilka överhuvudtaget inte har samma sätt eller möjlighet att bestämma över sitt eget liv då vårdnadshavare har ansvar över dem – är ett accepterat undantag. Skolplikten är trots acceptansen en inskränkning av människors frihet, varför skolregler, om än ej upphöjda till lagstiftning, i praktiken utgör samma sorts inskränkning i människors frihet som motsvarande lagstiftning skulle göra.

Det finns två huvudsakliga skäl till acceptansen för skolplikten, ett ur samhälleligt perspektiv och ett ur individuellt perspektiv.  Ur samhällelig synvinkel bör världen bli ett kunskapssamhälle; för detta är skolan av största betydelse. Ur individuellt perspektiv är skolgång en (positiv) mänsklig rättighet erkänd i FN:s deklaration (artikel 26), klassificerad som sådan på grund av den fundamentala betydelsen hos utbildning för möjlighet till ett drägligt liv; såsom varande mänsklig rättighet gäller den för alla, oavsett godtyckliga irrelevanta personliga egenskaper.

Den nya teknikutvecklingen är av stor vikt för att realisera och utveckla kunskapssamhället, vilket inbegriper alla delar av samhället. Teknikutvecklingen sker som effektivast då den tillåts ha så stor frihet som möjligt, varför fri programvara och öppen källkod generellt är positivt för samhällsutveckling. Korporativism är av ondo och tillgänglighet av godo; vid kommunikation med samhället ska medborgare därför inte behöva använda ett särskilt företags produkter. Av den anledningen bör hela samhället övergå till fri programvara och öppen källkod.

Den högre utbildningen skapar mängder av kunskap, vilket är positivt för kunskapssamhället. Kunskapen bör komma hela kunskapssamhället till godo i möjligaste mån; på så vis gynnas kunskapssamhället än mer.

Vision
Skolan är en välfungerande institution för lärande och utgör grundbulten i det utvecklade kunskapssamhället. Respekten för elevernas rättigheter är inom skolan självklar, och alla elever är lika välkomna i skolan. Skolan använder sig av de senaste tekniska framstegen inom undervisningen, och tekniken skolan använder kan nyttjas av alla och är öppen för förändring. Den högre utbildningens praktiska bidrag till kunskapssamhället är omfattande och välspridda.

Sakpolitk

 • Avskaffa alla inskränkningar i klädesfriheten i skolor (såsom förbud mot huvudbonader inomhus).
 • Avskaffa drogtester i skolan (utöver vid konkreta, välgrundade misstankar riktade mot särskilda elever).
 • Undanta skolor från utbildningshämmande upphovsrättsslagstiftning.
 • Inför avgiftsfria datorer för alla elever i grundskolan.
 • Inför fri licensiering av samtligt kunskapsmaterial som skapas av  institutioner för högre utbildning som får ekonomiskt stöd från staten, och gör sådant kunskapsmaterial då det är praktiskt möjligt lättillgängligt för allmänheten.
 • Avskaffa stegvis all proprietär programvara i skolan till förmån för fri sådan.
 • Ge Skolverket i uppdrag att utvärdera och utbilda om fri programvara för skolbruk.
 • Utöka utbildningen av eleverna angående datorkunskap, med särskilt  fokus på fri programvara.
 • Avskaffa kameraövervakning i skolan.
 • Inför någon möjlighet till sanktioner riktade gentemot lärare eller rektorer som inte tar mobbning på allvar.
 • Inför bättre stöd till elever som på grund av brist på fullgott stöd inte kan gå i skolan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, skola, skolan, skolpolitik, utbildning, IT, informationsteknik, teknik, dator, datorer, medborgarrätt, frihet, klädesfrihet, fri programvara, öppen källkod, FOSS, proprietär programvara, kunskap, datorkunskap, kunskapssamhället, drogtest, drogtester, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Det är dags att prata om Sverigedemokraterna på denna blogg.

Först till frågan om vad Sverigdemokraterna är; är det ett rasistiskt parti eller inte? SD har, som ofta påpekats av kritiker, rötter i nazismen. Detta är inte betydelselöst  – av den anledningen är risken för att det just bland SD finns nazism större än hos andra partier. Men däremot är rötterna i sig inget bra argument för att partiet skulle utmärka sig som ovanligt dåligt; Vänsterpartiet stödde länge kommunismen under Sovjettiden, och Moderaterna har sina rötter i ett parti som aktivt motverkade att fattiga och kvinnor skulle få rösta. Ingen skulle väl komma på tanken att motsätta sig Moderaterna idag beroende på det? (Vad gäller Vänsterpartiet finns de som gör just det idag, och betraktar V som lika illa som – eller värre än – SD.)

Mer relevant är att kolla på nutiden. Att det finns eller nyligen funnits enstaka extrema SD-politiker med uppenbara rasistiska värderingar stämmer – men sådana brukar uteslutas ur partiet. Däremot finns det något många debattörer verkar ha missat: SD som parti driver rasistiska sakpolitiska frågor. Som källa till detta har jag det 33-punkts-program Expressen publicerat, enligt uppgift antaget 2005 (Expressen har även skrivit bakgrundsinformation, där Åkesson säger att ”Programmet var lite för komplicerat för att användas i valrörelsen. Men vi står bakom hela programmet och det tror jag att våra väljare också gör”). Skulle 33-punkts-programmet formellt ha slopats av partiet – istället som det verkar enbart ha plockats bort från deras webbplats – kommentera gärna angående det. Faktum kvarstår dock isåfall att partiet så sent som 2006 officiellt hade dessa värderingar; 33-punkts-programmet är hursomhelst inte helt fabricerat av Expressen, då det refereras 21 oktober 2006 på en SD-blogg.

En av de 33 punkterna, punkt 18, innebär att invandrare som fått svenskt medborgarskap ska kunna utvisas om de begår grova brott; denna utvisning vid grov brottslighet gäller dock ej infödda svenska medborgare. Medborgarskapets rättigheter ska, enligt SD, således gälla olika beroende på människors härkomst – detta är rasism. (För blott ett par dagar sedan skrevs en insändare till Politiskt Inkorrekt, som menar på att SD inte tycker detta. Om det stämmer – och om SD heller aldrig tyckt detta – kan SD naturligtvis inte kritiseras för det.) Vidare innebär punkt 29 att invandrare inte ska få skicka sina barn till islamska skolor i sina ursprungsländer – då formuleringen ”hemländer” används i programmet, gäller detta förbud enbart människor som har invandrat till Sverige, inte infödda svenskar. Således vill SD att även här olika rättigheter ska gälla för olika medborgare beroende på härkomst – således driver SD även inom denna fråga en rasistisk politik.

Utöver dessa rasistiska ställningstaganden visar SD upp en mer allmän brist på respekt för mänskliga rättigheter. Punkt 25 och punkt 26 handlar om förbud mot vissa attribut tillhörande en viss religion (förbudet mot särskilda religiösa byggnader finns även i SD:s invandringspolitiska program, liksom förbud mot heltäckande slöjer för omyndiga elever i skolan samt förbud mot friskolor samt att enbart skolor som ”vilar på judeo-kristen grund” ska få stöd av stat/kommun). SD vill således inskränka religionsfriheten – alla ska inte längre, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter talar om, ha rätt att ”utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”. Dessa förslag är, såsom riktade mot en viss religion, inte rasism i ordets egentliga mening (som är strikt knutet till härkomst), men väl diskriminering grundat på människors åsikter – något som enligt mig är lika illa som diskriminering grundat på etnicitet.

I en motion till Riksdagen skriver Sverigedemokraternas hela riksdagsgrupp att invandrare för att kunna få medborgarskap måste bekräfta ”sin lojalitet med Sverige” (ett identiskt krav finns i SD:s invandringspolitiska program från 2007). Detta är inget annat än att tvinga på människor en åsikt, och således inskränka deras åsiktsfrihet. I bakgrundsartikeln i Expressen säger Åkesson att de som inte är lojala mot ”svenska intressen” ska kunna utvisas, och medger själv att det ”i viss utsträckning” är avskaffande av invandrares yttrandefrihet (och då lojalitet inte krävs av infödda medborgare är även det rasistiskt). Sverigedemokraterna klagar ibland på att deras egen yttrande-, åsikts- eller demonstrationsfrihet inskränks, eller att de blir censurerade, när andra försöker störa deras demonstrationer eller när media vägrar förmedla deras åsikter (det första fallet är tveksamt, det andra fallet är solklart inte alls censur; varje media bestämmer själv vad de ska publicera); därför är det anmärkningsvärt att SD vill så uppenbart inskränka åsiktsfriheten för andra.

Vidare visar SD ingen större hänsyn till rättsstatens grundläggande principer i ett av sina förslag. Punkt 7, som talar om att asylsökande ska avvisas vid minsta brott begånget (och som även finns i invandringspolitiska programmet), är enligt min uppfattning om inte rasistisk så väldigt hård (ska en människa som flytt tortyr i sitt hemland behöva återvända dit eftersom hen gick mot rött?) – men det värsta är Jimmie Åkessons relaterade kommentar, även den från Expressens artikel: ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.”. Denna syn på brott går emot en av de mest fundamentala principerna i vårt rättssystem: den som begår ett brott är själv och ensam ansvarig för brottet. Det riktigt ironiska i det hela är förstås att SD så ofta säger sig stå för de svenska värderingarna gentemot religiöst grundad, osvensk lagstiftning- om något politiskt förslag av idag rimmar väl med sådan religiöst grundad lagstiftning som SD så ofta varnar för, är det nämligen just detta.

Jag har nu konstaterat att Sverigedemokraterna – som parti, märk väl, inte blott de enstaka virriga lokalpolitiker som figurerar i pressen med jämna mellanrum – är rasistiskt och saknar respekt för mänskliga rättigheter i stort. Nästa inlägg om Sverigedemokraterna handlar om hur en bör hantera det faktum att ett rasistiskt, människorättsfientligt parti kommit in i riksdagen.

UPPDATERING: det visar sig vid närmre efterforskning att den definition jag använder för begreppet ”rasism” ovan – det vill säga ”särskiljning  på grund av härkomst” är felaktig (enligt Nationalencyklopedin). Min definition stämmer bättre in på uttrycket ”rasdiskriminerande”. Jag har således inte funnit belägg för att Sverigedemokraterna är rasistiskt – Sverigedemokraterna är emellertid rasdiskriminerande. Det gör inte saken, ur mitt perspektiv, särskilt mycket bättre gällande SD:s anseende. För detaljer, se denna min kommentar i kommentarsfältet. Jag har på grund av detta ändrat rubriken (bytt ut ordet ”Rasistiska” mot ”Rasdiskriminerande”) men i övrigt inte ändrat inlägget; jag brukar bevara inlägg i sin ursprungliga form för att det speglar mitt dåvarande synsätt.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Sverigedemokraterna, SD, rasism, mänskliga rättigheter, diskriminering, likabehandling, medborgarrätt, medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet, frihet, religionsfrihet, rättsstat, rättssäkerhet, invandring, medborgarskap, klädesfrihet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Debatten om burkbärande är åter aktuell i Sverige, efter en debatt mellan de två huvudsakliga statsministerkandidaterna inför riksdagsvalet i höst, Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M). Ett tag verkade det som att statsministern ville instifta ytterligare en medborgarrättsfientlig lag (som om de inte räckte med massavlyssningslagen FRA-lagen som kränker den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, privatpolislagen IPRED och medverkandet i förhandlingarna av ACTA-avtalet, som för det första inte är offentliga och för det andra hotar inskränka både budbärarimmunitet och, återigen, privatlivet), nämligen förbud av bärande av burkor/niqab/slöjor; dags för mig att nyttja mitt inflytande såsom varande ägare av den trettonde mest inflytelserika piratpartistiska bloggen!

Jag håller helt och hållet med om att det är förkastligt att många tvingar andra människor att bära burka. Att tvinga någon att klä sig som en själv vill är en inskränkning av den medborgerliga (om inte mänskliga) friheten att klä sig hur en vill (så länge det inte inskränker någon annans fri- eller rättigheter). Jag vet inte hur stort problemet är, men lagstiftning mot att tvinga någon att klä sig på ett visst sätt har jag inget principiellt emot.

Dessutom är det allra vanligaste skälet för burkatvång – religion (och detta gäller inte bara islam, utan även kristendom, judendom med mer) – utomordentligt dåligt; Gud finns antagligen inte, har antagligen aldrig funnits och kommer aldrig finnas, och även om det på något märkligt sätt hade funnits en allsmäktig, allsvetande och helt igenom god varelse, betvivlar jag å det starkaste att nämnda väsen velat tvinga människor – dessa ur väsendets perspektiv mycket lägre stående varelser – att klä sig på ett visst sätt (faktum är att om väsendet hade gjort det, hade väsendet enligt min uppfattning inte varit alltigenom god); är du allsmäktig, allsvetande och helt igenom god lär du ha viktigare saker att bry dig om i den här världen, som att stoppa krig, ge mat till alla hungriga, utrota sjukdomar och helt enkelt ge alla möjligheten till lyckliga liv.

Nå, min personliga åsikt är alltså att även burkor som sådana – och inte bara burktvång – är dåliga, eftersom de dels är symboler för inskränkningar av människors frihet och dels är symboler för irrationalitet (religion). Men detta är min personliga åsikt, minst lika mycket som uppfattningen att burkor är den av Gud påbjudna rätta klädesstilen som måste följas av alla av den familjemedlem som tvingar en annan familjemedlem att bära burka är den tvingande familjemedlemmens åsikt. Bara för att jag personligen har något emot burkor, innebär det inte att jag kan påtvinga någon annan min privata åsikt.

Det är nämligen exakt samma princip – att välja vilka kläder en ska bära är en medborgerlig frihet ingen bör få inskränka – som bör hindra människor från att tvinga andra att bära burka, som hindrar mig, riksdagen eller någon annan från att tvinga andra att inte bära burka. Precis lika lite som staten bör tvinga någon att bära burka, bör staten tvinga någon att inte bära burka. Friheten att bestämma över ens egna kläder är en medborgerlig rättighet, som staten inte bör inskränka, oavsett syfte.

(Här känner jag mig nödd att inkludera några svar på vanliga invändningar: Är det okej att gå i SS-uniformer? Ja; så länge en inte inskränker andras fri- och rättigheter bör en få ha på sig vad en vill, oavsett vad vi andra tycker om det; naturligtvis anser jag själv SS-uniformer vara obehagliga, men det är min personliga åsikt jag inte kan medelst statens våldsmonopol kräva att andra ska rätta sig efter; Men på arbeten då? Poliser går klädda i poliskläder, och exempelvis klädesaffärer har säkert riktlinjer för vad personalen ska ha på sig… Arbeten är en annan sak. Om en människa tar ett arbete och går med på vissa villkor som gäller för arbetet – vilket kan innefatta en viss klädstil på arbetet – är detta ingen inskränkning av människans klädesfrihet, då människan själv går med på att lämna burkan hemma eller vad nu saken gäller; går människan inte med på villkoren, kan vederbörande naturligtvis inte tvinga arbetsgivaren att ändå anställa henom.)

Slutligen vill jag presentera ett annat problem med förslaget att förbjuda burkbärande: definitionsfrågan. Var går gränsen mellan en burka och andra mycket täckande klädesplagg? Bör balaklavor (”rånarluvor” – namnet är missvisande, då det finns fullt lagliga och moraliskt riktiga användningsområden för plagget, varav det främsta är skydd från kyla) isåfall också förbjudas? Skulle det vara olagligt att konstant täcka sitt ansikte med sina händer? Att ha sjalar som täcker större delen av ens ansikte?

Vidare riskerar burkförbud att leda till ett sluttande plan. När klädesfriheten väl inskränkts en gång, kan regeringen inskränka den litet till, och litet till, och litet till, tills alla ser exakt likadana ut, och Sverige vad gäller medborgarnas kläder mer liknar en totalitär stat än ett frihetligt rättssamhälle. Och när kläderna är ordnade, finns inget som hindrar staten från att inskränka andra sociala friheter, tills samtliga invånares liv i Sverige är exakt desamma, utan några som helst individuella olikheter. Ett sådant samhälle är inget trevligt samhälle att leva i. Jag hävdar förstås inte att det nödvändigtvis skulle bli så till följd av ett burkförbud, men risken för att vandringen på vägen mot ett sådant samhälle når sitt slutmål är mycket större om vi redan nu slår in på den än om vi håller fast vid medborgarrättsliga principer och tillåter folk att gå klädda hur de vill.

Nej, burkförbud inskränker både medborgerliga rättigheter, medför definitionsproblematik och riskerar att leda till ett sluttande plan. Det löser inget problem överhuvudtaget, utan de människor som av egen fri vilja bär burka får sin frihet inskränkts, medan de människor som av familjemedlemmar tvingas bära klädesplagget straffas av staten för att de blir utsatta för förtryck av sin familj, och får det betydligt värre än idag. En möjlig lösning på problemet med burka är kriminalisering av tvång till en viss klädesstil (en sådan kriminalisering bör naturligtvis inte skilja på statliga förbud av vissa klädesplagg och privatpersoners tvång mot andra). Eller så låter vi helt enkelt saken bero; stort är faktiskt inte problemet.

Detta inlägg finns med på Piratpartiet LIVE och länkas alltså till från Piratpartiets webbplats startsida. Medan diskussion om enskilda klädesplagg i sig knappast är relevant för ett parti som sysslar främst med medborgar- och immaterialrätt, är försök att förbjuda vissa klädesplagg helt det, då sådana förbud skulle inskränka medborgerliga rättigheter. Burkor har visserligen inte ett dyft med Internet att göra, men Piratpartiet är inte främst ett Internetparti; Piratpartiet är främst ett medborgarrättsparti som kämpar för medborgares rättigheter överallt, både online och afk, och jag förväntar mig att partiets riksdagsledamöter om vi får några sådana i höst kraftigt kommer opponera sig mot eventuella förslag om inskränkningar i klädesfriheten.

[Här hade jag tänkt göra en Enligt Min Humla och inkludera en bild på mig själv i balaklava, men jag hade inte tillgång till en kamera. Dessutom är detta en seriös blogg. Detta är ingen modeblogg. … :-)]

Pusha gärna inlägget!

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, burka, burkor, slöja, slöjor, klädesplagg, kläder, islam, religion, frihet, klädesfrihet, medborgarrätt, medborgarrätter, medborgerlig rättighet, medborgerliga rättigheter, medborgerliga fri- och rättigheter, medborgerliga friheter, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »