Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kameraövervakning’

Efter att ha genomgått min första dag på gymnasiet kommer jag hem och möts av ett inlägg på frekar06 blogg som handlar om just skolan – närmre bestämt frekar06′ eget förslag på en ny, breddad piratpartistisk politik inom området. Men frekar06 är inte den enda som sedan mitt förslag till en utveckling av Piratpartiets demokratipolitik deltagit i den av Anna Troberg initierade debatten om hur Piratpartiets ideologi ska konkretiseras och formuleras inom olika traditionella politiska områden. Then Piratska Angus publicerade sina åsikter om hur Piratpartiet bör ställa sig i invandringsfrågor, och har även tidigare skrivit om ett inlägg om RIT-avdrag och ett om politiskt tillsättning av tjänstemän. Mer abstrakt har Mathias Hellsten skrivit om olika ideologier. Allt detta – och mer därtill – har sammanfattats av Anna Troberg i en sammanfattande sammanfattning. Och nu, idag, min andra gymnasiedag, har emma opassande, Sveriges bästa länkkärleksguru just nu, postat en egen summering, med länkar även till ett forskningspolitiskt förslag av Henrik ”Fantastiska Forskarpiraten” Brändén, samt ett finans- och immaterialrättspolitiskt dito av Erik Lönroth och Amelia Andersdotter.

Om jag ska gå tillbaka till början och börja därifrån på en annan fortsättning, blev jag inspirerad av frekar06 och – ja, utan vidare krusiduller, trumpetfanfarer, eller annan valfri tidsuppehållande metafor, kommer här mitt förslag på hur Piratpartiets syn på skolan bör utformas (inklusive högre utbildning). Ja, och en sista grej: mycket kommer från en av paddorna.

Piratpartiets syn på skolan

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto: Oscar Franzén ("Oxygenic"), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Foto (Wikimedia Commons): Oscar Franzén (”Oxygenic”), Public Domain, redigerad av Bromskloss och mig

Principer
Demokratiska värderingar – däribland de mänskliga rättigheterna – bör utgöra fundamentet för samhället och alla dess beståndsdelar. Skolundervisningen bör ske med respekt för elevernas mänskliga rättigheter.

Alla människors frihet bör generellt vara så stor som möjligt. Skolplikten – som handlar om rättigheterna hos omyndiga vilka överhuvudtaget inte har samma sätt eller möjlighet att bestämma över sitt eget liv då vårdnadshavare har ansvar över dem – är ett accepterat undantag. Skolplikten är trots acceptansen en inskränkning av människors frihet, varför skolregler, om än ej upphöjda till lagstiftning, i praktiken utgör samma sorts inskränkning i människors frihet som motsvarande lagstiftning skulle göra.

Det finns två huvudsakliga skäl till acceptansen för skolplikten, ett ur samhälleligt perspektiv och ett ur individuellt perspektiv.  Ur samhällelig synvinkel bör världen bli ett kunskapssamhälle; för detta är skolan av största betydelse. Ur individuellt perspektiv är skolgång en (positiv) mänsklig rättighet erkänd i FN:s deklaration (artikel 26), klassificerad som sådan på grund av den fundamentala betydelsen hos utbildning för möjlighet till ett drägligt liv; såsom varande mänsklig rättighet gäller den för alla, oavsett godtyckliga irrelevanta personliga egenskaper.

Den nya teknikutvecklingen är av stor vikt för att realisera och utveckla kunskapssamhället, vilket inbegriper alla delar av samhället. Teknikutvecklingen sker som effektivast då den tillåts ha så stor frihet som möjligt, varför fri programvara och öppen källkod generellt är positivt för samhällsutveckling. Korporativism är av ondo och tillgänglighet av godo; vid kommunikation med samhället ska medborgare därför inte behöva använda ett särskilt företags produkter. Av den anledningen bör hela samhället övergå till fri programvara och öppen källkod.

Den högre utbildningen skapar mängder av kunskap, vilket är positivt för kunskapssamhället. Kunskapen bör komma hela kunskapssamhället till godo i möjligaste mån; på så vis gynnas kunskapssamhället än mer.

Vision
Skolan är en välfungerande institution för lärande och utgör grundbulten i det utvecklade kunskapssamhället. Respekten för elevernas rättigheter är inom skolan självklar, och alla elever är lika välkomna i skolan. Skolan använder sig av de senaste tekniska framstegen inom undervisningen, och tekniken skolan använder kan nyttjas av alla och är öppen för förändring. Den högre utbildningens praktiska bidrag till kunskapssamhället är omfattande och välspridda.

Sakpolitk

 • Avskaffa alla inskränkningar i klädesfriheten i skolor (såsom förbud mot huvudbonader inomhus).
 • Avskaffa drogtester i skolan (utöver vid konkreta, välgrundade misstankar riktade mot särskilda elever).
 • Undanta skolor från utbildningshämmande upphovsrättsslagstiftning.
 • Inför avgiftsfria datorer för alla elever i grundskolan.
 • Inför fri licensiering av samtligt kunskapsmaterial som skapas av  institutioner för högre utbildning som får ekonomiskt stöd från staten, och gör sådant kunskapsmaterial då det är praktiskt möjligt lättillgängligt för allmänheten.
 • Avskaffa stegvis all proprietär programvara i skolan till förmån för fri sådan.
 • Ge Skolverket i uppdrag att utvärdera och utbilda om fri programvara för skolbruk.
 • Utöka utbildningen av eleverna angående datorkunskap, med särskilt  fokus på fri programvara.
 • Avskaffa kameraövervakning i skolan.
 • Inför någon möjlighet till sanktioner riktade gentemot lärare eller rektorer som inte tar mobbning på allvar.
 • Inför bättre stöd till elever som på grund av brist på fullgott stöd inte kan gå i skolan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, skola, skolan, skolpolitik, utbildning, IT, informationsteknik, teknik, dator, datorer, medborgarrätt, frihet, klädesfrihet, fri programvara, öppen källkod, FOSS, proprietär programvara, kunskap, datorkunskap, kunskapssamhället, drogtest, drogtester, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annonser

Read Full Post »

Rejta gärna inlägget, och svara på enkäten i högerspalten.

Övervakningskameror är kameror som registrerar generellt. Allt som befinner sig i området övervakningskameran är inställd på täcks av övervakningen. Allt lagras. Ingen urskiljning sker. Ingen analys vid varje enskilt intrång i privatlivet sker, och det finns ingen egentlig anledning till att övervaka en enskild individ (den extremt lilla sannolikheten för att individen skulle begå ett brott är inte tillräcklig, för då övervakas fortfarande alla och någon urskiljning sker inte). Vad har då detta med något att göra? Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja och därför inget att vara orolig för när det gäller övervakning – eller?

Enligt min åsikt är mänskliga rättigheter något samtliga mänskliga individer har rätt att inte inskränkas. De mänskliga rättigheter jag stödjer och anser vara okränkbara är de som listas i Förenta Nationernas deklaration över mänskliga rättigheter. Någon däremot? Någon som anser att folk som har rent mjöl i påsen inte bör få sina mänskliga rättigheter respekterade? Nej, jag trodde väl inte det (om någon mot förmodan anser att det är okej att inskränka mänskliga rättigheter är det bara för mig att konstatera att vi isåfall inte delar grundvärderingar, och därmed kan ingen av oss någonsin övertyga den andra med mindre än indoktrinering).

”Men jaha, och? Privatlivet är ju ingen mänsklig rättighet?” Jo, det är den, eller, rättare sagt, är det en mänsklig rättighet att slippa godtyckliga ingripanden i det. Vad som är godtyckligt och vad som inte är det i sammanhanget är en högst berättigad fråga, men först vill jag hänvisa till den artikel i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter som nämner privatlivet:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

”Godtyckligt” är nyckelordet. Vad är godtycklig? Vad är det inte? Gränsen är förstås lite godtycklig (metaironiskt…), men generellt anser jag att det skall finnas något som motiverar varje enskild inskränkning, något som rättfärdigar privatlivskränkningen; privatlivet skall inte vara något som lite hipp som happ inskränks, utan något som i vissa enskilda fall där god anledning finns kan tas till som metod. Det bör gå att vid varje privatlivskränkning exakt motivera vilket resultat som sannolikt skulle uppnås/faktskt uppnådddes av inskränkningen. Jag baserar detta på dels vad själva ordet ”godtycklig” betyder, men även på praxistolkningen av ”godtycklig” när det används på andra ställen i FN:s deklaration. Ett sådant ställe är artikel 17:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Alltså: om en egendomsinskränkning är godtycklig, är motsvarande privatlivsinskränkning godtycklig, och därmed ett brott mot FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Nu kanske någon menar att ju samtliga (vuxna) svenska medborgares egendomsrätt kränks då alla är skyldiga att betala skatt, och att kränkningen därmed visst kan ske per automatik men inte anses vara godtycklig. Men det stämmer inte riktigt: om du frågar staten varför den tar x antal kronor av någon, kan motiveras exakt vilka projekt pengarna ska gå till. Det är inget tvivel om att målet – att få in x antal kronor för att använda de till olika projekt – fungerar och uppfylls.

En motsvarande privatlivsinskränkning vore att samtliga personer tvingas uppge personuppgifter vid skattedeklaration; målet kan beskrivas exakt (folks skattebetalning ska kunna knytas till en viss person med säkerhet, för att få korrekta uppgifter så att skatteväsendet fungerar). Skatteverkets krav på personuppgifter anses knappast någon vara godtyckliga, inte sant? Problematiskt blir det dock när ingen konkret anledning kan ges för det enskilda ingreppet: tänk dig att staten rutinmässigt skulle beslagta stora delar av folks matvaror, för att det säkerligen skulle göra massor av brottslingar hungrigare och därmed göra det svårare för dem att begå brott.

Även om syftet är gott, går det inte att vid en enskild egendomsinskränkning peka ut vad inskränkningen skulle (sannolikt) leda till i det enskilda fallet: det är i varje enskilt fall mycket osannolikt att personen är en brottsling och att den enskilda egendomsinskränkningen leder någon vart överhuvudtaget, och därför är det en godtycklig inskränkning. Motsvarande inskränkning i privatlivet skulle vara att en stor del av privatlivet kränks, för att försvåra för brottlingar att begå brott. Återigen: visst, brottlingar skulle få svårare att begå brott, men i ett enskilt utpekat fall skulle det inte gå att motivera varför människans privatlivsrätt inskränktes, för privatlivsinskränkningen skulle i det enskilda fallet ytterst troligt inte uppfylla syftet.

Och det är kameraövervakning ett exempel på: i varje enskilt fall går det inte att ange varför inskränkningen skedde på just den människans privatlivsrätt, vad det troligen skulle leda till, och därför är den godtycklig och därmed en kränkning av en mänsklig rättighet som angiven i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Och en ytterligare anledning till att ogilla kameraövervakning är att de är, enligt en ny undersökning Dagens Nyheter tagit del av, ineffektiva.

Misslyckas jag i mitt resonemang? Har jag fel? Har jag missförstått eller -uppfattat något? Är kameraövervakning egentligen bra? Menar FN:s deklaration inte alls det jag hävdar att den menar? Om ni anser det, så snälla, kommentera! Eftersom detta med privatliv är en av de frågor jag engagerar mig mest i politiskt, är det på ett personligt plan av avgörande betydelse att jag inte har fel i den frågan.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »