Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Italien’

Vi lever i goda tider. Mänskligheten har aldrig varit så välmående, tekniken aldrig så fulländad, vetenskapen aldrig så allomfattande. Världen närmar sig snarare utopin än dystopin. Den som allra bäst, mest underhållande och med högst trovärdighet förklara detta är professor Hans Rosling, vars verktyg Gapminder så tydligt visar de ofta dolda förändringsprocesserna som alltjämt verkar i vår verklighet. Än tydligare blir det när Rosling, denna mästerretoriker, talar själv. Se bara den här filmen:

Likväl är det svårt att riktigt tro på detta goda, när vårt nyhetsflöde konstant fylls med negativa händelser, från det minimala och milda i form av skattemissbruk till det gränslösa och ofattbara i form av krig. När vi hör om Tillväxtverkets anställda som använder de pengar som kommer från oss alla medborgare inte för att gynna samhället utan för att leva lyxliv, om företag som får tillåtelse att hugga ned en ovärderlig skog, om Storbritanniens beslut att låta ett privat företag med profit som främsta intresse handha statens kärnvapen, om ett par i USA som förvägrades giftermål av den lokala kyrkan med hänvisning till parets hudfärg, om hur situationen för flyktingar till Italien ånyo kan förvärras, om den helt fruktansvärda situationen i Kongo-Kinshasa, om den likaledes fruktansvärda situationen i Syrien – för att bara ta ett axplock från det senaste dygnets svenska nyhetsförmedling – är det inte märkligt att man lätt förlorar framtidstron.

Det får inte ske.

Mänskligheten kan bättre.

Och bättre än någon kan Charlie Chaplin – av alla människor – visa det. Jag låter honom tala för sig själv:

Det där klippet kommer från komedin ”The Great Dictator”, där Chaplin parodiserar Hitler och Nazityskland. Protagonisten, en förtryckt medborgare i diktaturen, kastas i koncentrationsläger men misstas sedan komiskt nog för diktatorn av hans underlydanden (samtidigt som diktatorn själv misstas för medborgaren). Denna rockad gör att det nu blir den gode medborgaren som får hålla den onde diktatorns  ”segertal”, och det är där filmklippet ovan börjar. Protagonisten kastar diktaturens tidigare politik helt åt sidan, och håller istället ett brandtal för demokrati, humanism och frihet. Förvisso det kanske bästa tal jag någonsin hört.

Och det gjorde avtryck. 1940 kom filmen. USA var ännu neutrala gentemot fascismens fasansfulla övergrepp på andra sidan Atlanten. Filmen ”bidrog till opinionen” för amerikansk intervention mot nazismen, enligt Wikipedia.

Så, det där var Chaplin, humanism och antifascism ur ett mer historiskt perspektiv. Visserligen är det häpnadsväckande hur väl filmen passar in i dagens allt mer demokratiserade samhälle – där informationsteknologisk utveckling givit förtryckta folk de frihetens förmåga de behövt för att störta diktatorer i den arabiska våren – med sina tal om vetenskaplig och teknisk utveckling till allas nytta, och hur Chaplins tal hörs omedelbart över hela världen; så är det ju än mer nu när det finns på Internet.

Men när det gäller dagens samhälle finns ändå ett mer modernt, hoppingivande filmklipp jag vill dela med mig av:

Detta är inte en så uppenbar humanist som Charlie Chaplins skapelse, utan istället en sång av Kim Dotcom – den mycket rika entreprenör som ligger bakom MegaUpload och som fick internationell uppmärksamhet då han på ett uppseendeväckande sätt greps av polis. Hans inblandning i MegaUpload borde inte vara kriminell, så det är inget som misskrediterar Dotcom; däremot har han tidigare dömts för ekonomisk brottslighet. Exakt vilken bevekelsegrund som ligger bakom sången är således svårt att veta, men likväl – sångens budskap är spot on och fantastiskt.

Och om även brottslingar kan omvändas till att lägga resurser på aktivism för medborgerliga rättigheter, då är det ett bevis så gott som något på att humanismen har rätt i sin absoluta kärna:

Det finns förvisso godhet i oss alla.

Pusha gärna Chaplins tal!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, ideologi, princip, principer, , , , piratrörelsen, frihet, framtidstro, teknikoptimism, rättsstat, hopp, humanitet, mänsklighet, utveckling, optimism, vision, visioner, utopi, utopier, kunskap, kunskapssamhälle, kunskapssamhället, upplysning, humanism, medmänsklighet, människorätt, mångfald, demokrati, kommunikation, öppenhet, tolerans, förnuft, Europa, teknik, filosofi, etik, moral, rättighetsfilosofi, deontologi, historia, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

BERLIN. Tyskland kör ut utländska judar och river deras läger. Den hårda linjen väcker nu upprörd debatt i Europa och i dag ordnas demonstrationer över hela Tyskland mot utvisnings­politiken. Allt vi vill är att leva som normala människor, säger polska judar till DN. De bor på golvet i en gymnastiksal sedan deras läger rivits.

De kom i gryningen, berättar Dana. Hon väcktes av hårda bultningar på dörren till det skjul under motorvägen i Berlinförorten Moabit där hon bodde med sin man och sina två döttrar. Utanför stod ett par hundra poliser, helt klädda i svart. Dana och hennes familj fick några minuter på sig att ta sig ut och få med sig sina fattiga tillhörigheter. Barnen grät, yrvakna och vettskrämda, när de kördes ut ur det enda hem de haft och såg det förstöras.

– De behandlade oss som djur, säger Dana bittert. Och just de orden, ”vi behandlas som djur”, får DN höra många gånger under ett par dagars möten med polska och österrikiska judar utanför Berlin.

Nej, detta är ingen gammal tidningstext från Tyskland straz före Förintelsen. Detta är en nyhetsartikel från lördagens Dagens Nyheter, med ”romer” utbytt mot ”judar”, ”Frankrike” utbytt mot ”Tyskland” och en del dylika förändringar (enbart plats- och folkgruppsnamn). Den fruktansvärda behandlingen av människor som anses tillhöra folkgruppen romer i Frankrike och Italien – som, vilket texten ovan visar, utan problem kan jämföras med upptakten till Förintelsen – har fått en del kritik (bland annat placeras människor i vissa områden för den folkgruppen med vakter och staket), liksom Sveriges deportering av människor av samma folkgrupp utan föregående enskilda rättegångar, utan baserade på misstankar om tiggeri, som inte ens är något brott – detta kränker förstås rättssäkerheten oerhört. Att Reinfeldt, som generellt inte ger mycket för mänskliga rättigheter, struntar i frågan är beklagansvärt, men inte särskilt förvånande (inte heller att han ignorerar det trots sin EU-ministers kritik); efter FRA-lagen och justitieminister Asks otaliga knäppa utspel i rättssäkerhetsfrågor är det inte märkligt att Alliansregeringen inte tar kraftigt avstånd från Frankrikes och Stockholmspolisens ageranden.

Men även bland pirater är frågan så gott som ignorerad; nyblivna piraten Henrik Brändén och den klart etablerade piraten Beelzebjörn utgör lysande undantag. Med tanke på att detta i allra högsta grad berör individers rättigheter – och själva utgångspunkten för dem, att de ska gälla alla på lika sätt utan undantag – är detta förvånande; Piratpartiets kandidater skulle, vid ett eventuellt riksdagsinträde i höst, förhoppningsvis starkt motarbeta särbehandling av en viss folkgrupp. Alla människor ska ha samma grundläggande rättigheter, rättigheter som aldrig ska kränkas, vare sig av staten eller någon annan. Detta gäller alla: män, kvinnor, unga, gamla, invandrare, helsvenska, rasister, antirasister, HBT-personer, heteromänniskor. Faktum är att detta borde ha stöd av både Frankrike och Sverige, då båda länder ratificerat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Där anges i artikel 14:

Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörig-het till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 6 anger att alla ska betraktas som oskyldiga före rättegång (och oskyldiga människor ska inte deporteras).

Rätt till en rättvis rättegång
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rätte-gången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säker-heten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständig-heter när offentlighet skulle skada rätt-visans intresse.
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. 5
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för ankla-gelsen mot honom,
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.

Artikel 7 är tillämplig i situationen då romers bostäder rivits och  romer deporterats (vilket i alla avseenden kan ses som ett ”straff”):

Inget straff utan lag
1. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks.
2. Denna artikel skall inte hindra lagföring och bestraffning av den som gjort sig skyldig till en handling eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks var brottslig enligt de allmänna rättsprinciper som erkänns av civiliserade stater.

(Det finns även en artikel 8 som i första stycket säger att alla har ”rätt till skydd för […] sitt hem”, men den är så urvattnad på grund av dess andra stycke – som medger inskränkning av första stycket om det sker ”till förebyggande av oordning eller brott” – notera ordvalet: eller brott. Detta förkastar förstås hela artikelns mening, då ”oordning” är ett så löst definierat och lättanvänt begrepp att andra stycket helt omintetgör poängen med det första stycket; Sarkozy kan med lätthet hänvisa till att rivningen av läger har skett till förebyggande av oordning.)

För att summera: romer utsätts idag i Europa för åtgärder som väldigt starkt påminner om vad judarna utsattes för före Förintelsen. Detta är inte bara hemskt och avskyvärt på ett jordnära plan, utan strider även mot Europakonventionen, som de romförföljande länderna skrivit under. Trots detta vägrar Sverige komma med särskilt hård kritik mot ländernas ageranden; istället deporterar Sverige själva romer på ett högst diskriminerande och rättsosäkert sätt.

Det har varit mycket tyst om detta i valrörelsen från Alliansens sida; flera vänsterorienterade bloggare har tagit upp problemet, vilket de ska ha beröm för. Mitt inlägg riktar alltså inte kritik mot de rödgröna, som just denna gång har en god förståelse för mänskliga rättigheter; min kritik riktas (utöver den främsta kritiken mot Frankrike, Italien och Billström, naturligtvis) mot Piratpartiet: varför pratar vi inte mer om detta? En mer aktuell, större medborgarrättsfråga får en leta efter – och att de rödgröna redan tagit ställning på ett bra sätt i frågan är inget vidare problem, då vi ju hursomhelst

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Victor Hugo. Enligt DN (artikeln hittades via Reality Check) den första antipirata lobbyisten. Personen som står bakom utpressningen av tusentals tonåringar i Danmark. Eller?

Jämförelsen mellan Hugo och dagens antipirater haltar å det grövsta. Hugo var nämligen, tydligen, motståndare till att folk sålde böcker utan att ge författarna betalt. Piratpartiet/piratrörelsen, om det/den hade funnits då, hade stött Hugo. Vi – de flesta av oss, åtminstone – vill inte att kommersiell användning utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren bör legaliseras. Vi vill att icke-kommersiell spridning bör tillåtas. Läs på lite nästa gång, DN.

Ytterligare ett ingrepp i demokratin är på väg att drabba medborgarna i Italien. Det finns ett lagförslag där, i vilket föreslås att alla bloggar och webbplatser måste registreras och ha något slags motsvarighet till ansvarig utgivare (om jag förstod saken rätt – detta innebär slutet för nätanonomytiten). Webbplatser med illegala åsikter (!) – typ videofilmer där folk uppmanas att strunta i orättvisa lagar – ska kunna helt censureras, om inrikesministern menar att de är illegala – detta utan ett domstolsbeslut. Kära läsare, jag fruktar att vi inom kort kommer återigen ha en diktatur Europa. En med stort inflytande över EU.

Mer om detta rapporterar Christian Engström (pp). Varför inte?, Enligt Min Humla och opassande har även de tagit upp detta graverande slaget mot allt vad demokrati heter. Jacob Dexe nämner det i förbifarten i ett inlägg om en intressant paneldiskussion (bra med sådana arrangemang!). En nyhetsartikel finns på webbplatsen boingboing. Det bes om fotografier på bloggare som håller upp en skylt med texten ”Free Blogger” av en italiensk, känd bloggare, på dennes blogg. Ah, well, varför bryr vi oss – staten är ju god!

Allemansrätten är intellektuell… …för att parafrasera ett nu aktuellt krav, i vilket fyra krav/grundstenar framläggs. Digital allemansrätt, bör det kanske hellre kallas. Vi kräver att man som medborgare ska ha rätt:

  • Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk på internet. Det är också allas rätt till information, kunskap bildning och interaktivitet.
  • Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, internet. Intellektuell och interaktiv rörelsefrihet.
  • Att fritt kunna var och verka i det virtuella rummet, ha rätt till att inte ge sig tillkänna och att inte bli registrerad där av myndigheter när man vistas där
  • Rätten att få brevhemligheten respekterad oberoende av om de utnyttjas elektronisk eller på papper

Mårtensson, som startade detta, har skrivit några fler blogginlägg, samt skapat en namnlista (643 underskrivare hittills). Skriv på du med! Dessutom finns en Facebookgrupp, som i dagsläget har 271 medlemmar. Och detta har uppmärksammats enormt i bloggosfären – om än inte en bloggvbävning, så är det ett litet bloggskalv (om det finns någon mätare för sådant, som motsvarar Rithcerskalan, nådde FRA-lagsbloggbävningen aldrig tidigare  skådade höjder, så mycket som 8 på Ritcherskalan, eller ja, den kanske bör kallas något annat… bloggoskalan?).

Nåväl, detta nådde åtminstone två eller tre på bloggskalan. Länkning till alla är praktiskt taget omöjligt, så det struntar jag i att ens försöka mig på… Jag nöjer mig med att länka till den mycket eminenta, och till synes ganska okända (det är mycket synd, för den är väldigt bra), bloggen Allt under en grå himmel, som har några länkar vidare.

”Ett riktigt myteri” har musikindustrin, talas det om, fått på halsen. Jag vill inte göra Anna Troberg, Scaber Nestor, axel med fler som är glädjade av nyheten (även i DN) om att artisterna skapat ett eget förbund som värnar om dem istället för skivbolagen ledsna, men deras åsikt att de inte vill jaga illegalt fildelandes fans är… ja, vi bör inte ropa hej än. ”Artisterna borde äga sina egna rättigheter och de borde själva bestämma över om deras musik ska vara gratis eller inte”, är nämligen något annat en av artisterna sagt. Ett besök på förbundets – som för övrigt heter Featured Artist’s Coalition – webbplats ger heller inga klara besked. Hmm. Jag avvaktar med glädjen.

dumheter ifrågasätter att vårt samhälle är riktigt demokratiskt. Hen menar att Ipred inte borde gått igenom, om inte annat för att det knappast fanns folkligt stöd för det – en simpel Google-sökning visar att – ja, åtminstone att fler folk är intresserade av att läsa Ipred-kritiska webbsidor än Ipred-förespråkande. Detta är en intressant aspekt, men sökmotorer är samtidigt inte världens bästa sätt att ta red apå opinionen. Det går nämligen att betala för att ens webbsida skall hhamna högt på Google-sökningar på vissa ord. Dessutom kan folk förstås göra annonser för sina webbplatser. I och för sig gäller detta på båda sidorna i debatten, att folk kan göra så. Hmm, någon liten betdyelse har nog sökningen ändå (dumheter menar det också, att Google-sökningar ointe är optmiala). Läsvärt inlägg, hursomhelst.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om några månader. Idag värvade jag två till medlemmar. Klistermärken är beställda (420 stycken för 80 kronor just nu i ett tillfälligt erbjudande). Nu måste vi kämpa. Vi har en välbetald upphovsrättsindustrislobby mot oss. Vi har politiker som inte respekterar den personliga integriteten – jag tänker på rent mjöl i påsen-argumentet, som för övrigt är ganska intressant i det att det helt kullkastar den persoonliga integritetens värde; de med rennt mjöl i påsen har inget att vara rädda för (…) och kan därför övervakas, och de som inte har rent mjöl i påsen får övervakas hur myycket som helst, för de har ju inte rent mjöl i påsen – mot oss. Men vi kan vinna. Vi måste vinna. Det fria samhället är värt mer än det allra mesta, kanske allt, i denna värld. Vi får inte förlora det.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »